تعبیر خواب جوراب 🌒 تعبیر خواب جوراب مردانه / تعبیر خواب جوراب امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۷ دی ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب جوراب 🌒 تعبیر خواب جوراب مردانه / تعبیر خواب جوراب امام صادق

تعبیر خواب جوراب, تعبیر خواب جوراب مردانه, تعبیر خواب جوراب از نظر امام صادق, تعبیر خواب جوراب پاره, تعبیر خواب جوراب خریدن, تعبیر خواب جوراب لنگه به لنگه, تعبیبر خواب جوراب مرده, تعبیر خواب جوراب مشکی, تعبیر خواب جوراب سفید هدیه دادن, تعبیر خواب جوراب سفید, تعبیر خواب جوراب رنگی, تعبیر خواب جوراب خاکستری, تعبیر خواب جوراب پشمی, تعبیر خواب جوراب نازک

تعبیر خواب جوراب, تعبیر خواب جوراب مردانه, تعبیر خواب جوراب از نظر امام صادق, تعبیر خواب جوراب پاره, تعبیر خواب جوراب خریدن, تعبیر خواب جوراب لنگه به لنگه, تعبیبر خواب جوراب مرده, تعبیر خواب جوراب مشکی, تعبیر خواب جوراب سفید هدیه دادن, تعبیر خواب جوراب سفید, تعبیر خواب جوراب رنگی, تعبیر خواب جوراب خاکستری, تعبیر خواب جوراب پشمی, تعبیر خواب جوراب نازک

تعبیر خواب جوراب, تعبیر خواب جوراب مردانه, تعبیر خواب جوراب از نظر امام صادق, تعبیر خواب جوراب پاره, تعبیر خواب جوراب خریدن, تعبیر خواب جوراب لنگه به لنگه, تعبیبر خواب جوراب مرده, تعبیر خواب جوراب مشکی, تعبیر خواب جوراب سفید هدیه دادن, تعبیر خواب جوراب سفید, تعبیر خواب جوراب رنگی, تعبیر خواب جوراب خاکستری, تعبیر خواب جوراب پشمی, تعبیر خواب جوراب نازک

تعبیر خواب جوراب در بین معبران تعبیرهای گوناگونی دارد ولی از دید معبران غربی دیدن جوراب در خواب نشان از تطبیق پذیری شما با محیط اطراف دارد.
شاید یکی از تعبیر های مهم از دید معبران غربی این است که شما در برابر خواسته های دیگران انعطاف پیدا میکنید و تسلیم خواسته های آن ها میشوید.


امام جعفر صادق میفرمایند :

جوراب پای مال مرد است. اگر بیند از جوراب او بوی خوش می آمد، دلیل که مرگ و زندگانی او را ثناگوید. اگر بوی ناخوش کند، او را ملامت و نفرین کنند. اگر بیند جوراب او ضایع شد، دلیل که زکوه ندهد و مال او ضایع شود.


محمد ابن سیرین گوید :

جوراب درخواب، خادمی است از شمار زنان.

اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد.

اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد.

اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی شر و بیشرم است.

اگر بیند جوراب او سیاه است، اگر بیننده مصلح است، نیکو است، اگر مفسد است، بد بود، اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند.

اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت، دلیل بر مرگ خادم بود.


ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که جوراب او از پوست بود و بینند که از کدام پوست است، اگر پوستین پوست شتر بود، دلیل که خادم او بزرگ همت و اصیل بود.

اگر از پوست گوسفنداست، دلیل که خادم او از مردم عامه است.

اگر از پوست اسب بود، دلیل که خادمش از اصل مهتر و سپاهیان است.

اگر بیند از پوست نخجیر است، خادم او از مردمی بیابانی است.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینیم که جوراب به پا داریم امری است کاملا عادی و فقط وقتی اهمیت پیدا می کند که حالتی غیر متعارف داشته باشد. جوراب در خواب های ما خدمتی است که انجام می دهیم و کاری است که می کنیم و طبعا انتظار پاداش و خیر را داریم. اگر دیدیم جورابی بسیار بلند پوشیده ایم که حتی از زانوی ما می گذرد خواب ما می گوید که در روزهای آینده در امری مبالغه می کنیم و افراط ما زیان بخش است. اگر جوراب ما کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهی ما است در انجام وظایف محوله. در این حالت خواب می گوید که شکست می خوریم. برخی از معبران نوشته اند جوراب مال است و آبرو. اگر جورابی ببینید که نو است و قبلا پوشیده نشده و به شما تعلق دارد نشان مال و پول است. اگر جورابی به پا داشتید که به خودتان تعلق ندارد چشم داشت به مال دیگری است. سوراخ یا پاره بودن جوراب نوشته اند هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروی بیننده خواب است. باز هم نوشته اند که اگر با لباس کامل ولی پای بدون جوراب باشید خوب نیست و باید مراقب سلامت خود باشید. چنان چه در خواب ببینید جوراب خود را بخشیده یا فروخته اید بخشی از مال خود را از دست می دهید. یک لنگه جوراب به پا داشتن نگرانی مالی است. جوراب نو و تمیز به پا داشتن خبر از این است که به سفر می روید و حوادث خوبی برایتان اتفاق می افتد. اگر جوراب ما در خواب سوراخ یا پاره بود از شکست خبر می دهد و اگر کثیف بود از بیماری و گرفتاری. اگر جوراب ما رنگی زشت و ناپسند داشت کاری می کنیم که مردم پشت سر ما بد می گویند. اگر جوراب ما بوی بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر می شوند. اگر در خواب دیدیم که جوراب زنانه پوشیده ایم کاری می کنیم که در نظر مردم سبک می شویم و اعتبار و شخصیت ما متزلزل می گردد همین حالت است اگر در خواب ببینیم که جوراب پشت و رو پوشیده ایم و بالاخره اگر در خواب ببینیم که جورابی را لنگه به لنگه پوشیده ایم رازی هست که در پنهان کردنش می کوشیم و سعی داریم کسی از آن مطلع نشود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments