تعبیر خواب حاجی🌒تعبیر خواب رفتن به مکه/ تعبیر خواب حاجی از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۷ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب حاجی🌒تعبیر خواب رفتن به مکه/ تعبیر خواب حاجی از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب حاجی, تعبیر خواب استقبال از حاجی مرده, تعبیر خواب بازگشت از مکه, تعبیر خواب مکه رفتن دیگری, تعبیر خواب به استقبال رفتن, تعبیر خواب ولیمه مکه, تعبیر خواب ولیمه دادن, تعبیر خواب سوغاتی از مکه, تعبیر خواب گرفتن سوغات از حاجی, تعبیر خواب حاجی از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب رفتن به مکه, تعبیر خواب حاجی به روایت از امام صادق, تعبیر خواب حاجی به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب حاجی, تعبیر خواب استقبال از حاجی مرده, تعبیر خواب بازگشت از مکه, تعبیر خواب مکه رفتن دیگری, تعبیر خواب به استقبال رفتن, تعبیر خواب ولیمه مکه, تعبیر خواب ولیمه دادن, تعبیر خواب سوغاتی از مکه, تعبیر خواب گرفتن سوغات از حاجی, تعبیر خواب حاجی از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب رفتن به مکه, تعبیر خواب حاجی به روایت از امام صادق, تعبیر خواب حاجی به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب حاجی, تعبیر خواب استقبال از حاجی مرده, تعبیر خواب بازگشت از مکه, تعبیر خواب مکه رفتن دیگری, تعبیر خواب به استقبال رفتن, تعبیر خواب ولیمه مکه, تعبیر خواب ولیمه دادن, تعبیر خواب سوغاتی از مکه, تعبیر خواب گرفتن سوغات از حاجی, تعبیر خواب حاجی از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب رفتن به مکه, تعبیر خواب حاجی به روایت از امام صادق, تعبیر خواب حاجی به روایت از یوسف نبی


تعبیر خواب حاجی به روایت منوچهر مطیعی

اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید، از شر و ترس و بلا ایمنی می یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است، هم برای شما خوب است و هم برای آن که از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است و برای کسی که از حج آمده سلامت و امنیت حاصل می گردد.

البته اگر آشنا باشد و اگر بیگانه و نا آشنا باشد، نتیجه خواب متوجه بیننده آن است.

اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده، در این صورت خواب شما بشارت می دهد که از همان زن فرزندی صالح می آورید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب رتیل 🌒 تعبیر خواب رتیل سیاه / تعبیر خواب رتیل حضرت یوسف

تعبیر خواب حاجی به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی درخواب ببیند که به حج می‌رود، دلیل که خداوند او را حج روزی دهد، اگر بیمار باشد عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت باز آید.

اگر ببیند که به حج می‌رفت و حج از وی فوت شد، دلیل که عمرش دراز شود و کارش به نظام بود.


تعبیر خواب حاجی به روایت امام صادق

حج کردن در خواب بر هفت وجه است:

تزویج (ازدواج) کردن

کنیزک خریدن

زیارت پادشاه کردن

نیکوئی بر مردمان

سعی کردن در کار خیر

مزد و ثواب نمودن

صحبت و همنشینی با اهل علم


تعبیر خواب حاجی به روایت یوسف نبی

دیدن حج گزاردن، تزویج و شادی باشد.


تعبیر خواب حاجی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند در حرام لبیک می‌زد، دلیل که او را ترس و بیم است.

اگر بیند روز عرفه است، دلیل که با کسی صلح کند.

اگر بیند در کعبه نماز می‌کرد، دلیل که از بزرگان و مهتران کارش نیکو شود.

اگر ببینی حج برای تو واجب شده است ولی آن را به جا نمی‌آوری، یـعـنـی خیانت در امانت می‌کنی.

اگر فردی در خواب ببیند که به مکه رفته و در آنجا نماز می خواند، نشانه این است که روسا و بزرگان باعث می شوند تا کار وی بهتر شود و اگر فردی در خواب ببیند که احرام گرفته و لبیک می گوید، بیانگر این است که گرفتار بیم و ترس می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که به مکه می رود یا موفق به زیارت کردن خانه خدا می شود و یا عملی را انجام می دهد که برای وی ثواب حج را می نویسند، اگر بیمار باشد شفا پیدا می کند و اگر قرض دار باشد دین او ادا خواهد شد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب کرم 🌒تعبیر خواب کرم ابریشم/ تعبیر خواب کرم از دیدگاه ابن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که یکی از نزدیکانش به مکه می رود و مشغول زیارت خانه خدا می شود، نشانه این است که امنیت خاطر و سلامتی برای آن فرد ایجاد می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که مردم با اطمینان خاطر و آرامش مشغول زیارت خانه خدا هستند و ذکر می گویند، نشانه ایمان زیاد و صفای باطن برای آن ها است.

ولی اگر کسانی که مشغول زیارت خانه خدا می باشند در خواب شبیه به حیوانات یا زشت مشاهده شوند، بیانگر این است که حج آن ها باطل و عبادتشان نیز از روی دورویی و نفاق است.

اگر فردی در خواب مشاهده کند که قصد رفتن به مکه را دارد و در بیداری نیز آرزویش این است که به مکه برود، برایش کاری پیش می آید که ثواب رفتن به مکه را برای وی می نویسند یا در کاری که بیننده خواب در بیداری انجام می دهد، برای وی برکت و خیر زیادی وجود دارد.

اگر فردی در خواب مشاهده کند که در راه مکه است، بیانگر این است که خواب بیننده در حال انجام دادن عمل خیری است که این عمل خیر و برکت دنیا و آخرت را برای وی به همراه دارد و هر اقدامی که بیننده خواب در دست دارد برای او بی خطر است.

تعبیر خواب رفتن به مکه فرد مرده، بیانگر نزدیکی و تقرب روح آن فرد به خداوند است. همچنین گناهان فرد مرده آمرزیده می شود و وی از مقربان درگاه خداوند می شود.

اگر در خواب مشاهده کنید که به مکه رفته اید و برای نزدیکی به خداوند در حال نماز خواندن هستید، بیانگر این است که در کاری که در دست انجام دارید موفق می شوید و رضای خداوند نیز در آن کار همراه شما است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دینار🌒تعبیر شمردن دینار در خواب/ تعبیر خواب دینار به روایت از امام صادق

تعبیر خواب حاجی به روایت جابر مغربی

اگر دید به مسجد یا مکه یا مدینه رفت، دلیل که از همه ترس‌ها ایمن شود و مرادهای دنیوی و اخروی حاصل کند.


تعبیر خواب حاجی به روایت اسماعیل بن اشعث

اگر ببینی هنگام حج، کسی موی سر تو را در حرم مکه تراشیده است، یـعـنـی اگر بدهکار هستی، بدهی تو پرداخت می‌شود، و یا اگر غمگین هستی، شاد و خوشحال خواهی شد.


تعبیر خواب حاجی به روایت از علی ابن محد العنبری

تعبیر خواب رفتن به مکه بیانگر آسایش و ایمن شدن از بیم و ترس است. همچنین دیدن این خواب می تواند بیانگر رزق و روزی برای خواب بیننده و به جای آوردن مناسک حج باشد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments