تعبیر خواب خیاطی 🌒 تعبیر دوختن لباس های فاخر در خواب از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب خیاطی 🌒 تعبیر دوختن لباس های فاخر در خواب از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب خیاطی, تعبیر پارچه در خواب, تعبیر خواب چرخ خیاطی, تعبیر خواب خیاطی از امام صادق, تعبیر خواب متر خیاطی, تعبیر خواب متر اندازه گیری, تعبیر خواب خیاطی از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب لباس جدید, تعبیر خواب مرده خیاطی کند, تعبیر خواب خیاطی از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب خیاطی, تعبیر پارچه در خواب, تعبیر خواب چرخ خیاطی, تعبیر خواب خیاطی از امام صادق, تعبیر خواب متر خیاطی, تعبیر خواب متر اندازه گیری, تعبیر خواب خیاطی از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب لباس جدید, تعبیر خواب مرده خیاطی کند, تعبیر خواب خیاطی از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب خیاطی, تعبیر پارچه در خواب, تعبیر خواب چرخ خیاطی, تعبیر خواب خیاطی از امام صادق, تعبیر خواب متر خیاطی, تعبیر خواب متر اندازه گیری, تعبیر خواب خیاطی از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب لباس جدید, تعبیر خواب مرده خیاطی کند, تعبیر خواب خیاطی از دیدگاه یوسف نبی


تعبیر خواب خیاطی کردن دیگران

اگر خواب ببینید که کسی برای شما مشغول خیاطی است و با متر اندازه های شما را می گیرد، یا خودتان مشغول دوختن لباس برای خود هستید، با اطرافیان خود ناسازگاری هایی پیدا خواهید کرد.


تعبیر خواب بریدن پارچه

اگر ببینید که با قیچی مشغول بریدن پارچه هستید، چنانچه متاهل باشید، احتمال زیادی دارد که از همسر خود جدا شوید.


تعبیر خواب خیاطی کردن برای خودتان

اگر ببینید لباس زیبایی برای خود دوخته اید، آینده و بخت شما خوب خواهد شد و دیدن لباس زشتی که دوخته اید یا برایتان دوخته اند در خواب حکایت از بخت بد و مشکلات در زندگی است.


تعبیر خواب مشاجره با خیاط

جر و بحث کردن با خیاط در خواب، مایوس شدن از نقشه هایی است که برای زندگی خود کشیده اید.


تعبیر خواب خیاطی و دوختن لباس

دوختن لباس در خواب، به رفتن به مسافرت و یا تغییر راه و روش و نوع زندگی شما تعبیر می شود. اگر کسی در خواب دید که لباس خود را می دوزد، کارش روبراه می شود و برای دیگری نیز به همین تعبیراست.


تعبیر خواب نیمه رها کردن خیاطی

اگر در حال دوختن از کار باز مانده و آنرا نیمه کاره رها کنید، در پیشبرد کارها سهل انگاری خواهید کرد.


تعبیر خواب داشتن لباس های بسیار

داشتن مقدار زیادی لباس در خانه دلیل بر کسب مال زیاد و شاد کامی و دوختن لباس به طور کامل، سازگاری با همسر را در تعبیر دارد.


تعبیر خواب دوختن لباس مردانه یا زنانه

اگر زنی در خواب دید لباس مردانه می دوزد، نسبت به خانواده و شوهرش وفادار است و اگر لباس زنانه می دوخت نیز تعبیر نیکو دارد.

اگر ببینید که لباس زنانه می دوزید از جانب همسر خود سود می برید یا زنی دیگر به شما سود می رساند.


تعبیر خواب دوختن دکمه

اگر در خواب ببینید که دکمه می دوزید با فرزندان یا با برادران خود کاری را به اتفاق انجام می دهید.

اگر در خواب ببینید که پیراهن می دوزید کاری می کنید که با شخصیت اجتماعی شما ارتباط دارد.


تعبیر خواب دوختن لباسی فاخر

چنانچه ببینید لباسی شیک و برازنده دوخته اید کاری در جهت تامین آبروی خویش انجام می دهید.


تعبیر خواب دوختن پارگی لباس

اگر ببینید که پارگی یا شکافتگی را می دوزید وام خود را می پردازید یا با کسی که قهر هستید آشتی می کنید.


تعبیر خواب دوختن شلوار

اگر ببینید شلوار می دوزید صاحب فرزند می شوید.


تعبیر خواب دوختن پرده

دوختن پرده در خواب خوب نیست چون کاری است که غم و اندوه می آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است.


تعبیر خواب خیاطی دختر جوان

اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می دوزد شغلی مناسب پیدا می کند و اگر دختری ببیند چیزی می دوزد شوهر می کند.


تعبیر خواب دوختن لباس بچه

اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس بچه می دوزد صاحب فرزند می شود.


تعبیر خواب خیاطی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دوختن در خواب که می‌تواند شامل خیاطی کردن نیز باشد به طور کلی برطرف کردن امور است و سامان دادن به کارها و دیدن آن در خواب چندان بد نیست.

مخصوصاً اگر چیزی را در خواب می‌دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید.


تعبیر خواب خیاطی به روایت لیلا برایت

اگر خواب ببینید که مشغول لباس دوختن هستید، علامت آن است که یک موقعیت خوب براى انجام کارها پیدا مى‌کنید.


تعبیر خواب خیاطی به روایت لوک اویتنهاو

خیاطی کردن: کارتان به شما سود خواهد رساند

سوزن در دست فرو رفتن: شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد


تعبیر خواب خیاطی از دیدگاه امام صادق (ع)

دوزنده به خواب ، کسی است که کارهای دنیا بر دست وی به صلاح آید، خاصه آن کس را که جامه از بهر او بدوزد.

اگر در خواب خیاطى را ببینید که مشغول دوختن لباس‌هاى پوستى است، به این معناست که کارهاى دشوارى به عهده‌ى شما مى‌گذارند.

اگر در خواب مشاهده کنید که با خیاطى مشغول به کار هستید، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب کارهایتان باشید.


تعبیر خواب خیاطی به روایت از محمد ابن سیرین

اگر ببیند جامه خویش را می دوخت کارش نیکو شود و حالش به صلاح آید.

اگر ببیند جامه به مال خویش می دوخت، تاویلش همین است.

اگر ببیند جامه زنی می دوخت، غم و زیان به او رسد. اگر ببیند جامه مردی می دوخت تاویلش نیکو باشد.

اگر ببیند سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت، دلیل است که آن کس هر شغل که پیش گیرد تمام نکند.

اگر ببیند جامه دوخته به خانه بسیار داشت عیش بر او فراخ شود و مال از میراث بیابد.


تعبیر خواب خیاطی از دیدگاه جابر مغربی

اگر ببیند از بهر خویشتن پیراهنی بدوخت و گریبان تمام کرد با عیال خویش سازگار باشد.

اگر ببیند شلوار بدوخت و لیفه آن را ندوخت، دلیل است که زنی خواهد و سرانجام رهایی یابد.

اگر ببیند که قبا بدوخت، دلیل که زنی به خدمت مشغول گرداند.

اگر ببیند پیراهن زیر پاره می کرد به کدخدائی مشغول شود.

اگر ببیند جامه عیال می دوخت، دلیل که به خدمت عیالش بماند.

اگر ببیند از بهر جامه دوختن رشته می بافت، دلیل که از جایی به جایی تحویل کند.

اگر ببیند از برای عیال جامه ابریشمین می دوخت، دلیل که غمگین شود، به تهمت گناهی که از او بوجود آید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments