تعبیر خواب خامه🌒تعبیر خواب خامه قنادی/ تعبیر خواب خامه خوردن در میهمانی

تعبیر خواب 🔥 ۰۱ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب خامه🌒تعبیر خواب خامه قنادی/ تعبیر خواب خامه خوردن در میهمانی

تعبیر خواب خامه, تعبیر خواب خامه امام صادق, تعبیر خواب خامه زده شده, تعبیر خواب خامه شیرینی, تعبیر خواب خامه شکلاتی, تعبیر خواب سرشیر چیست, تعبیر خواب خامه و عسل, تعبیر خواب خامه فروش, تعبیر خواب خامه به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خامه قنادی, تعبیر ریختن خامه روی زمین, تعبیر خواب خامه به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب خامه, تعبیر خواب خامه امام صادق, تعبیر خواب خامه زده شده, تعبیر خواب خامه شیرینی, تعبیر خواب خامه شکلاتی, تعبیر خواب سرشیر چیست, تعبیر خواب خامه و عسل, تعبیر خواب خامه فروش, تعبیر خواب خامه به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خامه قنادی, تعبیر ریختن خامه روی زمین, تعبیر خواب خامه به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب خامه, تعبیر خواب خامه امام صادق, تعبیر خواب خامه زده شده, تعبیر خواب خامه شیرینی, تعبیر خواب خامه شکلاتی, تعبیر خواب سرشیر چیست, تعبیر خواب خامه و عسل, تعبیر خواب خامه فروش, تعبیر خواب خامه به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خامه قنادی, تعبیر ریختن خامه روی زمین, تعبیر خواب خامه به روایت از یوسف نبی


تعبیر خواب خامه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

خامه به معنی یکی از مشتقات شیر مطرح است که در خواب غم و رنج و سوختن دل تعبیر می شود و دیدنش در خواب نیکو نیست، اگر چه خودش غذایی است مقوی و خوشمزه.

چون خامه چکیده و فشرده شیر است و در خواب های ما به رقیق ترین و حساس ترین عواطف ما اشاره می کند. خریدن خامه نیز همین تعبیر را دارد.

اگر در خواب ببینید که خامه می خورید، غمی برای شما می رسد که دستتان را می سوزاند.

تعارف خامه به دیگران ناراحتی است. چنانچه ببینید کسی برای شما خامه آورد، غمی برای شما تحفه می آورد که همان حالت خریدن و خوردن خامه را دارد.


تعبیر خواب خامه از دیدگاه لوک اویتنهاو

خامه: سود بسیار  یا ارثی بزرگ.

خوردن خامه: شما به هدفی که برای خود در نظر گرفته اید خواهید رسید.


تعبیر خواب خامه از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید به میهمانان خود خامه تعارف می کنید، نشانه آن است که باید به جای کشاورزی به تجارت در بازار بپردازید تا بتوانید ثروتی گرد بیاورید.

اگر کشاورزی در خواب سرشیر ببیند، نشانه محصول فراوان و روابط خانوادگی مطلوب می باشد.

اگر خواب ببینید سرشیر می خورد، علامت آن است که بزودی سعادتمند خواهید شد.

اگر عشاق خواب سرشیر ببینند، نشانه آن است که بزودی با عشاق خود پیمان ازدواج می بندند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments