تعبیر خواب دام🌒 تعبیر خواب تله / تعبیر خواب دام به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب دام🌒 تعبیر خواب تله / تعبیر خواب دام به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب دام, تعبیر خواب دام به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب دام پهن کردن برای حیوانات, تعبیر خواب دام برای صید ماهی, تعبیر خواب دام به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب گیر کردن در تله, تعبیر خواب دام به روایت از امام صادق

تعبیر خواب دام, تعبیر خواب دام به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب دام پهن کردن برای حیوانات, تعبیر خواب دام برای صید ماهی, تعبیر خواب دام به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب گیر کردن در تله, تعبیر خواب دام به روایت از امام صادق

تعبیر خواب دام, تعبیر خواب دام به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب دام پهن کردن برای حیوانات, تعبیر خواب دام برای صید ماهی, تعبیر خواب دام به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب گیر کردن در تله, تعبیر خواب دام به روایت از امام صادق


تعبیر خواب دام به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دام در خواب گرفتاری ا ست. اگر ببینید که دام برای شکار گسترده اید که دیگران را بیازارید و مبتلا کنید، این دام گستری نشانه توفیق و استحصال نیست.

اگر دامی دیدید که ندانستید به چه کسی تعلق دارد، با مشکلی رو به رو می شوید. اگر رشته دام را در دست داشتید نوشته اند که رشته کاری به دستتان می افتد که به صلاح خود شما و دیگران نیست.

اگر دیدید که خودتان به دام افتادید، گرفتار و مبتلا می شوید.

دام برای صید ماهی خوب است به شرط آن که ماهی صید کنید. اگر دام بیافکنید و ماهی صید نکنید ناکامی و شکست است.


تعبیر خواب دام به روایت ابن سیرین

تعبیر دام، مکر و حیله می‌باشد.

اگر ببینی پای تو در تله‌ای گرفتار شده است، یـعـنـی گرفتار مکر و حقه می‌شوی، ولی اگر ببینی از تله خارج شده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.


تعبیر خواب دام به روایت مغربی

اگر ببینی جانوری را با تله گرفته‌ای، یـعـنـی کسی را که تعبیر آن جانور به آن شخص مربوط است را با مکر و حیله به چنگ می‌آوری و مطیع و فرمانبردار خودت می‌کنی.

بنابراین برای مشاهدۀ تعبیر اینکه هر جانوری مربوط به چه شخصیتی می‌باشد به تعبیر همان جانور مراجعه کن، مثلاً اگر دیده‌ای که گنجشکی را با تله گرفته‌ای، به تعبیر گنجشک مراجعه کن.


تعبیر خواب دام به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید برای شکار حیوانی دام می گسترانید، علامت آن است که برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می کنید.

اگر خواب ببینید حیوانی در دام انداخته اید، علامت آن است که برای به ثمر رسیدن طرح های خود از دسیسه استفاده می کنید.

دیدن دام خالی در خواب، علامت آن است که به فقر وتنگدستی مبتلا خواهید شد.

دیدن دامی پاره در خواب، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده شما بیمار خواهد شد.


تعبیر خواب دام به روایت یونگ

افتادن در دام در خواب بعنی خطری شما را تهدید می کند و باید بیشتر مراقب خود باشید و هم چنین موضوعی وجود دارد که مانع می شود تا شما به اهدافتان برسید.

شاید شما کارهای نادرستی می کنید که مانع از موفقیت شما می شود و باید بیشتر دقت کنید .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments