تعبیر خواب جیب🌒تعبیر خواب جیب پر از پول/ تعبیر خواب جیب سوراخ

تعبیر خواب 🔥 ۱۹ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب جیب🌒تعبیر خواب جیب پر از پول/ تعبیر خواب جیب سوراخ

تعبیر خواب جیب, تعبیر خواب جیب پر از پول, تعبیر خواب جیب به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دزدیدن پول از جیب, تعبیر خواب جیب به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب جیب پاره, تعبیر خواب جیب به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب جیب, تعبیر خواب جیب پر از پول, تعبیر خواب جیب به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دزدیدن پول از جیب, تعبیر خواب جیب به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب جیب پاره, تعبیر خواب جیب به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب جیب, تعبیر خواب جیب پر از پول, تعبیر خواب جیب به روایت از امام صادق, تعبیر خواب دزدیدن پول از جیب, تعبیر خواب جیب به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب جیب پاره, تعبیر خواب جیب به روایت از حضرت یوسف


تعبیر خواب جیب در حالت کلی

جیب بر در خواب، دشمن است و اگر خواب ببینید جیب شما را زدند، مورد حسادت فردی قرار می گیرید و با بدگویی او، احترام خود را نزد دوستانتان از دست می دهید.


تعبیر خواب جیب بری

اگر خواب ببینید خودتان جیب کسی را می زنید، با رفتار بد خود، موجبات رنجش آن شخص را فراهم می کنید.


تعبیر خواب جیب به روایت منوچهر مطیعی

جیب و پول مرادف یک دیگرند و جیب نمایانگر درآمد مستمر شما است.

چنانچه کارمند و حقوق بگیر هستید، حقوقی که ماهانه می گیرید و اگر کاسب هستید سودی که روزانه عاید شما می شود.

جیب در خواب نمایشگر این درآمد و حقوق است.

اگر لباسی داشتید که جیب های پر داشت بی آن که بدانید در جیب های خود چه دارید، خواب شما می گوید که موقعیت کنونی شما به همین شکل ادامه دارد و می توانید مطمئن باشید که روزگارتان عادی سپری می شود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آفتاب 🌒 تعبیرخواب آفتاب سوختگی/ تعبیر خواب آفتاب به روایت امام صادق

اگر در خواب جیب های پر دارید و می دانید در آن آت و آشغال ریخته و انباشته اید، خواب شما می گوید تلاش عبث و بیهوده می کنید و وضع قابل اطمینانی نخواهید داشت و دگرگونی نامطلوبی در زندگی شما پدید می آید.

اگر در خواب ببینید که جیب شما سوراخ است، زیان مالی می بیند.

اگر جیب شما پشت و رو شده باشد، به مال شما دستبرد می زنند.

اگر لباستان چندین جیب غیر معمول و زیاد داشته باشد، آزمند می شوید و به مال دیگران دست درازی می کنید.

اگر ببینید که چیزی از زمین بر می دارید و در جیب می نهید، پولی نصیب شما می شود.

روی هم رفته دیدن جیب در خواب نیکو است مگر این که پاره یا سوراخ باشد.


تعبیر خواب جیب از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن جیب بر در خواب، علامت آن است که دشمن موفق می شود برایتان دردسری تولید کند.

دیدن جیب لباس خود در خواب، نشانه آن است که وسوسه هایی شیطانی بر علیه شما شکل خواهد گرفت.

اگر خواب ببینید جیب بر جیب دختری را می زند، نشانه آن است که مورد رشک و حسادت فردی قرار می گیرید و در اثر دسیسه های شیطانی احترام خود را نزد دوستان از دست می دهید.

اگر خواب ببینید جیب کسی را می زنید، نشانه آن است که با رفتار خشونت بار خود موجب رنجش خاطر دوستان می گردید.


تعبیر خواب جیب از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

دیدن جیب در خواب بیانگر استعداد های نهفته و توانایی های توسعه نیافته است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دندان 🌒 تعبیر خواب دندان از ابن سیرین، امام صادق و حضرت یوسف

شما از قدرت هایتان به کامل ترین شکل استفاده نمی کنید آیا چیزی در جیبتان یافتید؟

اهمیت چیزی که در درون جیبتان است را در نظر گیرید.

دیدن جیب خالی نمادی از رحم و تمایل شما برای ایزوله کردن خودتان از دیگران است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments