تعبیر خواب حفره🌒 تعبیر خواب حفاری زمین/ تعبیر خواب حفره از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۹ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب حفره🌒 تعبیر خواب حفاری زمین/ تعبیر خواب حفره از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب حفره, تعبیر خواب سوراخ شدن شلوار, تعبیر خواب خراب شدن کف خانه, تعبیر خواب سوراخ شدن به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب سوراخ قبر, تعبیر خواب سوراخ شدن سقف خانه, تعبیر خواب سوراخ شدن سر انسان, تعبیر خواب سوراخ در پیشانی, تعبیر خواب سوراخ شدن کف دست, تعبیر خواب حفره به روایت از امام صادق, تعبیر خواب حفره از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب حفره, تعبیر خواب سوراخ شدن شلوار, تعبیر خواب خراب شدن کف خانه, تعبیر خواب سوراخ شدن به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب سوراخ قبر, تعبیر خواب سوراخ شدن سقف خانه, تعبیر خواب سوراخ شدن سر انسان, تعبیر خواب سوراخ در پیشانی, تعبیر خواب سوراخ شدن کف دست, تعبیر خواب حفره به روایت از امام صادق, تعبیر خواب حفره از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب حفره, تعبیر خواب سوراخ شدن شلوار, تعبیر خواب خراب شدن کف خانه, تعبیر خواب سوراخ شدن به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب سوراخ قبر, تعبیر خواب سوراخ شدن سقف خانه, تعبیر خواب سوراخ شدن سر انسان, تعبیر خواب سوراخ در پیشانی, تعبیر خواب سوراخ شدن کف دست, تعبیر خواب حفره به روایت از امام صادق, تعبیر خواب حفره از دیدگاه یوسف نبی


تعبیر خواب حفره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سوراخ مجهول است. هیچکس نمی تواند درون سوراخ را ببیند، هر چند از وجود سوراخ مطلع باشد.

دیدن سوراخ در خواب های ما رازی است که پیش روی ما قرار می گیرد، ولی همان طور که سوراخ ها می توانند متفاوت باشند، تعبیر هم گوناگون هستند.

اگر در خواب ببینید که بر دیواری سوراخ پدید آمده که نمی دانید پشت آن دیوار چیست و کجاست و کدامین خانه قرار گرفته، با مشکلی پیچیده و اسرار آمیز روبه رو می شوید.

اگر دیدید از سوراخی چیزی بیرون می آورید یا درون سوراخی می کاوید، در آینده برای رسیدن به هدفی تلاش خواهید کرد و اگر از آن چیزی را بیرون آوردید، رازی را کشف می کنید یا مجهولی را روشن می نمائید که بستگی می یابد به آن چه که از سوراخ بیرون می آورید.

اگر چیزی که بیرون می آورید مطلوب و خوشایند باشد، پیروزی حاصل می کنید و اگر نا مطلوب و مکروه باشد، ملول و غم زده می شوید.

یا مالی به دست می آورید یا چیزی از دست می دهید. بزرگی سوراخ تناسب معکوس دارد با مجهول.

یعنی اگر سوراخی بزرگ دیدید، با مجهول کوچک تری روبه رو می شوید و اگر سوراخ ریز و تنگ بود، مجهول بزرگتر و پیچیده تر است.

اگر دیدید در اتاق یا خانه شما سوراخی پدید آمده که قبلا وجود نداشته است، کسی از راز شما آگاه می شود و اگر آن سوراخ را در خانه دیگران دیدید، شما از راز دیگر افراد آگاه می شوید و در واقع فضولی می کنید.

سوراخ کردن چوب، استیلا بر غم و سوراخ کردن آهن، استیلا بر مشکل است.

اگر سوراخ در کوه باشد و شما از آن بیمناک باشید، امنیت می یابید و بزرگی از شما حمایت می کند.

اگر از آن سوراخ بیمی نداشته باشید، بیمناک می شوید و کسی شما را می ترساند.

اگر در خواب ببینید که شکم یا شلوارتان سوراخ شده، با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر ببینید جائی از بدنتان سوراخ شده، زیان می بینید و به مقدار خونی که از سوراخ می رود مالتان را از دست می دهید.


تعبیر خواب حفره به روایت محمد ابن سیرین

اگر بیند که در کوه سوراخ بود و در سوراخ درون شد، دلیل که از راز پادشاه آگاه بود.

اگر بیند که چیزی از آن سوراخ بیرون آورد، دلیل که از پادشاه عطا یابد، به قدر آن چه بیرون آورده بود.

اگر بیند که زمین سوراخ شد، کسی از راز او آگاه گردد.

اگر بیند که در اندام وی سوراخ بود و از آن خون همی رفت، وی را زیانی رسد.


تعبیر خواب حفره به روایت مغربی

اگر بیند در شکم او سوراخ است، دلیل که از عیال خود ناامید گردد.

اگر بیند که در سنگی سوراخ می کرد، دلیل بود که در مسلمانی پایدار بود.

اگر بیند که در خشتی سوراخ می کرد، تاویلش به خلاف این بود و معبران گویند که به قدر آن در مالش زیان افتد.

درخبر است که مردی به خدمت حضرت امیرالمومنین آمد و گفت: یا امیر المومنین، به خواب دیدم که از سوراخی کوچک، گاوی بزرگ بیرون آمد و هر چند خواست باز به جای رود، نتوانست. فرمود: بدان که آن سوراخ دهن است و چون سخن گفته شود، بازنگردد.


تعبیر خواب حفره به روایت خالد العنبری

دیدن سوراخ در خواب، به چنگ زدن بر روش بدعتگران تعبیر می شود. اگر کسی ببیند که از سوراخی جانوری بیرون میآید، به بیرون آمدن سخن از دهان تعبیر میشود.


تعبیر خواب حفره از دیدگاه لوک اویتنهاو

سوراخ در یک لباس: بدهکاری

سوراخ در زمین: شما همراه بدی خواهید داشت

سوراخ کردن یخ بر روی یک دریاچه: بدبختی

سوراخ در یک دیوار: خوش یمنی

سوراخ ایجاد کردن  یک محاکمه


تعبیر خواب حفره در کتاب سرزمین رویاها

جائی را سوراخ می کنید: یک سفر طولانی در پیش دارید.

دیگران سوراخ ایجاد می کنند: یک دوره خوب شروع می شود.

شما در یک سوراخ می افتید: بیماری و اضطراب

برای مخفی شدن درون یک سوراخ می روید: خود را در تماس با افراد نادرست خواهید یافت.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments