تعبیر خواب دار زدن 🌒 تعبیر خواب طناب دار/تعبیر خواب دار به آویختن از امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب دار زدن 🌒 تعبیر خواب طناب دار/تعبیر خواب دار به آویختن از امام صادق

تعبیر خواب دار زدن, تعبیر خواب طناب دار, تعبیر خواب اعدام پدر, تعبیر خواب بخشش از اعدام, تعبیر خواب بی گناه محکوم شدن, تعبیر خواب خودکشی دیگری, تعبیر خواب اعدام فرزند,تعبیر خواب دار زدن از ابن سیرین, تعبیر خواب دار زدن از امام صادق, تعبیر خواب دار زدن از حضرت یوسف, تعبیر خواب اعدام برادر, تعبیر خواب نجات از اعدام, تعبیر خواب اعدام با شمشیر, تعبیر خواب اعدام با گیوتین, تعبیر خواب اعدام با گلوله, تعبیر خواب اعدام مرده در خواب 

تعبیر خواب دار زدن, تعبیر خواب طناب دار, تعبیر خواب اعدام پدر, تعبیر خواب بخشش از اعدام, تعبیر خواب بی گناه محکوم شدن, تعبیر خواب خودکشی دیگری, تعبیر خواب اعدام فرزند,تعبیر خواب دار زدن از ابن سیرین, تعبیر خواب دار زدن از امام صادق, تعبیر خواب دار زدن از حضرت یوسف, تعبیر خواب اعدام برادر, تعبیر خواب نجات از اعدام, تعبیر خواب اعدام با شمشیر, تعبیر خواب اعدام با گیوتین, تعبیر خواب اعدام با گلوله, تعبیر خواب اعدام مرده در خواب 

تعبیر خواب دار زدن, تعبیر خواب طناب دار, تعبیر خواب اعدام پدر, تعبیر خواب بخشش از اعدام, تعبیر خواب بی گناه محکوم شدن, تعبیر خواب خودکشی دیگری, تعبیر خواب اعدام فرزند,تعبیر خواب دار زدن از ابن سیرین, تعبیر خواب دار زدن از امام صادق, تعبیر خواب دار زدن از حضرت یوسف, تعبیر خواب اعدام برادر, تعبیر خواب نجات از اعدام, تعبیر خواب اعدام با شمشیر, تعبیر خواب اعدام با گیوتین, تعبیر خواب اعدام با گلوله, تعبیر خواب اعدام مرده در خواب

آویختن اینجا به معنی آویخته شدن آمده نه با میل و رغبت و اراده، چنگ زدن به جائی آویزان شدن منظور اینجا از آویختن به دار آویخته شدن است که چون در خواب نامه های سنتی تحت این عنوان ذکر شده.

با این تعریف اگر کسی ببیند که در خواب او را به حکم قانون و به دست مجریان قانون به دار آویخته اند از طریق همان قانون به حشمت و جاه و مقام می رسد و چند سر و گردن از اقران خویش بالاتر می رود.

اگر کسی در خواب ببیند که او را به دار آویخته اند و مردم ازدحام کرده اند و به او نگاه می کنند به هیچ وجه بد نیست و بر عکس بسیار نیکو است چون بیننده خواب به شمارش آن ها که پای دار جمع شده اند ستایشگر و آفرین گو خواهد داشت و بر کسانی که تعدادشان کم نیست برتری می یابد.

روی هم رفته به دار آویخته شدن بالا رفتن است و برتری یافتن است ولی در یک مورد بد هست و آن این که بیننده خواب ببیند طناب پاره شده و از اوج به پائین افتاده.

این در بیداری برای مرد به دار آویخته شده بد نیست اما در خواب نشان آن است که از مقامی ساقط می گردد و احترامش از بین می رود.


تعبیر خواب خودکشی کردن

اگر ببیند خودش را به دار آویخت و کسی به تماشایش نایستاد، دلیل آن باشد که می‌خواهد بر بستگان خود سروری داشته باشد اما کسی به اطاعتش تن در نمی‌دهد.


تعبیر خواب آویخته شدن به دار بدون تماشاگر

اگر دید بر بالای دار آویزان است ولی تماشاگری ندارد، مقامی پیدا می کند که کسی به آن مقام ارزشی قائل نیست.


تعبیر خواب آویخته شدن به دار و واکنش های مختلف مردم

اگر دید به دار آویخته شده و مردم او را مسخره می کردند، در امور دینی نیز لا ابالی و بی توجه است

اگر کسی ببیند که او را دار زده اند و مردمی که او را تماشا می کردند از دور و برش پراکنده شدند و او تنها به دار ماند، به دلیل کارهای بدی که کرده است، مردم از او روی گردان می شوند.

اگر کسی ببیند که به هنگامی که به دار آویخته شده است، مردم به او سنگ می زنند، تعبیرش این است که از او غیبت و بدگویی می کنند.


تعبیر خواب اعدام و دار آویختن به روایت امام صادقّ

حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید:

رویای دار زدن بر سه وجه است:

ریاست و مهتری

مال

غیبت مردم کردن


آنلی بیتون میگوید :

مشاهده اعدام دیگران در خواب، علامت آن است که به خاطر بی توجهی دیگران از مصیبتی رنج خواهید برد.

اگر خواب ببینید مردم در مراسم اعدام اجتماع کرده‌اند، علامت آن است که دشمنان با هم متحد می‌شوند تا موقعیت شما را متزلزل سازند.

اگر خواب ببینید مردم در مراسم اعدام اجتماع کرده‌اند، علامت آن است که دشمنان با هم متحد می‌شوند تا موقعیت شما را متزلزل سازند.


لیلا برایت میگوید :

اگر در خواب ببینید که دوست صمیمی شما را اعدام می‌کنند، نشانه‌ی جدایی از فرد مورد علاقه شما است.

اگر در خواب ببینید که کسی را اعدام کرده‌اید و خون از بدن او جاری می‌شود، نشانه‌ی پیروزی در کارها است.


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

اعدام معشوق: ازکارهایتان دیوانه وار خود رنج خواهید برد.

اعدام یک بیگناه: عشق شما را رها می‌کند.

اعدام یک گناهکار: بردشمن پیروز می‌شوید.


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر ببیند کسی را بر دار کردند و مردم او را نگاه می کردند، دلیل که مقام بزرگی بین مردمان یابد و یا بر آنان حکومت کند.

اگر ببیند کسی او را نمی دید، شرف و بزرگی یابد لیکن در راه دین، فاسق است.

اگر ببیند گوشت کسی را که بردار کرده بودند می خورد، دلیل که مالی از کسی که بر مردم مسلط است بخورد.

اگر ببیند او را بردار کرده و خون از وی روان شد، دلیل که عیب مردم کند و گناه بسیار از او به وجود آید.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

آویختن اینجا به معنی آویخته شدن آمده نه با میل و رغبت و اراده، چنگ زدن به جائی آویزان شدن.

منظور اینجا از آویختن به دار آویخته شدن است که چون در خواب نامه های سنتی تحت این عنوان ذکر شده.

اگر کسی ببیند که در خواب او را به حکم قانون و به دست مجریان قانون به دار آویخته اند از طریق همان قانون به حشمت و جاه و مقام می رسد و چند سر و گردن از اقران خویش بالاتر می رود.

اگر کسی در خواب ببیند که او را به دام آویخته اند و مردم ازدحام کرده اند و به او نگاه می کنند به هیچ وجه بد نیست و بر عکس بسیار نیکو است چون بیننده خواب به شمارش آن ها که پای دار جمع شده اند ستایشگر و آفرین گو خواهد داشت و بر کسانی که تعدادشان کم نیست برتری می یابد.

روی هم رفته به دار آویخته شدن بالا رفتن است و برتری یافتن است ولی در یک مورد بد هست و آن این که بیننده خواب ببیند طناب پاره شده و از اوج به پائین افتاده.

این در بیداری برای مرد به دار آویخته شده بد نیست اما در خواب نشان آن است که از مقامی ساقط می گردد و احترامش از بین می رود.


تعبیر خواب دار زدن از حضرت دانیال :

اگر کسی ببیند که به فرمان پادشاه به دار آویخته شد ، تعبیر آن باشد که از سوی پادشاه و امیر جاه و مقام و منزلت می یابد ، اما در این رابطه به اعتقادات و تقوایش آسیب می رسد.


جابر مغربی میگوید :

اگر ببیند به دارش کشیدند اما ریسمان پاره شد و افتاد، دلیل آن باشد که از جاه و مقام خود می‌افتد و موقعیتش را از دست می‌دهد.


تعبیر خواب دار زدن به روایت محمد بن سیرین :

اگر ببیند او را به دار آویخته‌اند و گروهی تماشایش می‌کنند، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده‌اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت.

اگر ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند، بر آن گروه سروری و فرمانروائی خواهد یافت.

اگر ببیند به دست پیری ناشناس به دار آویخته شد و مردم بسیاری تماشایش کردند، به فرمانروایی جهان می‌اندیشد که برایش می‌تواند میسر شود.

اگر ببیند به دار آویخته شد و بستگانش به تماشا ایستاده‌اند، بر بستگان خود سروری می‌یابد.


یونگ میگوید :

دیدن اعدام در خواب‌تان بیانگر این است که چیزی یا کسی که به او نیاز دارید، از زندگی تان بریده می‌شود.

خواب دیدن اعدام خودتان بیانگر این است که شما گناهی بزرگ را نگه می‌دارید.

شاید یک عادت بد یا جنبه‌ای از شما باشد که می‌خواهید خودتان را از شرش خلاص کنید.

خواب دیدن اینکه به شما مجازات اعدام داده می شود به این معنی است که شما نیا زدارید زندگی‌تان و تصمیماتی که می‌گیرید را دوباره ارزیابی کنید.

شما به مسیر اشتباهی می روید.

تعبیر دیگر این است که حکم مرگ به این معنی است که شما زمان محدودی دارید تا پاسخ‌گو بوده یا کاری را انجام دهید.


معبرین غربی می‌گویند:

دیدن چوبه دار در خواب به این معناست که ممکن است شما دوره‌ای ناخوشایند را در زندگی خود پشت سر بگذارید، اما این مساله به طور مطلوب به پایان می‌رسد، به‌خصوص اگر شما شکست‌های خود را تصدیق کرده و تلاش‌های خود را ادامه دهید.

دیدن بیش از یک نفر در چوبه دار به این معنی است که شما ممکن است بخواهید علیه دشمنان خود که مانع پیشرفت شما هستند، رفتار کنید.

حلق آویز بودن نشان می‌دهد که خود را به مشکلات‌تان معطوف کرده‌اید.

دیدن خواب آویختن کسی به چوبه دار ، شرط ترغیب است.

شخصی قصد دارد با استفاده از جذابیت خود ، شما را تغییر دهد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments