تعبیر خواب حد زدن🌒تعبیر خواب تازیانه خوردن/ تعبیر خواب حد زدن به روایت از امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ مرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب حد زدن🌒تعبیر خواب تازیانه خوردن/ تعبیر خواب حد زدن به روایت از امام صادق

تعبیر خواب حد زدن, تعبیر خواب خودکشی, تعبیر خواب تازیانه خوردن به دست دیگران, تعبیر خواب تازیانه به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب حد زدن مرده, تعبیر خواب حد زدن امام صادق, تعبیر خواب حد زدن بی گناه, تعبیر شلاق خوردن با دست و پای بسته, تعبیر خواب شلاق به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب حد زدن, تعبیر خواب خودکشی, تعبیر خواب تازیانه خوردن به دست دیگران, تعبیر خواب تازیانه به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب حد زدن مرده, تعبیر خواب حد زدن امام صادق, تعبیر خواب حد زدن بی گناه, تعبیر شلاق خوردن با دست و پای بسته, تعبیر خواب شلاق به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب حد زدن, تعبیر خواب خودکشی, تعبیر خواب تازیانه خوردن به دست دیگران, تعبیر خواب تازیانه به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب حد زدن مرده, تعبیر خواب حد زدن امام صادق, تعبیر خواب حد زدن بی گناه, تعبیر شلاق خوردن با دست و پای بسته, تعبیر خواب شلاق به روایت از یوسف نبی


تعبیر خواب شلاق خوردن

اگر کسی در خواب ببیند که او را حد می زنند، تعبیرش آن است که از کاری خطا، توبه می کند و از اعمال زشت دست بر می دارد.


تعبیر خواب شلاق زدن دیگران

اگر کسی ببیند که خودش دیگری را حد می زند، تعبیرش این است که از سخنانی که می گوید، شخصی که مرتکب گناه و کج روی شده است تحت تاثیر قرار می گیرد و به راه راست هدایت می گردد.


تعبیر خواب کتک خوردن

اگر کسی ببیند کسی او را با دست می زند، از جانب آن شخص به او حمایت و پشتیبانی و یاری خواهد رسید.

اگر کسی در خواب ببیند بدون اینکه گناهی داشته باشد ماموران حکومتی او را می زدند، به او سود خواهد رسید.


تعبیر شلاق خوردن با دست و پای بسته

اگر بدون اینکه دست و پای او را به جایی ببندند با شلاق او را می زدند، اگر خون از جای ضربه ها جاری می شد و اندام وی خون آلود شده بود، مال حرام به دست می آورد.

اگر بر پشت او می زدند و نمی دانست ضربه زننده کیست، امور دینی و دنیایش خوب خواهد شد و اگر ضربه زننده را می دید و می شناخت، پشت سر او غیبت می کنند و تا حد هلاکت برایش توطئه می کنند.


تعبیر خواب سنگ سار شدن

اگر کسی ببیند، کسی او را با کلوخ زد، و صدمه ای به او وارد نشد، از جایی بی گمان سود خواهد برد.

اگر دید شخص معروفی او را می زد و این زدن حالت خصومت ندارد، بلکه می خواهد او را ادب کند، از آن شخص، به او سود مالی و یا سودی در جهت افزایش علم و دانش خواهد رسید.


تعبیر خواب حد خوردن از دیدگاه امام صادق (ع)

حد خوردن در خواب بر شش وجه است:

شفاعت

مجادله

روشن شدن کار مشکل

سفر

شرف و بزرگی

مال حرام


تعبیر خواب تازیانه به روایت از حضرت دانیال

اگر ببیند که او را با تازیانه زدند، چنانکه اثر زدن بر او نمودار شد یا دست و پایش سخت ببستند و چنان زدند که خون از تن او روان شد، تاویل این جمله بد باشد و دلیل کند که کسی به زبان او را برنجاند و از آن غمگین شود.


تعبیر خواب تازیانه به روایت از محمد ابن سیرین

اگر ببیند که او را تازیانه زدند، بی آن که دست و پای او را ببندند، اگر از تن او خون روان شد، دلیل که او را مال حرام حاصل گردد.

اگر ببیند نشان خستگی از زخم پیدا گشت، دلیل کند که به قدر آن از کسی فایده ببیند.


تعبیر خواب تازیانه به روایت از ابراهیم کرمانی

اگر ببیند کسی تازیانه بر پشت او زد و از جای آن خون بیرون آمد، دلیل است که از آن کس مال حرام یابد، یا زننده را به گناهی متهم کند.

اگر بر پشت خود زخم ببیند و نداند چه کسی او را زد، چنانکه پاره پاره گردید، دلیل که اهل خاندان او پراکنده گردند.

اگر ببیند کسی او را به چوب زد، دلیل که غمگین و مستمند شود به سبب مردی بد دین و منافق.

اگر ببیند محتسب او را برد و بزد، دلیل که او را سلطان یا حاکم شغلی دهد و کارش نیکو گردد.

اگر ببیند که کسی او را با کلوخی زد، دلیل که او را منفعتی حاصل شود. اگر مشت زد، دلیل که به قدر آن وی را رنج رسد از زننده.

اگر ببیند کسی او را طپانچه زد، دلیل است که از کسی سخنی زشت شنود و آبروی او برود.


تعبیر خواب حد زدن به روایت از جابر مغربی

اگر ببیند که یکی وی را بزد و نداند برای چه زد، دلیل است که مال یابد و جامه نو پوشد و بهتر آن است که زننده را نشناسد و به وقت زدن دست و پای او بسته باشد.

اگر ببیند که یکی وی را با چوب یا تازیانه بزد و دانست که شخصی معروف است، دلیل است که از او چیزی بدو رسد و بیننده را نیک نباشد.


تعبیر خواب تازیانه به روایت از اسماعیل بن اشعث

اگر ببیند که مرده ای او را می زد، دلیل است که از سفر منفعت یابد و یا چیزی که از دستش رفته باز به دستش آید.

اگر ببیند که او مرده بود و او را می زدند، دلیل که او را در دین قوت است و بعضی از معبران گویند وامش گذارده شود.

اگر ببیند که مرده می زد و از آن زدن راضی بود، دلیل که حال آن مرده در آخرت نیک باشد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments