تعبیر خواب خرما 🌒 تعبیر خواب خرما به روایت امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب خرما 🌒 تعبیر خواب خرما به روایت امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب خرما, تعبیر خواب خرما از حضرت یوسف, تعبیر خواب خرما از ابن سیرین, تعبیر خواب خرما از امام صادق, تعبیر خواب خیرات خرما, تعبیر خواب خوردن خرما, تعبیر خواب خرما دادن به دیگران, تعبیر خواب درخت نخل, تعبیر خواب هسته خرما, تعبیر خواب خرمای نارس, تعبیر خواب خرمای خشک, تعبیر خواب درخت خرما

تعبیر خواب خرما, تعبیر خواب خرما از حضرت یوسف, تعبیر خواب خرما از ابن سیرین, تعبیر خواب خرما از امام صادق, تعبیر خواب خیرات خرما, تعبیر خواب خوردن خرما, تعبیر خواب خرما دادن به دیگران, تعبیر خواب درخت نخل, تعبیر خواب هسته خرما, تعبیر خواب خرمای نارس, تعبیر خواب خرمای خشک, تعبیر خواب درخت خرما

تعبیر خواب خرما, تعبیر خواب خرما از حضرت یوسف, تعبیر خواب خرما از ابن سیرین, تعبیر خواب خرما از امام صادق, تعبیر خواب خیرات خرما, تعبیر خواب خوردن خرما, تعبیر خواب خرما دادن به دیگران, تعبیر خواب درخت نخل, تعبیر خواب هسته خرما, تعبیر خواب خرمای نارس, تعبیر خواب خرمای خشک, تعبیر خواب درخت خرما

بطور کلی دیدن خرما در خواب بسیار نیکو و خوب است و می‌گویند که اگر در خواب ببینید خرما خریده‌اید و به خانه می‌برید معاش شما گسترش می‌یابد و اگر ببینید نخل می‌ کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می‌دهد.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید.

اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید.

چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد.

اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید.

اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد.

اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد و اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست.

این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد.


تعبیر خواب خرما به روایت محمد ابن سیرین :

خرما درخواب، مال و خواسته است.
اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد.
اگر بیند خرما بخورد و دانه‌اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود
اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد.
اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.
اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد.

اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدایی افتد.
اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد.
به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ. اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت دلیل که بامردی شریف وبزرگ دوست و آشنا شود .


آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می‌خورید، علامت کمبود و پریشانی است.
اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید، نشانه پیوندی فرخنده است.


تعبیر خواب خرما به روایت امام صادق :

دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رییسی کریم
دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است.
دیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود.


ابراهیم کرمانی میگوید :

بعضی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد.
اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند.
اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند
اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود.
اگر بیند خرما بن خشک می‌برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد.


جابر مغربی می‌گوید :

اگر ببینی با دست خرما چیده‌ای، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: مال و اموال به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَهُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَهِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا _ تنه درخت را سوی خود تکان بده که خرمای تازه بر تو بیفکند (مریم-۲۵) .


لیلا برایت میگوید :

اگر خواب ببینید که از درخت خرما، خرما مى‌چینید، بیانگر موفقیت در امور عاشقانه است.
اگر خواب ببینید که به کسى خرما مى‌دهید، نشانه‌ى آن است که به شخصى به خصوص ابراز علاقه مى‌کنید.


تعبیر خواب خرما به روایت حضرت دانیال :

تعبیر درخت خرما مردی شریف و عالم می‌باشد.

اگر ببینی در خانه‌ات درخت خرما داری، یـعـنـی با مرد بزرگی دوست و آشنا می‌شوی.


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

شما خرما می خورید : خود را محتاج خواهید کرد .
شما خرما می خرید : یک شخص از جنس مخالف شما را بسیار تحسین می کند.
به شما خرما می دهند : مشکلات شما را همراهان نادرست بوجود می آورند .
به شما خرما هدیه می کنند :مجبور خواهید شد که به یک سفر ناخوشایند بروید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments