تعبیر خواب خمیر 🌒 تعبیر خواب درست کردن خمیر / تعبیر خواب خمیر از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب خمیر 🌒 تعبیر خواب درست کردن خمیر / تعبیر خواب خمیر از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب خمیر, تعبیر خواب خمیر بازی, تعبیر خواب خمیر بازی کودکان, تعبیر خواب چانه خمیر, تعبیر خواب خمیر شیرینی, تعبیر خواب خمیر به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خمیر رشته, تعبیر خواب خمیر حضرت یوسف, نان پختن در خواب نشانه چیست, تعبیر خواب خمیر به روایت از امام صادق

تعبیر خواب خمیر, تعبیر خواب خمیر بازی, تعبیر خواب خمیر بازی کودکان, تعبیر خواب چانه خمیر, تعبیر خواب خمیر شیرینی, تعبیر خواب خمیر به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خمیر رشته, تعبیر خواب خمیر حضرت یوسف, نان پختن در خواب نشانه چیست, تعبیر خواب خمیر به روایت از امام صادق

تعبیر خواب خمیر, تعبیر خواب خمیر بازی, تعبیر خواب خمیر بازی کودکان, تعبیر خواب چانه خمیر, تعبیر خواب خمیر شیرینی, تعبیر خواب خمیر به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خمیر رشته, تعبیر خواب خمیر حضرت یوسف, نان پختن در خواب نشانه چیست, تعبیر خواب خمیر به روایت از امام صادق


تعبیر خواب خمیر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب آرد و خمیر اهمیت فراوان دارد اما کم ارزش است.

دیدن خمیر نان در خواب میمون و مبارک است و گویای پول و مالی است که به بیننده خواب می رسد به قدر همان خمیری که در خواب می بیند یا خودش می زند.

اگر ببینید خمیر می زنید یا خمیر می زنند و آن خمیر هنوز بر نیامده یعنی هنوز خوب تخمیر و آماده نشده خواب شما می گوید پولی به دستتان می رسد که آلوده است، آمیخته به گناه است، همراه فسق و ریا و نیرنگ بوده و مراحلی از این دست را گذرانیده تا به شما رسیده است که البته خوب نیست.


تعبیر خواب خمیر به روایت ابن سیرین

آمیختن و آغشتن آرد گندم بیانگر مالی با سود بسیار از تجارت است، به شرط آن که خمیرش برآمده بود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب نفت 🌒 تعبیر خواب نفت از ابن سیرین و امام صادق

اگر خمیرش برنخاسته بود، دلیل که زیادی فساد و فسق است. سرشتن آرد کاورس، دلیل منفعت اندک است.


تعبیر خواب خمیر به روایت امام صادق

دیدن خمیر به خواب بر سه وجه بود:

زیادتی و افزایش در دین

منفعت اندک

رزق و روزی حلال


تعبیر خواب خمیر به روایت لیلا برایت

درست کردن خمیر در خواب، بیانگر دیدار دوستان قدیمى است.


تعبیر خواب خمیر به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند خمیر فرا گرفت یا بخرید، یا کسی به او داد، اگر جوین باشد، دلیل کند به قدر آن مالی حلال او را در تجارت حاصل شود.

اگر خمیر کاورس بود، نفعه اندک بود.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments