تعبیر خواب دانشگاه🌒تعبیر خواب قبولی در دانشگاه/ تعبیر خواب دانشگاه از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب دانشگاه🌒تعبیر خواب قبولی در دانشگاه/ تعبیر خواب دانشگاه از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب دانشگاه, تعبیر خواب ادامه تحصیل, تعبیر خواب کلاس درس, تعبیر خواب دانشگاه قبول شدن, تعبیر خواب دانشگاه به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دانشگاه و استاد, تعبیر خواب قبولی در رشته پزشکی, تعبیر خواب ثبت نام در دانشگاه, تعبیر خواب امتحان دادن, تعبیر خواب خوابگاه دانشگاه, تعبیر خواب دانشگاه از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب دانشگاه از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب دانشگاه, تعبیر خواب ادامه تحصیل, تعبیر خواب کلاس درس, تعبیر خواب دانشگاه قبول شدن, تعبیر خواب دانشگاه به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دانشگاه و استاد, تعبیر خواب قبولی در رشته پزشکی, تعبیر خواب ثبت نام در دانشگاه, تعبیر خواب امتحان دادن, تعبیر خواب خوابگاه دانشگاه, تعبیر خواب دانشگاه از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب دانشگاه از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب دانشگاه, تعبیر خواب ادامه تحصیل, تعبیر خواب کلاس درس, تعبیر خواب دانشگاه قبول شدن, تعبیر خواب دانشگاه به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دانشگاه و استاد, تعبیر خواب قبولی در رشته پزشکی, تعبیر خواب ثبت نام در دانشگاه, تعبیر خواب امتحان دادن, تعبیر خواب خوابگاه دانشگاه, تعبیر خواب دانشگاه از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب دانشگاه از دیدگاه یوسف نبی


تعبیر خواب قبولی در دانشگاه

اگر دیدی که برای رفتن به دانشگاه حریص هستی و پافشاری میکنی، دلیل که زن بسیار خواهد و بر جماع حریص باشد.

اگر در دانشگاه خود را میان دختران بدحجاب دیدی دلیل که او را در راهی بدعت و گمراهی پدید آید و اعتقاد در دین مسلمانی ندارد.


تعبیر خواب کلاس های دانشگاه

کلاس های دانشگاه نشان دهنده ی فضیلت و برتری است.

پیشرفت چشمگیر در امور و همچنین دستیابی به موفقیت و پیدا کردن ارزش و ارجمندی از تعابیر دیدن کلاس های مختلف دانشگاه است.


تعبیر خواب دانشجو

خواب دیدن اینکه دانشجو هستید، بیانگر این است که شما نیاز به درک بهتر چیزی دارید. یادگیری وجود دارد که نیاز است فراگیرید تا در زندگی پیش روید.

اگر شما در زندگی واقعی دانشجو هستید، پس خواب ممکن است فقط بازتابی از کسی باشد که شما هستید و اهمیت خاصی نداشته باشد.


تعبیر خواب دانشگاه به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید از دانشگاهی دیدن می کنید، دلالت بر آن دارد که در آینده به خاطر فرصتهایی که در اثر کاهلی از دست خواهید داد، متأثر می شوید.

اگر خواب ببینید مالک آموزشگاهی هستید و یا در آن زندگی می کنید، نشانه آن است که به کسب دانشی خواهید پرداخت که برایتان ثمری نخواهد داشت و آرزوهایتان بر باد خواهد رفت.

اگر کسی خواب ببیند بعد از اتمام دوره تحصیلی خود مجدداً به دانشگاه باز می گردد، نشانه آن است که خود را در مقابل درخواستهایی که از او می شود ناتوان خواهد دید.

دیدن دانشکده در خواب، علامت آن است که به مقامی منصوب می شوید که مدتها در انتظارش بودید.

اگر خواب ببینید پس از اتمام تحصیلات خود دیگر بار در حال ثبت نام در دانشکده هستید، نشانه آن است که در کار پسندیده ای امتیاز به دست می آورید.


تعبیر خواب دانشگاه در کتاب سرزمین رویاها

خواب یک دانشگاه: باید توجه بیشتری به تحصیلتان بکنید .

شما به داشگاه میروید: شما دارای استعدادهای بسیاری هستید.

فرزندان شما به دانشگاه میروند: مخالفان شما کاری از پیش نخواهند برد.

شما استاد دانشگاه هستید: بیمار خواهید شد.


تعبیر خواب دانشگاه از نظر امام صادق (ع)

تعبیر دیدن دانشگاه در خواب بر ده وجه است که هر کدام معنی جداگانه میدهند:

اول: تیغ

دوم: عز و جاه

سوم: مرتبه

چهارم: هیئت

پنجم: منزلت و مرمت

ششم: نیکوئی

هفتم: تزویج

هشتم: مال

نهم: فرزند

دهم: گرامی شدن


تعبیر خواب دانشگاه از نظر شیخ طوسی

اول: سفر و تحویل و جابجائی.

دوم: ریاضت نفس.

سوم: گشایش کارهای فروبسته.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments