تعبیر خواب جهنم🌒تعبیر وارد شدن به جهنم/ تعبیر خواب جهنم به روایت از امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۲ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب جهنم🌒تعبیر وارد شدن به جهنم/ تعبیر خواب جهنم به روایت از امام صادق

تعبیر خواب جهنم, تعبیر خواب عذاب کشیدن, تعبیر خواب جهنم امام صادق, تعبیر خواب زقوم, تعبیر خواب جهنم حضرت یوسف, تعبیر خواب مردن و رفتن به برزخ, تعبیر خواب جهنم به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب عذاب الهی, تعبیر خواب رفتن به اخرت

تعبیر خواب جهنم, تعبیر خواب عذاب کشیدن, تعبیر خواب جهنم امام صادق, تعبیر خواب زقوم, تعبیر خواب جهنم حضرت یوسف, تعبیر خواب مردن و رفتن به برزخ, تعبیر خواب جهنم به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب عذاب الهی, تعبیر خواب رفتن به اخرت

تعبیر خواب جهنم, تعبیر خواب عذاب کشیدن, تعبیر خواب جهنم امام صادق, تعبیر خواب زقوم, تعبیر خواب جهنم حضرت یوسف, تعبیر خواب مردن و رفتن به برزخ, تعبیر خواب جهنم به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب عذاب الهی, تعبیر خواب رفتن به اخرت


تعبیر خواب جهنم به روایت محمد بن سیرین

اگر ببینی فرشته موی پیشانی‌ات را گرفته و تو را به جهنم انداخته است، نشانۀ بدبختی می‌باشد.

اگر ببینی وارد جهنم شدی و بیرون نیامدی، یـعـنـی گناهکار هستی و باید توبه کنی، زیرا به زودی از دنیا خواهی رفت و اگر توبه نکنی احتمال دارد با حالت کفر از دنیا بروی.

اگر ببینی به جهنم رفته‌ای ولی نمی‌دانی کی وارد آنجا شده‌ای، یـعـنـی همیشه بدبخت و خوار و ذلیل خواهی بود و دچار تنگدستی و فقر می‌شوی.

اگر جهنم را ببینی ولی آسیب و صدمه‌ای از آن به تو نرسد، یـعـنـی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی، ولی سرانجام خلاص می‌شوی.

اگر ببینی از غذا و نوشیدنی جهنم می‌خوری و در آتش آن می‌سوزی، یـعـنـی در دنیا بدکردار و گناهکار هستی و گرفتار بلای آخرت می‌شوی.


تعبیر خواب جهنم به روایت جابر مغربی

اگر ببینی تو را کشان‌کشان وارد جهنم می‌کنند یـعـنـی عاقبت، کار تو به کفر می‌کشد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب بوسه 🌒 تعبیر خواب بوسه امام صادق / تعبیر خواب بوسیدن مرده

اگر در خواب صدای شدید آتش جهنم را شنیده باشی، یـعـنـی گرفتار خشم و بیم و ترس از پادشاه می‌شوی.

اگر ببینی در نزدیکی جهنم قرار گرفته‌ای، یـعـنـی زندگی و معیشت تو با سختی و دشواری می‌گذرد.


تعبیر خواب جهنم به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی از روی پل صراط به جهنم افتاده‌ای، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی، ‌‌‌‌‌

اگر ببینی نتوانستی از پل صراط بگذری، تعبیرش این است که در راه و مسیر خطائی قرار داری و باید توبه نمائی.

اگر ببینی خودت وارد جهنم شده‌ای، یـعـنـی در حال انجام گناه خواهی مرد.

اگر ببینی شمشیر کشیده‌ای و وارد جهنم شده‌ای، یـعـنـی فحش و ناسزا و حرف‌های زشت خواهی گفت .

اگر ببینی چیزی مثل زقوم خورده‌ای [زقوم درختی است در جهنم و غذای جهنمیان می‌باشد]، یـعـنـی مشغول کسب علم و دانش باطل و بی فائده می‌شوی،

طوری که آن علم وبال گردنت خواهد شد و تو را گرفتار می‌کند یا اینکه به ناحق خون کسی را می‌ریزی.

اگر ببینی از آتش جهنم می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال یتیمان را خواهی خورد .

اگر ببینی آتشی را در نزدیکی جهنم روشن می‌کنی، یـعـنـی از جهت پادشاه گرفتار کار سخت و مشکلی می‌شوی.


تعبیر خواب جهنم به روایت امام جعفر صادق(ع)

تعبیرهای جهنم عبارتند از:

خشم خداوند بر تو

انجام گناه

ظلم و ستم پادشاه ستمگر

رنج و مصیبت

ذلت و خواری

خوردن مال یتیمان و ربا خواری.


تعبیر خواب جهنم به روایت خالد بن محد العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که به دوزخ افتاده است، گناه کبیره ای را انجام می دهد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دوقلو🌒تعبیر داشتن فرزند دوقلو در خواب زنان به روایت از معبران مختلف

اگر ببیند که از دوزخ خارج می شود، از گناهانش توبه می کند.

اگر کسی ببیند که دوزخ به او نزدیک گشته است، درد، بلا و ناراحتی به او نزدیک می شود.


تعبیر خواب جهنم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کلیه معبران دیدن جهنم در خواب را بد دانسته اند و از عذاب و عقاب و بدی کردار و آینده ای نامیمون سخن گفته اند ولی جهنم را در خواب بدون مقدمه ذهنی و روحی نمی بینیم.

موقعی جهنم را می بینیم که روحی ناآرام و مشوش و وجدانی اسیر و گرفتار دغدغه و تشویش داشته باشیم.

با این وصف دیدن جهنم نمی تواند مبارک و میمون باشد.

یک انسان با تقوی و نیکوکار هرگز صاحب وجدان نا آرام نمی شود و طبعا خواب جهنم نمی بیند. چون خواب جهنم دیدیم قبل از هر چیز باید بدانیم که ضمیر ناخود آگاه ما مشوش است و وجدانی زخم خورده داریم که ما را تحت فشار قرار داده است.

پس اگر جهنم را در خواب ببینیم، آینده ای آشفته داریم و چنانچه وارد جهنم شویم و بیرون نیائیم پایان زندگی ما نزدیک است.

اگر بیننده خواب ببیند که وارد جهنم شد و از آتش نسوخت و آسیب ندید، نشان آن است که گرفتار خذلان می شود و به تنگی و سختی می افتد ولی در پایان نجات می یابد.

اگر دیگری را در جهنم ببینیم که در آتش می سوزد، در واقع خودمان هستیم که می سوزیم و دیگران شاهد سوختن ما خواهند بود.

اگر بیننده خواب ببند که در جهنم است و آنجا ناله می کند و فریاد می کشد، موقعیتی دارد که مردم از زبانش در عذابند و از شنیدن سخنانش رنج می برند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ستاره 🌒 تعبیر خواب آسمان پر ستاره / تعبیر خواب ستاره حضرت یوسف

به هر حال دیدن جهنم در خواب در هیچ وضع و شرایطی خوب نیست و چنانچه چنین خوابی دیدیم خوب است روی خود مطالعه کنیم و تا فرصت در دست هست تغییر راه بدهیم.


تعبیر خواب جهنم به روایت یوسف نبی

دیدن دوزخ از گناه توبه کردن است.


تعبیر خواب جهنم به روایت لوک اویتنهاو

اگر در خواب خود جهنم دیدی به معنای ضرر زیاد و خسارت است.

اگر در خواب دیدی که وارد جهنم شدی، تعبیرش این است که شخصی گفته های شما را تکذیت خواهد کرد.

اگر در خواب دیدی که خود را از جهنم رهاندی، به معنای این است که نجاتی خواهد رسید.


تعبیر خواب جهنم از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در جهنم هستید، نشانه آن است که هوا و هوس ها شما را از مادی و اخلاقی نابود می سازد.

اگر خواب ببینید دوستانتان در جهنم هستند، علامت آن است که از بدبختیِ دوستی باخبر می شوید و دچار پریشانی و نگرانی خواهید شد.

اگر خواب ببینید در جهنم فریاد می زنید، علامت آن است که دشمنان از عدم توانایی دوستان برای نابودی شما استفاده خواهند کرد.


تعبیر خواب جهنم در کتاب سرزمین رویاها

خواب جهنم: تغییرات کلی در موقعیت فعلی شما رخ خواهد داد

شما در جهنم هستید: یک دوره خوشی در پیش است

از جهنم فرار می کنید: شادی بزرگ

بعد از مدت اقامت در جهنم به خانه خود برمیگردید: مصیبت و دردسر

صدای ناله رنج آلود لعنت شده های جهنم را میشنوید: عمر شما کوتاه خواهد بود

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments