تعبیر خواب حصار🌒تعبیر خواب حصار چوبی/ تعبیر خواب حصار به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۹ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب حصار🌒تعبیر خواب حصار چوبی/ تعبیر خواب حصار به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب حصار, تعبیر خواب سیم خاردار, تعبیر خواب نرده اهنی, تعبیر خواب همسایه دیوار به دیوار, تعبیر خواب دیوار خشتی, تعبیر خواب دیوار نم کشیده, تعبیر خواب حصار به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب حصار چوبی, تعبیر خواب حصار حضرت یوسف, تعبیر خواب حصار امام صادق

تعبیر خواب حصار, تعبیر خواب سیم خاردار, تعبیر خواب نرده اهنی, تعبیر خواب همسایه دیوار به دیوار, تعبیر خواب دیوار خشتی, تعبیر خواب دیوار نم کشیده, تعبیر خواب حصار به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب حصار چوبی, تعبیر خواب حصار حضرت یوسف, تعبیر خواب حصار امام صادق

تعبیر خواب حصار, تعبیر خواب سیم خاردار, تعبیر خواب نرده اهنی, تعبیر خواب همسایه دیوار به دیوار, تعبیر خواب دیوار خشتی, تعبیر خواب دیوار نم کشیده, تعبیر خواب حصار به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب حصار چوبی, تعبیر خواب حصار حضرت یوسف, تعبیر خواب حصار امام صادق


تعبیر خواب حصار به روایت از محمدبن سیرین

اگر دید به حصاری اندر شد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود.

اگر بیند از حصار بیرون آمد یاکسی او را از حصار بیرون کرد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد.


تعبیر خواب حصار به روایت جابر مغربی

اگر کسی حصار بیند، نعمت و روزی بر وی فراخ گردد و دلیل بر خیر و صلاح دین است.

اگر به خلاف این است، دلیل بر تباهی حال و بستگی کارهای او بود.


تعبیر خواب حصار از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که دور خانه‌ى خود را حصار چوبى کشیده‌اید، بیانگر آن است که به خاطر گفته‌ى دیگران دست به کارهایى مى‌زنید که دچار ضرر مى‌شوید.


تعبیر خواب حصار به روایت لیلا برایت

مشاهده‌ى حصار در خواب، به این معنى است که به خاطر رسیدن به اهداف خود موانعى پیش رو خواهید داشت.

بالا رفتن از حصار، به معناى حل مشکلات است.


تعبیر خواب حصار در کتاب سرزمین رویاها

اگر فردی در خواب ببیند که دور خانه اش حصاری از ساقه گیاهان کشیده شده است، نشانه این می باشد که هیچ مانعی بر سر راه بیننده رویا وجود نخواهد داشت.

دیدن حصاری از گیاهان سبز نشانه خوشبختی است.

دیدن حصاری کنده شده و نامرتب نشانه ناامیدی و غمگینی می باشد.


تعبیر خواب حصار از دیدگاه امام جعفر صادق علیه السلام

تعبیر خواب حصار دارای ۷ وجه زیر است :

۱. پادشاه

۲. رئیس

۳. عامه و عموم

۴. قوت دین

۵. ایمنی

۶. پیروزی

۷. استواری و محکمی در کارها

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments