تعبیر خواب جن 🌒 تعبیر خواب جن و جنزدگی / تعبیر خواب جن ابن سیرین، امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۴ خرداد ۱۳۹۹ ۳ دیدگاه

تعبیر خواب جن 🌒 تعبیر خواب جن و جنزدگی / تعبیر خواب جن ابن سیرین، امام صادق

تعبیر خواب جن, تعبیر خواب جن زدگی, تعبیر خواب جن از امام صادق, تعبیر خواب جن از ابن سیرین, تعبیر خواب جن از حضرت دانیال, تعبیر خواب جن زدگی, دیدن جن در خواب نشانه چیست, تعبیر خواب دجن و بسم الله گفتن, تعبیر خواب پری, جن زدگی در خواب, تعبیر خواب روح, تعبیر خواب جن گیری

تعبیر خواب جن, تعبیر خواب جن زدگی, تعبیر خواب جن از امام صادق, تعبیر خواب جن از ابن سیرین, تعبیر خواب جن از حضرت دانیال, تعبیر خواب جن زدگی, دیدن جن در خواب نشانه چیست, تعبیر خواب دجن و بسم الله گفتن, تعبیر خواب پری, جن زدگی در خواب, تعبیر خواب روح, تعبیر خواب جن گیری

تعبیر خواب جن, تعبیر خواب جن زدگی, تعبیر خواب جن از امام صادق, تعبیر خواب جن از ابن سیرین, تعبیر خواب جن از حضرت دانیال, تعبیر خواب جن زدگی, دیدن جن در خواب نشانه چیست, تعبیر خواب دجن و بسم الله گفتن, تعبیر خواب پری, جن زدگی در خواب, تعبیر خواب روح, تعبیر خواب جن گیری

در مورد دیدن و داخل شدن اجنه در خواب‌ها و رویاهای ما معبران تعابیر مختلفی را بیان کرده‌اند. برخی دیدن جن را نشانه دشمن دانسته‌اند و برخی دیگر حضور جن در خواب را به بخت و کامروایی تعبیر کرده‌اند. قبل از ورود به مبحث تعبیر خواب می‌بایست از تفاوت بین جن و پری آگاه شد.

«پرى» به معناى «جن مؤنث» است. اجنه داراى دو جنس مذکر و مونث و توالد و تناسل‏اند و پرى به جنس مؤنث آن گفته مى‏شود. در وجود جن از دیدگاه اسلام تردیدى وجود ندارد. اصل امکان و وجود رابطه بین برخى از انسان‏ها و اجنه نیز قابل انکار نیست.

تعبیر خواب جن به روایت امام جعفر صادق

دیدن جن در خواب بر پنج وجه است.
دوستی عزیز.
بخت و دولت.
کاری که دارد از او کامرانی یابد.
بزرگی و حشمت.
خبر دروغ و کارهای باطل است.


جابر مغربی میگوید :

اگر بیند در خانه اجنه شد و ایشان را می‌شناخت، دلیل که به غربت افتد و شهرها بیند.
اگر بیند جن او را همی برد، دلیل که حاجت او روا شود، از جایی که امید ندارد.
اگر جنی را بیمار یا مرده بیند، دلیل که حال او بد شود
اگر بیند پادشاه پریان او را بنواخت، دلیل که دولت و اقبال یابد و مقرب پادشاه گردد.
اگر دید پری جایگاه خویش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه کرد و گاه خود را پنهان، دلیل که زنی با وی مکر و خیانت سازد.


ابراهیم کرمانی میگوید :

بعضی از پری‌ها مسلمان هستند و تعبیر دیدار آن‌ها، دیدار دوست و یا اقبال و مال و نعمت می‌باشد، ولی تعبیر دیدار پری‌های کافر، دیدار دشمن و بدبختی و غم و اندوه است.


تعبیر خواب جن به روایت دانیال نبی :

اگر به خواب دید که در میان اجنه است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود
. اگر پری را درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود. اگر پری را در خانه بد بیند، حالش بد شود.
اگر بیند پری او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چه بدین ماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود
اگر بیند جن او را بغل می‌کرد و می‌رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود.
اگر بیند پریان با او به لطف سخن می‌گفتند، دلیل که کارش نیکو شود.
گر بیند پری او از گردن بینداخت، از جاه و بزرگی بیفتد.


خالد بن محد العنبری میگوید :

دیدن جن در خواب، بر فردی شیّاد و فریب کار در امور دینی دلالت دارد.


ابوهریره میگوید :

از رسول خدا صلی الله علیه و آله مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دلیل خرمی است.


تعبیر خواب جن به روایت محمد بن سیرین :

جن به خواب دیدن، اگر خوشخوی و شادمان است، دلیل که عز و دولت یابد،
اگر او را زشت و غمگین بیند، دلیل بر غم و اندوه کند،
اگر با جن جنگ می‌کرد، دلیل که کار او آشفته شود.
اگر جن را مرده بیند، کار او شوریده شود


آنلی بیتون میگوید :

دیدن سم شکافته جن در خواب، نشانه آن است که بدبختی شما را تهدید می‌کند و با دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن جن در خواب روبه رویی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می‌کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می‌شود.

اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می‌گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید.

چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته‌اند و مخالف هستند.

دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است.

اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می‌یابید و سود می‌برید.

اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می‌شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می‌یابید.

مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن‌ها شادی دشمنان تلقی می‌گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
3 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments