تعبیر خواب حبوبات🌒تعبیر خواب حبوبات خام/ تعبیر خواب حبوبات به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب 🔥 ۲۷ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب حبوبات🌒تعبیر خواب حبوبات خام/ تعبیر خواب حبوبات به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب حبوبات, تعبیر خوردن لپه و نخود در خواب, تعبیر خواب خیساندن حبوبات, تعبیر خواب حبوبات به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب حبوبات آش رشته, تعبیر حبوبات به  روایت از امام صادق, تعبیر خواب حبوبات یخ زده, حبوبات از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب حبوبات, تعبیر خوردن لپه و نخود در خواب, تعبیر خواب خیساندن حبوبات, تعبیر خواب حبوبات به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب حبوبات آش رشته, تعبیر حبوبات به  روایت از امام صادق, تعبیر خواب حبوبات یخ زده, حبوبات از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب حبوبات, تعبیر خوردن لپه و نخود در خواب, تعبیر خواب خیساندن حبوبات, تعبیر خواب حبوبات به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب حبوبات آش رشته, تعبیر حبوبات به  روایت از امام صادق, تعبیر خواب حبوبات یخ زده, حبوبات از دیدگاه یوسف نبی


تعبیر خواب حبوبات در حالت کلی

تعبیری که در حالت کلی برای حبوبات آورده شده است، به این صورت است که حضرت یوسف (ع) می‌گوید دیدن حبوبات در خواب ملال و رنج آور است.

البته لازم است بدانیم که هر کدام از انواع حبوبات تعبیری جداگانه خواهند داشت که در ادامه به تعابیر آن‌ها نیز خواهیم پرداخت.


تعبیر خواب حبوبات از دیدگاه محمدبن سیرین

اگر بیند که ماش پخته خورد، دلیل که اندکی مال یابد.

اگر بیند که ماش خام خورد، دلیل غم است.

دیدن لوبیا در خواب خام و پخته وقت و بی وقت، دلیل غم بود و در دیدن آن خیری نباشد.

دیدن عدس در خواب نیکو است، زیرا که ابراهیم خلیل آن را دوست داشت.


تعبیر خواب حبوبات از دیدگاه جابرمغربی

دیدن ماش تر و خشک و پخته و خام، دلیل غم و اندوه است. اگر نخورد هیچ غم و اندوه نباشد.


تعبیر خواب حبوبات از دیدگاه خالد اصفهانی

دیدن نخود به خواب تر و خشک، دلیل غم است. اگر بیند که نخود با گوشت پخته می‌خورید غم کمتر بود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب بهمن 🌒تعبیر خواب ریزش بهمن/ تعبیر خواب نجات یافتن از بهمن

تعبیر خواب حبوبات به روایت از منوچهر مطیعی

معبران نوشته‌اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.

لوبیا یک ماده غذائی است که در بسیاری از کشورها به جای نان و بدل نان مصرف می‌شود، زیرا مواد مغذی فراوان دارد.

معبران سنتی، لوبیا را خوب ندانسته‌اند زیرا نفاخ است و نفخ شکم نیز در خواب تعبیر خوشی ندارد. لیکن معبران غربی آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته‌اند، چون بدل نان قرار می‌گیرد و جوامع گرسنه و قحطی زده را سیر می‌کند.

دیدن عدس در خواب خوب است، چون خیر و نیکی و نعمت و روزی است.

اگر در خواب ببینید عدس می‌خرید یا کسی به شما می‌دهد، مالی حلال از طریق درست تحصیل می‌کنید که برای شما خوب است.

عدس در خواب‌های ما خوب است و دیدنش در خواب مبارک است.

دیدن عدس پلو در خواب خوب است، زیرا هم عدس خوب است و هم برنج پخته نعمت و مال تعبیر شده است.


تعبیر خواب حبوبات از دیدگاه از آنلی بیتون

خوردن نخود در خواب، نشانه کسب ثروت و تندرستی است.

دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب، نشانه دست زدن به کارهایی موفقیت آمیز است.

دیدن نخودهای خشک شده در خواب، علامت آن است که بیش از توان خود کار خواهید کرد.

خوردن نخودهای خشک شده، نشانه آن است که بعد از موفقیت بسیار در زندگی کاهش ثروت شما را رنج خواهد داد.

اگر در خواب نخود ببینید، به این معنا است که در انجام کارهایتان موفق خواهید بود. نخود کاشتن در خواب، بیانگر آن است که برای رسیدن به اهداف خود تلاش زیادی می‌کنید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب پریود شدن🌒تعبیر خواب پریود شدن زن باردار/ تعبیر خواب پریود شدن به روایت از ابن سیرین

دیدن لوبیا در خواب، نشانه نگرانی زیاد و بیماری فرزندان است، بخصوص وقتی ببینید که لوبیاها در حال رشدند.

دیدن دانه‌های خشک لوبیا در خواب، نشانه نومیدی زیاد در زندگی است. باید بیشتر مراقب خود باشید تا به بیماری واگیردار مبتلا نشوید.

خوردن لوبیا در خواب، خبر از بدبختی یا بیماری دوستی عزیز می‌دهد.

دیدن عدس در خواب، علامت آن است که در محیط‌های نامطلوب زندگانی خواهید کرد و دچار مشاجرات و اختلافات با دیگران خواهید شد.

اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که پندی پدرانه باعث می‌شود او راه خود را به درستی در زندگی پیدا کند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments