تعبیر خواب خروس 🌒 تعبیر خواب خروس سفید و سیاه از نظر حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب خروس 🌒 تعبیر خواب خروس سفید و سیاه از نظر حضرت یوسف / تعبیر خواب خروس به روایت حضرت محمد، امام صادق و امام محمد باقر (ع)

تعبیر خواب خروس, تعبیر خواب خروس سفید, تعبیر خواب خروس سیاه, تعبیر خواب صدای خروس, تعبیر خواب خروس از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب خروس از نظر حضرت محمد, تعبیر خواب خروس از نظر امام باقر, تعبیر خواب خروس از نظر امام صادق, تعبیر خواب خروس از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب خروس مرده, تعبیر خواب خوردن گوشت خروس, تعبیر خواب خروس وحشی, تعبیر خواب خروس لاری

تعبیر خواب خروس, تعبیر خواب خروس سفید, تعبیر خواب خروس سیاه, تعبیر خواب صدای خروس, تعبیر خواب خروس از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب خروس از نظر حضرت محمد, تعبیر خواب خروس از نظر امام باقر, تعبیر خواب خروس از نظر امام صادق, تعبیر خواب خروس از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب خروس مرده, تعبیر خواب خوردن گوشت خروس, تعبیر خواب خروس وحشی, تعبیر خواب خروس لاری

تعبیر خواب خروس, تعبیر خواب خروس سفید, تعبیر خواب خروس سیاه, تعبیر خواب صدای خروس, تعبیر خواب خروس از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب خروس از نظر حضرت محمد, تعبیر خواب خروس از نظر امام باقر, تعبیر خواب خروس از نظر امام صادق, تعبیر خواب خروس از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب خروس مرده, تعبیر خواب خوردن گوشت خروس, تعبیر خواب خروس وحشی, تعبیر خواب خروس لاری

در خواب دیدن خروس به هر شکل و صورت خبری خوش است ولی دیدن خروس در خواب که درحال جنگ باشد نشانه ی آن است که شما در گیر رقابت با افراد نا جوانمرد هستید ولی اگر ببینید خروسی را به دست آورده اید و او را کشته اید یعنی شخص بزرگی را شکست می دهید

تعبیر خواب خروس مرده

دیدن خروس مرده در خواب چندان مناسب نیست.
مردن خروس های رنگی در خواب طبق نظر اکثر معبران دلالت بر خسارت هایی با جنبه ی مالی دارد


تعبیر خواب خروس از نظر حضرت محمد(ص) :

از حضرت رسول اکرم (ص) روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند.


منوچهر مطیعی تهرانی :

خروس منادی و بشیر است.

ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند.

دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.

گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است.

خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.


تعبیر خواب خروس از نظر محمد ابن سیرین :

اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.

اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.

اگر بیند با خروس جنگ می کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.

اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.

اگر بیند خروس بچه بیافت، یابه وی داند، دلیل که ا را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان.

اگر بیند که بانک خروس می شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند.

اگر بیند خروسی بر روی او می جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.

اگر بیند کسی او خروسی بچه داد، دلیل که کسی غلامی به وی بخشد

اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.


تعبیر خواب خروس به روایت امام باقر :

اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند. اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذّنی دست یابد و او را قهر کند.


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر ببینی خروس بانگ و فریاد و آواز می‌کند، خبری از مردی جوانمرد به گوش تو می‌رسد


یونگ میگوید :

دیدن خروسی که در خوابتان جنگ می‌کند بیانگر این است که درگیر یک رقابت تلخ هستید.
شنیدن صدای خروس در خوابتان بیانگر رجز خوانی و خودستایی است.


جابر مغربی میگوید :

اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.
اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر کند.
اگر ببینی سر تو مثل سر خروس شده است، یـعـنـی بخت و اقبال تو خوب می‌شود و کامیاب خواهی بود .


تعبیر خواب خروس از نظر امام صادق :

اگر ببینی خروسی را به دست آورده‌ای، یـعـنـی فرزند فرد بزرگ و رئیس و سرور از دودمان و تبار خودت را مغلوب می‌کنی.
اگر ببینی خروسی را به دست آورده‌ای و کشته‌ای، یـعـنـی مؤذن یا فردی بزرگ و رئیس و سرور را مغلوب می‌کنی.
اگر دیدی خروسی بزرگ را سر میبری و قربانی میکتی دلیل بر اینکه گرفتاری ها ناراحتی ها و رنج های تو به زودی پایان پیدا میکند و روزهای خوب تو اغاز میشوند درواقع سر بریدن و دیدن خون خروس نیکو و خوب است و میتواند باعث شادمانی و رفاه بیننده ی خواب شود

اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند.


لوک اویتنهاو میگوید :

دیدن خروس: به شما شک خواهند کرد.
شنیدن آوای خروس: دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه می‌کنند.


تعبیر خواب خروس از نظر حضرت یوسف :

دیدن ماکیان و خروس زیادی نعمت باشد.


لیلا برایت میگوید :

اگر در خواب خروسى را ببینید که روى تخم خوابیده، نشان‌دهنده‌ى ضرر و زیان است. اگر خروسى را با مرغى ببینید، نشانه‌ى علاقه‌مندى به جنس مخالف است. دیدن خروس اخته در خواب، نشان از آن دارد که از انجام کارهاى زیاد، خسته شده‌اید.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن جنگ خروس‌ها در خواب، نشانه آن است که در اثر دعوا و اختلاف، خانواده خود را ترک می گویید.
شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد.
شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments