تعبیر خواب جوهر🌒تعبیر خواب ریخته شدن جوهر/تعبیر خواب جوهر به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۹ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب جوهر🌒تعبیر خواب ریخته شدن جوهر/تعبیر خواب جوهر به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب جوهر, تعبیر خواب تمام شدن جوهر خودکار, تعبیر خواب مرکب سیاه, تعبیر خواب استامپ, تعبیر خودکار در خواب, تعبیر خواب جامدادی, تعبیر خواب ریختن جوهر به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب جوهر امام صادق, تعبیر خواب جوهر حضرت یوسف

تعبیر خواب جوهر, تعبیر خواب تمام شدن جوهر خودکار, تعبیر خواب مرکب سیاه, تعبیر خواب استامپ, تعبیر خودکار در خواب, تعبیر خواب جامدادی, تعبیر خواب ریختن جوهر به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب جوهر امام صادق, تعبیر خواب جوهر حضرت یوسف

تعبیر خواب جوهر, تعبیر خواب تمام شدن جوهر خودکار, تعبیر خواب مرکب سیاه, تعبیر خواب استامپ, تعبیر خودکار در خواب, تعبیر خواب جامدادی, تعبیر خواب ریختن جوهر به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب جوهر امام صادق, تعبیر خواب جوهر حضرت یوسف


تعبیر خواب جوهر در حالت کلی

دیدن جوهر در خواب بیانگر خلاقیت است. شما به شیوه ای جدید به چیزها نگاه می کنید.

اگر جوهر در خواب شما بریزد، نمادی از مساله ای بد نام و جزئی است یا شاید به معنای رسوایی شماست.


تعبیر خواب جوهر به روایت محمد ابن سیرین

جوهر در خواب طلب کردن معیشت و یافتن مال است.

اگر بیند جوهر خرید یا کسی به وی داد، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود ومرادش حاصل شود.

اگر بیند جوهر بریخت یا از وی ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.

اگر دبیر است زیان ندارد. اگر بیند با جوهر چیزی نوشت از قرآن یا از نام خدای تعالی، دلیل بر خیر و صلاح او کند.

اگر به خلاف این بود، دلیل بر شر و فساد کند.


تعبیر خواب جوهر از دیدگاه آنلی بیتون

اگر دختری درخواب جوهر ببیند، علامت آن است که فریب کسی را خواهد خورد.

اگر در خواب انگشتان خود را جوهری ببینید، نشانه آن است که با حسادت می کوشید به دیگری صدمه بزنید.

اما اگر جوهر قرمز باشد، نشانه آن است که اتفاق بسیار بدی برای شما رخ خواهد داد.

دیدن شیشه های جوهر در خواب، نشانه داشتن علایق بیهوده است.

اگر خواب ببینید خودکار خود را قلم می کنید، نشانه آن است که با افرادی شرور دوست می شوید و به کاری پست و نادرست تن می دهید.

اگر خواب ببینید جوهر بر لباس کسی پاشیده می شود، علامت آن است که شک و حسد و حقارت دیگران به شما آسیب وارد می کند.

اگر بیند بر لباس او جوهر ریخته شد، بیانگر این است که زیانی بر بینده خواب می رسد.


تعبیر خواب جوهر در کتاب سرزمین رویاها

رنگ جوهرتان را عوض می کنید: نزاع و مشاجره در فامیل

جوهر می خورید: بزرگترین آرزهای شما برآورده خواهند شد

نامه های عاشقانه با جوهر می نویسید: خیانت

نامه های اداری و مربوط به کار را با جوهر سیاه می نویسید: شکست و ضرر در کار

یک زن جوان خواب جوهر ببیند: در یک رسوائی شریک خواهد بود

خواب یک شیشه جوهر: خوشبختی

جوهر می خرید: پول

جوهر را می ریزید: عشق شما به شخص مورد علاقه تان یک طرفه است

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments