تعبیر خواب دارو🌒 تعبیر خواب دارو خوردن/ تعبیر خواب دارو از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب دارو🌒 تعبیر خواب دارو خوردن/ تعبیر خواب دارو از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب دارو, تعبیر خواب نسخه دارو, تعبیر خواب درمان, تعبیر خواب دارو به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خرید دارو از داروخانه, تعبیر خواب شربت دارویی, تعبیر خواب دارو گیاهی, تعبیر خواب مرهم, تعبیر خواب دارو دادن مرده به زنده, تعبیر خواب دارو به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب داروی امام صادق

تعبیر خواب دارو, تعبیر خواب نسخه دارو, تعبیر خواب درمان, تعبیر خواب دارو به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خرید دارو از داروخانه, تعبیر خواب شربت دارویی, تعبیر خواب دارو گیاهی, تعبیر خواب مرهم, تعبیر خواب دارو دادن مرده به زنده, تعبیر خواب دارو به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب داروی امام صادق

تعبیر خواب دارو, تعبیر خواب نسخه دارو, تعبیر خواب درمان, تعبیر خواب دارو به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خرید دارو از داروخانه, تعبیر خواب شربت دارویی, تعبیر خواب دارو گیاهی, تعبیر خواب مرهم, تعبیر خواب دارو دادن مرده به زنده, تعبیر خواب دارو به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب داروی امام صادق


تعبیر خواب دارو در حالت کلی

تعبیر خواب دارو به معنی تغییرات مثبت روحی و جسمی است. این تغییرات به عوامل خارجی بستگی دارد.


تعبیر خواب کیف دارو

تعبیر کیف پر از دارو به این معنی است که تلاش می کنید سالم بمالید.

شاید راه های زیادی را برای بهتر شدن حال خود طی کرده اید. با این وجود، حال روحی وجسمی خوبی ندارید.


تعبیر خواب خریدن دارو

تعبیر خواب دارو خریدن، اقدامات ناخوشایندی است که مجبورید آن را انجام دهید.

تعبیر دیگر اینست که شاید به کار اشتباهی اعتیاد دارید. خریدن دارو به این معنی است که سعی می کنید این رفتار زشت را ترک کنید


تعبیر خواب داروهای خانگی

مصرف داروهای خانگی به این معنی است که باید به اصل و ریشه خود برگردید.

احتمالا در حال عبور از یک تصمیم بزرگ در زندگی هستید. بهتر است به اصل و ریشه خود برگردید.


تعبیر خواب خوردن دارو

تعبیر خواب خوردن دارو اگر دارو آرامبخش باشد، به این معنی است که از مشکلات خسته شده اید و دوست دارید کاری کنید که از مشکلات دور باشید و به آرامش برسید.


تعبیر خواب دارو دادن به دیگران

تعبیر دارو دادن به دیگران این است که در حال آموزش به یک شخص نادان هستید و برای تغییر او تمام تلاشتان را می کنید


تعبیر خواب دارو به روایت منوچهر مطیعی

اگر کسی خواب ببیند که بیمار است و برای شفای خود، دارو خورد و از خوردن آن بهبود یافت، در کارهای خود موفق می شود و به او خیر و برکت و منفعت می رسد یا مالی اندک به دست می آورد و اگر بیمار است شفا می یابد.

اگر کسی ببیند که با خوردن دارو، حالش بهتر نمی شود، در بیداری راهی که به او برای انجام کارش پیشنهاد می شود، اشتباه است و باید از آن کار اجتناب کند.

اگر کسی ببیند که دارو فروشی می کند، آدمی است که خیر و نیکویی اش به مردم می رسد و اگر دید داروهای خشک را در هم می کوبد، می جوشاند و شربت تهیه می کند، بر علم و دانش خود در راه چگونگی کمک به مردم می افزاید.

خوردن داروهای بیهوشی و سکر آور در خواب، خلاصی از غم و اندوه تعبیر می شود. دیدن دارو در خواب به طور کلی راه حل و چاره است و خوردن دارو، چاره جویی کردن برای کمک به رفع مشکلات دیگران است.

اگر دیدید دارو به دیگری می دهید، از دست کسی عصبانی هستید و می خواهید که او رفتار خود را عوض کند.


تعبیر خواب دارو به روایت ابن سیرین

اگر ببینی برای درمان بیماری قرص خورده و مداوا یا بهتر شدی، یـعـنـی در کارهایت به خیر و منفعت می‌رسی، ولی اگر نتیجه‌ای نگرفتی، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

تعبیر خوردن شربت‌های داروئی، خیر و درستی در دین و ایمان است.

اگر بیند بیماری دارو بخورد و او موافق بود، دلیل که صلاح دین.

اگر ببینی داروی خشک تهیه می‌کنی، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.

اگر ببینی داروهای گرم در هاون میکوبی، تعبیرش مال و اموال می‌باشد.

اگر ببینی برای درمان سردرد معجونی ساخته‌ای، یـعـنـی از طرف مردم به تو خیر و منفعت می‌رسد، ولی اگر از آن به کسی فائده‌ای نرسیده است، یـعـنـی انسان بی‌خیر و منفعتی هستی.

اگر ببینی برای مردم دارو تهیه می‌کنی، یـعـنـی به مردم نیکی می‌کنی.

اگر ببینی برای شخص مریضی جوشانده درست کرده‌ای و جوشانده موثر و مفید بوده است، یـعـنـی خواستار دینداری و پرهیزکاری هستی، ولی اگر مفید نبود تعبیرش برعکس حالت قبلی است.


تعبیر خواب دارو به روایت مغربی

اگر ببینی کسی به زن تو دوا و دارو داده است، یعنی زن تو فرزند دختر به دنیا می‌آورد.


تعبیر خواب دارو به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید داروی خوش طعمی می‌خورید، علامت آن است که در مدت کوتاهی مشکل شما حل خواهد شد، اما اگر خواب ببینید دارویی تلخ می‌خورید، نشانه آن است که زمان درازی بیمار خواهید شد.

دیدن گیاهان دارویی در خواب، نشانه آن است که دوستانی صمیمی در کنار شما خواهند بود و از زندگی و کار خود راضی خواهید بود.

اگر خواب ببینید به دیگران دارو می‌دهید، نشانه آن است که به کسی زیان خواهید رساند که به شما اعتماد دارد.


تعبیر خواب دارو به روایت امام صادق

تعبیر هر داروی زرد رنگی، بیماری و رنج و سختی است.

تعبیر هر دارویی که خوردن آن مطبوع و آسان باشد، بهبودی و آسایش می‌باشد، ولی اگر بد و نامطبوع باشد، تعبیرش مبتلا شدن به بیماری است.


تعبیر خواب دارو به روایت ابراهیم کرمانی

اگر دارو شفا بخش نبود، دلیل که صلاح دین وی زایل شود.

اگر دارو جهت شفا نوشید، دلیل که به قدر موافقت دارو صلاح دنیا طلبد.

اگر بیند جهت مردم دارو تهیه می‌کرد، دلیل که با مردم نیکویی کند. اگر بیند داروی خشک می ستد، دلیل که از غم و اندوه باز رهد.

اگر بیند که دارو خورد که عقل و هوش از او زایل شود. دلیل که از غم و اندوه فرج یابد.

اگر ببینی در اثر خوردن دارو دچار آسیب و مضرت شده‌ای، یـعـنـی دچار آسیب و مضرت خواهی شد.

اگر ببیند پزشک به بیمار دارو داده است و تاثیر کرده و مفید بوده است، یـعـنـی به مردم علم و دانش می‌گوید و مردم نیز به علم او عمل می‌کنند، ‌‌‌‌‌ولی اگر دارو مفید نبود تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.


تعبیر خواب دارو به روایت یوسف نبی

دیدن خوردن دارو یا داشتن آن در هر حال خوب است.

دیدن دارو منفعت خلق دارد و از رنج بیرون آید.


تعبیر خواب دارو به روایت لیلا برایت

دیدن دارو در خواب، بیانگر آن است که براى سود بیشتر باید تلاش کنید.

اگر خواب ببینید که مشغول درست کردن دارو هستید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‌کند.


تعبیر خواب دارو در کتاب سرزمین رویاها

داروی ضد اسهال می‌خورید: عاقبت بخیر خواهید شد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments