تعبیر خواب جو 🌒 تعبیر خواب جو از ابن سیرین و امام صادق / دیدن جو در خواب

تعبیر خواب 🔥 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب جو 🌒 تعبیر خواب جو از ابن سیرین و امام صادق / دیدن جو در خواب

تعبیر خواب جو, تعبیر خواب خوردن جو, تعبیر خواب کاشتن جو, تعبیر خواب جو پخته, تعبیر خواب جو از امام صادق, تعبیر خواب جو ابن سیرین, تعبیر خواب جو از حضرت یوسف, تعبیر خواب جو از حضرت دانیال, تعبیر خواب آرد جو, تعبیر خواب مزرعه جو

تعبیر خواب جو, تعبیر خواب خوردن جو, تعبیر خواب کاشتن جو, تعبیر خواب جو پخته, تعبیر خواب جو از امام صادق, تعبیر خواب جو ابن سیرین, تعبیر خواب جو از حضرت یوسف, تعبیر خواب جو از حضرت دانیال, تعبیر خواب آرد جو, تعبیر خواب مزرعه جو

تعبیر خواب جو, تعبیر خواب خوردن جو, تعبیر خواب کاشتن جو, تعبیر خواب جو پخته, تعبیر خواب جو از امام صادق, تعبیر خواب جو ابن سیرین, تعبیر خواب جو از حضرت یوسف, تعبیر خواب جو از حضرت دانیال, تعبیر خواب آرد جو, تعبیر خواب مزرعه جو

تعبیر خواب خوردن جو

دیدن یا خوردن جو در خواب نشانگر سلامتی ، پیشرفت و رضایت از زندگی شما است

اگر ببیند جو پخته می خورد، به غمی زود گذر دچار می شود.

اگر ببیند جو خام می خورد، قدرت می یابد و نیرومند می شود. اگر آن شخص خود را جو فروش ببیند، دین خود را سبک می شمارد.


تعبیر خواب کاشتن جو

اگر کسی در خواب ببیند که بذر جو می کارد، یا محصول جو برداشت می کند، به او منفعت و سود می رسد.


تعبیر خواب جو به روایت محمد بن سیرین :

جو داشتن نشان سلامت است و در نفایس جو فراخی نعمت ذکر گردیده و تذکر داده شده که دیدن دانه های جو بر سنبله و ساقه مال و پول و نعمت است که به بیننده خواب می رسد.
اگر در خواب ببینیدکه جو را در مزرعه کشت می کنید از شخصیتی و از مردی بزرگ به شما سود فراوان می رسد
چنان چه ببینید که جو را خرمن می کنید از جائی که امید ندارید پولی به شما می رسد.
تعبیر آرد جو، درستی دین و ایمان می‌باشد.


تعبیر خواب جو به روایت امام جعفر صادق(ع) :

تعبیر جو، مال و اموالی است که به آسانی به دست می‌آید.
تعبیر جو فروش، مردی است که دین و آخرت را کنار گذاشته و دنیا را انتخاب کرده است.


تعبیر خواب جو به روایت دانیال نبی :

اگر ببینی در زمین خودت جو میکاری، یـعـنـی به اندازه آن عزت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود .


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر ببینی جو داری یا کسی به تو بخشیده است، یـعـنـی به اندازه آن خیر و نیکی به تو می‌رسد، و همچنین تعبیرش تندرستی می‌باشد
اگر ببینی خمیر آرد جو به دست آورده‌ای یا خریده‌ای، یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموالی حلال را از طریق تجارت به دست می‌آوری.
اگر ببینی جو در زمین کشت می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری و کار خداپسندانه‌ای انجام می‌دهی و خداوند از تو خشنود خواهد شد،
گر ببینی جو تر یا خشک و یا پخته شده می‌خوری، یـعـنـی خیری به تو می‌رسد (مقداری اندک).
اگر ببینی گلۀ شتری که دارای بار جو و گندم می‌باشد در زمین یا روستائی جمع شده‌اند، یـعـنـی دشمنانی در آنجا جمع می‌شوند که از آن‌ها خیر و برکت می‌رسد.


جابر مغربی میگوید :

تعبیر نان جو، زهد و پرهیزکاری می‌باشد.
اگر ببینی جو کاشته‌ای، یـعـنـی مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.


اسماعیل بن اشعث میگوید :

اگر ببینی از آسمان گندم و جو می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین از نعمت‌های گوناگون و بی‌نظیر بهره‌مند می‌شود و مردم در امنیت بوده و رزق و روزی فراوانی به آن‌ها می‌رسد.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

جو نیز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باریتعالی است. چنان چه در خواب ببینید جو دارید، به هر میزان و مقدار که باشد نیکو است زیرا می گوید که نعمت و برکت می یابید و خیر به شما می رسد.
اگر در خواب ببینید که جو کاشته اید اما سبز نشده یا تنگ روئیده با مشکلات و شکست روبه رو می شوید.
اگر در عالم خواب مشاهده کنید که جو کاشته اید اما پرندگان از آن می خورند و شما می خواهید آن ها را برانید کاری می کنید که مردم درباره شما حرف می زنند. گرد شما جمع می شوند.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن جو در خواب ، علامت روبرو شدن با حوادثی دلپذیر است .
اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که در سایه اوضاع مالی بهتر افراد خانواده اش راحت و بی دردسر زندگی خواهند کرد .
دیدن جوهای گندیده در خواب ، علامت آن است که غم و اندوه جای امیدهای درخشانتان را خواهد گرفت .
اگر دختری در خواب جو ببیند ، علامت آن است که با معاشرینی لایق و ثروتمند دیدار خواهد کرد .


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

به مقدار فراوانی جو دارید :فراوانی پول
جو می خورید : سلامتی شما از پستی و بلندیهای بسیاری می گذرد .
جو می خرید : یک ناراحتی در فامیل
جو می فروشید : یک بد ذات بسیار به شما نزدیک است .
با جو چیزی درست می کنید : شادی و منفعت
نان جو می خورید : سلامتی عالی و رضایت از زندگی

 

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments