تعبیر خواب خرابه🌒تعبیر خواب خانه مخروبه/ تعبیر خواب خرابه به روایت از امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۱ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب خرابه🌒تعبیر خواب خانه مخروبه/ تعبیر خواب خرابه به روایت از امام صادق

تعبیر خواب خرابه, تعبیر خواب خراب شدن کف اتاق, تعبیر خواب خرابه ابن سیرین, تعبیر خواب خرابه از امام صادق, تعبیر خواب گم شدن در خرابه, تعبیر خواب خانه خراب شدن, تعبیر خواب شهر متروکه, تعبیر خواب خانه ویران, تعبیر خواب ویرانی, تعبیر خواب خرابه به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب خرابه, تعبیر خواب خراب شدن کف اتاق, تعبیر خواب خرابه ابن سیرین, تعبیر خواب خرابه از امام صادق, تعبیر خواب گم شدن در خرابه, تعبیر خواب خانه خراب شدن, تعبیر خواب شهر متروکه, تعبیر خواب خانه ویران, تعبیر خواب ویرانی, تعبیر خواب خرابه به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب خرابه, تعبیر خواب خراب شدن کف اتاق, تعبیر خواب خرابه ابن سیرین, تعبیر خواب خرابه از امام صادق, تعبیر خواب گم شدن در خرابه, تعبیر خواب خانه خراب شدن, تعبیر خواب شهر متروکه, تعبیر خواب خانه ویران, تعبیر خواب ویرانی, تعبیر خواب خرابه به روایت از یوسف نبی


تعبیر خواب خرابه به روایت از منوچهر مطیعی

اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است، مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می روید که به شما تعلق ندارد، به انحراف کشیده می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید.

مثلا رشوه می گیرید، دروغ می گویید، یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می شوید.

اگر از خرابه در خواب بیرون بیایید، بهتر از این است که وارد خرابه شوید.

اگر در خرابه سگی دیدید و شما نیز در همان خرابه بودید، دوستی وفادار به شما زیان می رساند و شما را به گمراهی می کشاند.

اگر در خواب دیدید که در خرابه ای هستید و آنجا گربه ای هم هست، زنی باعث فساد و تباهی شما می شود.

اگر در خانه آباد و سالم و مرتب به دنبال گربه به درون خرابه دویدید، کار شما خراب می شود و مال خود را برای زن یا به وسوسه او تباه می کنید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب لباس عروس 🌒 تعبیر خواب لباس عروس سفید / تعبیر لباس عروس ابن سیرین

اگر در خواب دیدید که جایی را به دست خود خراب می کنید، مال و آبروی خود را توامان از دست می دهید و اگر دیدید خرابی را آباد می کنید تعبیر خلاف این است.

اگر دیواری را خراب کردید، به دوستی لطمه می زنید که حامی و پشتیبان شماست و اگر اتاقی را خراب کردید به خانواده خود زیان می رسانید.

اگر پله ها را خراب دیدید و شما بالای پلکان بودید، احتمال سقوط شما هست و اگر پله ها خراب بود و شما خود را پایین پله ها یافتید، راه تعالی شما مسدود است و نشان دهنده عدم ترقی شماست.


تعبیر خواب خرابه به روایت محمد ابن سیرین

خانه به تنهایی درخواب بیانگر زن است. اگر بیند خانه را یا ستون‌های خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود.

اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود.

اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند.

اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد.

اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد.


تعبیر خواب خرابه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد.

اگر بیند که خانه بزرگ و فراخ گردید و از آن که بود بزرگ‌تر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب حصار🌒تعبیر خواب حصار چوبی/ تعبیر خواب حصار به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب خرابه از دیدگاه لوک اویتنهاو

خانه مخروبه: مانعی از سر راه برداشته می‌شود.

تعمیر کردن خانه: یک امر پیچیده بالاخره روشن می‌شود.

خرید یک خانه: کامیابی.

ساختن یک خانه: خوشبختی در عشق.


تعبیر خواب خرابه به روایت یوسف نبی

دیدن خانه و سرا عیش بود.

دیدن خانه ساختن خوشحالی بود.


تعبیر خواب خرابه از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‌ی آن است که برای پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد.

دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن است که اخباری به دستتان می‌رسد که موجب شور و نشاط شما می‌گردد.

اگر خواب ببینید خانه قدیمی شما ویران و مخروبه است، نشانه آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید.

اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد.

دیدن خرابه در خواب ، علامت آن است که میان عشاق پیمانها شکسته خواهد شد، محصولات زراعی خراب و نابود خواهد شد و اوضاع و احوالی آشفته در همه امور رخنه خواهد کرد.

دیدن خرابه های باستانی در خواب، نشانه آن است که به سفرهایی بسیار خواهید رفت، اما برای به دست آوردن آرزویی که سالها دنبالش بودید، موفقیت چندانی به دست نمی آورید.


تعبیر خواب خرابه از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

دیدن خانه در خوابتان، بیانگر روح و در اصل خود شما است.

اتاق‌های خاص در خانه بیانگر جنبه‌ی خاصی از روان شماست.

در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب سوسک 🌒 تعبیر خواب سوسک ابن سیرین و امام صادق

اگر خانه خالی است، بیانگر حس نا امنی است. اگر خانه تغییر می‌کند، بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات شخصی هستید و سیستم باوری تان را تغییر می‌دهید.

خواب دیدن اینکه خانه دیوار ندارد، بیانگر نبود حریم شخصی است و حس می‌کنید که هر کسی به کار شما سرک می‌کشد یا در کار شما دخالت می‌کند.

دیدن خانه‌ی متروکه در خوابتان بیانگر این است که شما گذشته تان را پشت سر گذاشته اید و آماده اید که به سمت آینده پیش روید.

خواب دیدن اینکه شما خانه تان را تمیز می‌کنید، بیانگر این است که نیاز دارید افکارتان را تر و تمیز کنید و از شر روش‌های قدیمی خلاص شوید. شما به دنبال بهبود شخصی هستید.

اگر شما در زندگی بیداری تان با دیگران زندگی می‌کنید، اما خواب می‌بینید که تنها زندگی می‌کنید، بیانگر این است که نیاز دارید گام‌های جدیدی به سمت استقلال بردارید. شما نیاز دارید که مسئولیت‌ها را بپذیرید و بیشتر به خود متکی باشید.

دیدن یک خانه‌ی کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باور ها و نگرش‌های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آن‌ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید.

یک موقعیت در زندگی فعلی تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد.

تعبیر دیگر این است که خانه‌ی قدیمی ممکن است نمادی از نیاز به به روزرسانی باورهایتان باشد. دیدن خانه ای شلوغ یا مخروبه، نشان از جنبه شلوغ و پرمشغله در زندگی تان است و ممکن است نمادی از آشفتگی عاطفی یا روانی تان باشد.

شما نیاز دارید که این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید.

دیدن خواب اینکه خانه تان صدمه دیده است، بیانگر نگرانی‌هایتان در مورد خانه و درحالت بیداری است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments