تعبیر خواب دباغی🌒 تعبیر دباغی کردن در خواب/تعبیر دباغی به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب دباغی🌒 تعبیر دباغی کردن در خواب/تعبیر دباغی به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب دباغی, دباغی کردن در خواب چه معنایی دارد, تعبیر خواب دباغی از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب دباغی مرده, تعبیر خواب دباغی از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب پوست کندن حیوان در خواب, تعبیر خواب دباغی به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب دباغی, دباغی کردن در خواب چه معنایی دارد, تعبیر خواب دباغی از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب دباغی مرده, تعبیر خواب دباغی از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب پوست کندن حیوان در خواب, تعبیر خواب دباغی به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب دباغی, دباغی کردن در خواب چه معنایی دارد, تعبیر خواب دباغی از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب دباغی مرده, تعبیر خواب دباغی از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب پوست کندن حیوان در خواب, تعبیر خواب دباغی به روایت از یوسف نبی


تعبیر خواب دباغی به روایت محمد بن سیرین

دباغی کردن در خواب، گذاشتن شغل مردمان بود.

اگر کسی به خواب بیند که دباغی می کرد، دلیل که شغل مردمان به صلاح بگذارد.

اگر بیند مرده را زنده همی کرد، دلیل که پیشه را دباغی کند.


تعبیر خواب دباغی از دیدگاه جابر مغربی

دباغی به خواب دیدن، در تاویل، مردی بود که صلاح کار بدو بود.


تعبیر خواب دباغی به روایت ابراهیم کرمانی

دباغی در تاویل والی بود که مردمان سرای ها به وی سپارند و میراث وارثان قسمت کند و پوست درخواب مال و میراث بود.

اگر دباغی به خواب بیند که مرده زنده کرده، دلیل که از دباغی بی نیاز گردد.


تعبیر خواب دباغی از دیدگاه معبران غربی

اگر کسی خود را در خواب در شغل دباغی ببیند، نسبت به انجام کارهای مردم، احساس مسئولیت می کند و به کار خیر اقدام می کند.

اگر شاهد کار دباغی کسی بود، او نظاره گری است که خیرش به کسی نمی رسد و گره گشای کار دیگران نیست.

اگر کسی پوستی را به دباغی سپرد که آن را روبراه کند و دباغ نیز کار را انجام داد، به ارثیه ای کلان دست پیدا می کند و بخشی از ارثیه را در راه رضای خدا خرج می کند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments