تعبیر خواب حصیر🌒تعبیر خواب بافتن حصیر/تعبیر خواب حصیر به روایت از امام جعفر صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۹ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب حصیر🌒تعبیر خواب بافتن حصیر/تعبیر خواب حصیر به روایت از امام جعفر صادق

تعبیر خواب حصیر, تعبیر خواب زیرانداز, تعبیر خواب سبد حصیری, تعبیر خواب سبد بافتن, تعبیر خواب ظرف نان, تعبیر خواب سبد چوبی, تعبیر خواب حصیر از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب حصیر شکسته, تعبیر خواب حصیر خیس, تعبیر خواب حصیر از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب حصیر به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب حصیر, تعبیر خواب زیرانداز, تعبیر خواب سبد حصیری, تعبیر خواب سبد بافتن, تعبیر خواب ظرف نان, تعبیر خواب سبد چوبی, تعبیر خواب حصیر از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب حصیر شکسته, تعبیر خواب حصیر خیس, تعبیر خواب حصیر از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب حصیر به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب حصیر, تعبیر خواب زیرانداز, تعبیر خواب سبد حصیری, تعبیر خواب سبد بافتن, تعبیر خواب ظرف نان, تعبیر خواب سبد چوبی, تعبیر خواب حصیر از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب حصیر شکسته, تعبیر خواب حصیر خیس, تعبیر خواب حصیر از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب حصیر به روایت از یوسف نبی


تعبیر خواب حصیر در حالت کلی

تعبیر بافتن حصیر قیمتی، نشان دهنده ارزش بالای مادی و معنوی زنی است که عاشقش هستید.


تعبیر خواب فروختن حصیر

اگر کسی خواب دید که حصیر فروشی می کند، به استفاده از دسترنج خود اهمیت می دهد و نمی خواهد که سربار کسی باشد.


تعبیر خواب بوریا به روایت امام جعفر صادق(ع)

دیدن حصیر در خواب بر سه وجه است:

اول: زن

دوم: منفعت به قدر و قیمت آن حصیر

سوم: به کار خود مشغول بودن، انجام کاری که از آن وی را ملامت رسد و بدنامی حاصل شود.


تعبیر خواب بوریا به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند حصیر داشت یا کسی بدو داد، دلیل که به قدر بزرگی و کوچکی حصیر خیر و منفعت بدو رسد.

اگر ببینی حصیر می‌بافی، یـعـنـی عاشق زنی خواهی شد، بطوریکه اگر بی‌کیفیت و ارزان قیمت باشد، یـعـنـی زنی که عاشقش می‌شوی بی‌اصل و نسب و فقیر خواهد بود،‌‌‌‌‌ ولی اگر باکیفیت و قیمتی باشد، یـعـنـی زنی با اصل و نسب و ثروتمند است.

اگر کسی بوریا ببیند، دلیل که مردی خسیس است و نیر آن که زنی بی اصل و نسب می خواهد.

اگر دید بوریا می بافد، دلیل که شغل خویش را تمام کند.

اگر بیند از بوریا ازار خانه می بافت، دلیل که به کدخدائی خود مشغول شود.


تعبیر خواب بوریا به روایت جابر مغربی

اگر بیند بوریا داشت یا کسی بدو داد، دلیل که او را از زنی منفعت رسد، به قدر کوچکی و بزرگی بوریا.

اگر بیند که حصیر می بافت و می فروخت، دلیل که او را غم و اندوه رسد.


تعبیر خواب بوریا از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن حصیر در خواب، نشانه اندوهگین شدن و سردرگمی است.


تعبیر خواب بوریا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بوریا فرشی است نجیبانه و فقیرانه که بافتن آن مستلزم دقت و صرف وقت است.

بوریا در خواب صبوری و بردباری است و قناعت و عزت نفس ما به شکل فرش بوریا شکل می گیرد و به هیچ وجه گویای فقر و ادبار و مسکنت نیست.

بوریا در گذشته نقش دیگری در زندگی ما داشت که احتمالا می توانست نماینده نداری و ضعف مالی صاحب آن باشد ولی حالال بوریا این نقش را ندارد و همان طور که گفته شد چیزهائی که در خواب می بینیم حکم کلی ندارند و با برداشتی که ما از آن ها داریم تعابیرشان متفاوت می شود.

از جمله چیزها همین بوریا است. ابن سیرین می گوید بوریا در خواب مردی است بخیل و خسیس و زنی است بی اصل و نسب لیکن با برداشتی که امروز نسبت به بوریا داریم و کاربرد آن که کاملا متفاوت شده است، این تعبیر نمی تواند درست باشد.

اگر در خواب دیدید که بوریائی بافته اید یا مشغول بافتن آن هستید، سر رشته کاری به دست شما می افتد که شرافتمندانه است و صبوری و تحمل و پشتکار می خواهد و این خوابی است نیکو.

اگر دیدید که بر بوریا نشسته و خوابیده اید، می توانید مطمئن باشید که در آینده نزدیک امنیت و آرامش خواهید یافت و کسی معترض شما نخواهد بود. بخصوص در کارهائی که دارید، باقی خواهید ماند و چنان چه از آن کار هر چه هست ناراضی هستید بهبود خواهید یافت.

اگر کسی بوریائی به شما داد یا بوریائی از فروشنده خریدید، زنی در زندگی شما پیدا می شود.

اگر مرد مال دار و قدرتمندی هستید، دیدن بوریا در خواب نوعی هشدار است و این خواب شما را به فروتنی و مهربانی به ضعیفان و زیر دستان دعوت می کند.

اگر مردی کم درآمد و بی تامین هستید، خواب به شما نوید بهبود می دهد ولی با اعمال صبر و تحمل.

بوریای کهنه در خواب زن پیر است. پیر زنی که بی آزار است و مفید به حد توانائی.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments