تعبیر خواب جانماز 🌒تعبیر خواب پهن کردن جانماز در مسجد/ تعبیر جانماز سوخته

تعبیر خواب 🔥 ۱۴ آذر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب جانماز 🌒تعبیر خواب پهن کردن جانماز در مسجد/ تعبیر جانماز سوخته

تعبیر خواب جانماز, تعبیر خواب جانماز خریدن, تعبیر خواب جانماز ابن سیرین, تعبیر خواب جانماز قرمز, تعبیر خواب جانماز امام صادق, تعبیر خواب جانماز سیاه, تعبیر خواب جانماز حضرت یوسف, تعبیر خواب جانماز مرده, تعبیر خواب سجاده سبز

تعبیر خواب جانماز, تعبیر خواب جانماز خریدن, تعبیر خواب جانماز ابن سیرین, تعبیر خواب جانماز قرمز, تعبیر خواب جانماز امام صادق, تعبیر خواب جانماز سیاه, تعبیر خواب جانماز حضرت یوسف, تعبیر خواب جانماز مرده, تعبیر خواب سجاده سبز

تعبیر خواب جانماز, تعبیر خواب جانماز خریدن, تعبیر خواب جانماز ابن سیرین, تعبیر خواب جانماز قرمز, تعبیر خواب جانماز امام صادق, تعبیر خواب جانماز سیاه, تعبیر خواب جانماز حضرت یوسف, تعبیر خواب جانماز مرده, تعبیر خواب سجاده سبز


تعبیر خواب جانماز در مسجد

اگر کسی ببیند که بر جانماز و در مسجد نشسته، به سفر حج می رود.


تعبیر خواب تاکردن جانماز

اگر دید که جانماز را تا کرده و زیر بغل نهاده، به سفر زیارتی می رود.

اگر دید که جانماز را پشت و رو پهن کرده، فریب شیطان را می خورد.


تعبیر خواب جانماز سوخته

اگر ببیند که جانمازش سوخته یا سوراخ شده، عبادت وی از روی صدق نبوده و در پیشگاه خداوند مقبول قرار نگرفته است.


تعبیر خواب گم کردن جانماز

گم کردن مهر یا تسبیح در خواب و یا دیدن جانماز ملیله دوزی شده، هشداری است برای اینکه شیطان به وسیله حیله ای، قصد فریب شما را دارد.


تعبیر خواب جانماز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

موقعی که ما از جا نماز استفاده می‌کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این از بزرگ‌ترین و پر ارزش‌ترین دقایق زندگی روزانه ما است.

پس جانماز وسیله ای متبرک و میمون و دیدنش در خواب بسیار نیکو است اما حالات آن و نوع آن تفاوت هائی را به وجود می‌آورد که تعابیر را متفاوت می‌کند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب گوشت 🌒 تعبیر خواب گوشت گوساله / تعبیر خواب گوشت حضرت یوسف

اگر جانمازی که در خواب می‌بینید از پشم باشد نشان آن است که به طاعت و صلاح تحریص می‌شوید اما اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می‌گوید راه تزویر و ریا پیش می‌گیرید و در کار دین صداقت ندارید.

اگر در خواب دیدید که جانماز خودتان را پشت و رو پهن کرده‌اید فریب شیطان را می‌خورید و کاری به تبع هوای نفس انجام می‌دهید و گمراه می‌شوید.

اگر در خواب دیدید که جانماز (یا مهر و تسبیح) خود را گم کرده‌اید و به دنبال آن می‌گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته‌اید.

دیدن سجاده در خواب نیکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته یا ایستاده باشید.

اگر در خواب ببینید که سجاده ای دارید ولی دیگری بر آن به نماز ایستاده بنیان خیر می‌نهید یعنی کاری می‌کنید که دیگران به تناوب و استمرار از آن بهره مند می‌شوند و نام شما را به نیکی می‌آورند مانند تعیین موقوفات و بنای مسجد و حفر قنات و ایجاد کاریز و بنیاد سیل بند.

اگر در خواب ببینید که بر سجاده متعلق به دیگری به نماز ایستاده‌اید شما از کار خیر دیگران سود می‌برید.

اگر ببینید که سجاده ای دارید اما سوخته یا سوراخ شده خواب شما می‌گوید که گناهی مرتکب شده‌اید که آثار آن باقی است و هنوز توبه نکرده‌اید.

اگر ببینید که جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می‌گوید که عبادت شما چون بر مبنای صداقت نبوده بی ارزش است و هشداری است برای این که تغییر مسیر بدهید و طریق صلاح بگیرید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آوار و زلزله 🌒تعبیر خواب آوار شدن خانه/ تعبیر خواب زلزله از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب جانماز به روایت جابر مغربی

اگر بیند که سجاده پشمین یا کرباسین داشت یا بخرید، دلیل است به طاعت و عبادت حریص و راغب شود.

اگر بیند سجاده او ابریشمین بود، دلیل است که طاعت و عبادت و نماز برپای کند، ولی در راه دین ضعیف باشد.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments