تعبیر خواب جگر🌒تعبیر خواب جگر گوسفند/ تعبیر خواب جگر به روایت از امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۶ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب جگر🌒تعبیر خواب جگر گوسفند/ تعبیر خواب جگر به روایت از امام صادق

تعبیر خواب جگر, تعبیر خواب جگر دادن به مرده, تعبیر خواب جگر انسان, تعبیر خواب بیرون آمدن جگر از دهان, تعبیر خواب جگر مرغ چیست, تعبیر خواب جگر در بارداری, تعبیر خواب جگرکی, تعبیر خواب جگر برای زن باردار, تعبیر خواب بالا اوردن جگر انسان, تعبیر خواب جگر به روایت امام صادق, تعبیر خواب جگر به روایت حضرت یوسف, تعبیر خواب جگر به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب جگر, تعبیر خواب جگر دادن به مرده, تعبیر خواب جگر انسان, تعبیر خواب بیرون آمدن جگر از دهان, تعبیر خواب جگر مرغ چیست, تعبیر خواب جگر در بارداری, تعبیر خواب جگرکی, تعبیر خواب جگر برای زن باردار, تعبیر خواب بالا اوردن جگر انسان, تعبیر خواب جگر به روایت امام صادق, تعبیر خواب جگر به روایت حضرت یوسف, تعبیر خواب جگر به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب جگر, تعبیر خواب جگر دادن به مرده, تعبیر خواب جگر انسان, تعبیر خواب بیرون آمدن جگر از دهان, تعبیر خواب جگر مرغ چیست, تعبیر خواب جگر در بارداری, تعبیر خواب جگرکی, تعبیر خواب جگر برای زن باردار, تعبیر خواب بالا اوردن جگر انسان, تعبیر خواب جگر به روایت امام صادق, تعبیر خواب جگر به روایت حضرت یوسف, تعبیر خواب جگر به روایت از ابن سیرین


تعبیر خواب جگر به روایت از امام جعفر صادق

تعبیرهای جگر عبارتند از:

۱- فرزند و مال و اموال

۲- دوستی که به جای فرزند تو می‌باشد

۳- علم.

اگر ببینی از خانه‌ات جگر بیرون می‌ریزند، یا جگرها در آتش می‌سوزند، یـعـنـی پادشاه گنج و اموال تو را می‌گیرد،

و یا اگر عالم و دانشمند هستی و این خواب را ببینی، یـعـنـی علومی که آموخته‌ای را فراموش خواهی کرد.


تعبیر خواب جگر به روایت محمد بن سیرین

تعبیر جگر، مال و اموال پنهان کرده می‌باشد، ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند تعبیرش فرزند است. همانطور که پیامبر (ص) فرمودند: اولادنا اکبادنا _ فرزندانمان جگران ما می‌باشند.

اگر ببینی جگر تو درد می‌کند، یـعـنـی برای فرزندت دلسوز و مهربان می‌باشی.

اگر در خواب جگر انسان را ببینی، یـعـنـی مال و اموال پنهان شده‌ای را پیدا کرده و خرج می‌کنی.

اگر ببینی جگر خام و یا پخته شدۀ فراوانی بدست آوردی، یـعـنـی گنج پیدا می‌کنی.


تعبیر خواب جگر به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر بیرون آمدن جگر، پیدا شدن مال و اموال پنهان شده می‌باشد.


تعبیر خواب جگر در کتاب سرزمین رویاها

شما جگر می خورید: سلامتی شما عالی خواهد بود.

جگر فاسد: بدبختی

جگر حیوانات شاخ دار را می خورید: بزودی ثروتمند می شوید.

جگر حیوانات بی شاخ را می خورید: پول به شما میرسد.

جگر به مقدار زیاد می خورید: بیماری

دشمنان شما جگر می خورند: در یک مرافعه یا محکمه بر ضد دشمن برنده میشوید

به بچه ها جگر می دهید: خانواده بسیار خوشحال خواهد بود.


تعبیر خواب جگر به روایت منوچهر مطیعی

معبران اسلامی نوشته اند که جگر در خواب فرزند است و مشاهده آن به نحوی با فرزندان بیننده خواب ارتباط پیدا می کند.

جگر در خواب آن چیزی است که بیشتر دوست داریم و چون پول هم از آن جمله چیزهاست و در تحصیل و حفظ آن زیاد می کوشیم، در خواب ما به صورت جگر متجلی می شود.

ابن سیرین نوشته جگر در خواب علم غیب است ولی بیشتر معبدان معتقدند که جگر در خواب پولی است نهفته و پنهان که یا دیگری آن را ذخیره کرده و یا به دست خودمان انباشته و جمع شده است.

حتی نوشته اند که اگر کسی در خواب ببیند که جگر گاو یا گوسفند بریان به مقدار زیاد پیش روی خود نهاده و می خورد گنج می یابد.

به هر حال جگر همان پول است که حیات دسته ای از مردم به آن بستگی دارد.

اگر در خواب دیدید که جگر دارید و آن جگر گوسفند یا گاو متعلق به شما است، به پول می رسید یا به چیزی دسترسی می یابید که چشم به راه آن هستید و زیاد دوستش دارید. خوردن جگر نیز همین تعبیر را دارد.

اگر به خواب دیدید که جگر به سگ می دهید، مال خود را تلف می کنید یا در راهی بیهوده مصرف می نمائید.

اگر در خواب دیدید که جگر دارید و آن را قطعه قطعه به گربه می دهید، زنی مال شما را به همان نحو ذره ذره از بین می برد.

اگر در خواب دیدید که گربه ای جگری از خانه شما دزدید و برد خواب شما می گوید، زنی به تمهید و نیرنگ مال شما را می برد ولی اگر خودتان با میل و رغبت جگر را به گربه دادید، زنی فریبتان می دهدو مال و پولتان را می برد یا خرج او می کنید.

جگر توزیع کردن نیز همین تعبیر را دارد و می گوید که مال خودتان را هدر می دهید و تلف می کنید.

جگر گوسفند در خواب نعمت است و جگر گاو فراخی روزی است.

به هر حال جگر در خواب دیدن بد نیست، مگر این که احساس کنید جگر انسان است که لئامت دارد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments