تعبیر خواب خوک 🌒 تعبیر خواب خوک ابن سیرین / تعبیر خواب گوشت خوک

تعبیر خواب 🔥 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب خوک 🌒 تعبیر خواب خوک ابن سیرین / تعبیر خواب گوشت خوک

تعبیر خواب خوک, تعبیر خواب خوک صورتی, تعبیر خواب خوک سیاه امام صادق, تعبیر خواب خوک مرده, تعبیر خواب خوکچه, تعبیر خواب خوک سفید در خواب, تعبیر خواب خوک قهوه ای, تعبیر خواب خوک سیاه و سفید, خواب خوک در خواب

تعبیر خواب خوک, تعبیر خواب خوک صورتی, تعبیر خواب خوک سیاه امام صادق, تعبیر خواب خوک مرده, تعبیر خواب خوکچه, تعبیر خواب خوک سفید در خواب, تعبیر خواب خوک قهوه ای, تعبیر خواب خوک سیاه و سفید, خواب خوک در خواب

تعبیر خواب خوک, تعبیر خواب خوک صورتی, تعبیر خواب خوک سیاه امام صادق, تعبیر خواب خوک مرده, تعبیر خواب خوکچه, تعبیر خواب خوک سفید در خواب, تعبیر خواب خوک قهوه ای, تعبیر خواب خوک سیاه و سفید, خواب خوک در خواب

دیدن خوک در خواب شما نمادی از کثیفی ، طمع ، سرسختی یا خودخواهی است. از طرف دیگر، خوک ممکن است نمایانگر شفافیت و پرخوری باشد.

همچنین خوک از دید معبران بزرگ علم خواب تعبیر بدی همچون مال حرام، مرد بد سرشت و زیان و خسارت دارد.

ابن سیرین گوید :

خوک در خواب مردی است به قوت و توانگر لکن دون همت و بی خبر است.
خوک خانگی مردی است فراخ دل لکن پلید و بدفعل باشد و بی دین و بیدیانت است.
اگر بیند که خوکان را در جایگاهی نگاه داشت و رها نمی کرد که پراکنده شوند دلیل است مال بسیار از حرام جمع کند.


کرمانی گوید :

مخالطت کردن با خوک دنیا را نیکو است و دین را بد است.
دیدن بچه خوک در خواب غم است.
خوردن شیر وی در خواب مصیبت و اندوه است از جهت مال بقدر آنچه خورده بود.
اگر بیند که گوشت خوک می خورد دلیل که مال حرام خورد.
اگر بیند که خوکان را از جایی به جائی می برد دلیل است احوال دنیای او نیکو شود لیکن دینش بد گردد.
اگر بیند در میان خوکان می گردید دلیل که خرم گردد بجهت مالی که او را از ظلم حاصل شود.
اگر بیند که در میان خوکان نشسته بود دلیل است بر دشمن غالب شود و بزرگی یابد.
اگر بیند که خوک از پس پشت وی درآمد و از پیش او بیرون شد دلیل که مرادی پلید زشت ، او را حاصل شود.
اگر بیند که پوست خوک کسی به وی داد دلیل که مال حرام یابد.
اگر بیند که شبان خوک بود دلیل است بر گروهی بدفعل بد دیانت مهتر و فرمانروا شود.


جابر مغربی گوید :

اگر بیند که با خوک صحرائی جنگ می کرد دلیل است که با مهتری دون و ستمگر او را خصومت افتد.
اگر بیند موی خوک با پوست یا استخوان او داشت دلیل که بر قدر آن مال حلال بابد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments