تعبیر خواب جامه🌒تعبیر خواب لباس سبز/تعبیر خواب جامه به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۴ آذر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب جامه🌒تعبیر خواب لباس سبز/تعبیر خواب جامه به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب جامه, تعبیر خواب لباس سبز, تعبیر خواب لباس به روایت از ابن سیرین, تعبیر لباس خواب قرمز, تعبیر خواب لباس به روایت از امام صادق, تعبیر لباس خواب سفید, تعبیر خواب لباس خریدن به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب جامه, تعبیر خواب لباس سبز, تعبیر خواب لباس به روایت از ابن سیرین, تعبیر لباس خواب قرمز, تعبیر خواب لباس به روایت از امام صادق, تعبیر لباس خواب سفید, تعبیر خواب لباس خریدن به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب جامه, تعبیر خواب لباس سبز, تعبیر خواب لباس به روایت از ابن سیرین, تعبیر لباس خواب قرمز, تعبیر خواب لباس به روایت از امام صادق, تعبیر لباس خواب سفید, تعبیر خواب لباس خریدن به روایت از حضرت یوسف


تعبیر خواب جامه(لباس)در حالت کلی

تعبیرگران اسلامی لباس را نشانه‌ای برای کسب و کار مرد می‌دانند.

اگر کسی ببیند که لباسی بر تن ندارد، حرمت او بین مردم کم می شود، راز او آشکار می شود و ضعیف و هراسان خواهد شد.


تعبیر خواب لباس نو

داشتن لباس نو و تمیز و زیبا، نشانه امنیت و بالا رفتن حرمت بیننده خواب است.

اگر لباس فقیرانه ای به تن داشتید، زیان می کنید و به فقر مبتلا می شوید.

اگر لباس کهنه را از تن خارج کنید، از غم و اندوه خلاص خواهید شد.


تعبیر خواب لباس زنانه برای مردان

پوشیدن لباس زنانه در خواب برای مردان، رسیدن تهمت و از بین رفتن آبرو و مورد سوال و مواخذه قرار گرفتن است.

پوشیدن لباس مردانه در خواب برای زنان، قبول مسئولیت ها و وظایف دشوار است.


تعبیر خواب داشتن چند دست لباس

تعبیر خواب جامه : اگر ببینید چند دست لباس دارید، تکالیف و تعهدات شما زیاد خواهد شد.

اگر ببینید لباس غواصی پوشیده اید، ریسک می کنید و به استقبال خطری بزرگ می روید.


تعبیر خواب لباس تنگ

پوشیدن لباس تنگ، تاویلش در فشار قرار گرفتن و لباس راحت و گشاد، فراغت خاطر یافتن از جهت اجتماعی و خانوادگی است.


تعبیر خواب لباس عروسی

دیدن لباس عروسی، نشانه شرکت در کارهایی شادی بخش و هم صحبتی با دوستان صمیمی است.

اگر لباس عروسی کثیف یا چروک باشد، رابطه شما با دوست صمیمی تان قطع خواهد شد.


تعبیر خواب لباس عزا

داشتن و پوشیدن لباس عزا، نشانه بد اقبالی و ناراحتی خاطر شما از جهت دوستانتان است.


تعبیر خواب لباس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جامه معنی عام دارد. به قبای بلند و گشاد و دراز اطلاق نمی شود بل که به مجموع چیزهائی که می پوشیم جامه گفته می شود.

کت و شلوار ، پیراهن، جلیقه، و احیانا بارانی و پالتو.

تعبیر خواب جامه : همه این ها جامه هستند یا فرد فرد به جای خود جامه نامیده می شوند.

در خواب جامه حیثیت و آبروی مرد یا کسب و کار او می باشد و طبعا اگر جامه اش تمیز و شیک و نو باشد بیننده خواب مردی است آبرومند و شریف با کسب و کاری خوب و پر درآمد و چنانچه لباسش بد و ناموزون و کثیف و پاره باشد شخصی است بی آبرو که کار و حرفه خوبی هم ندارد.

این یک تعبیر کلی است نسبت به جامه اما جامه می تواند از جنس های مختلف و حالات گوناگون و رنگ های متفاوت باشد که هر یک تعبیری خاص خود دارد.

اگر در خواب دیدید جامه ای به تن دارید که ظاهرش تمیز است و خوب و شکیل اما باطن و زیر آن چرک و کثیف و پاره و مندرس است مردی هستید که مردم جامعه شما را شریف و محترم می دانند در حالی که خودتان می دانید مستحق این احترام و شرافت نیستید و به نا حق خود را متقی و منزه نشان داده اید.

تعبیر خواب جامه : عکس این هم درست است یعنی اگر ظاهر جامه شما کثیف و مندرس بود اما زیر جامه ای پاک و پاکیزه و نو و اطو شده پوشیده اید مردی هستید که جامعه با چشم بد به شما می نگرد و کارهائی کرده اید که در حق شما بد قضاوت می کنند ولی در باطن انسانی پاک و شریف هستید که قدرتان شناخته نشده.

اگر در خواب ببینید که جامه ای لکه دار پوشیده اید خوابتان می گوید که به شما بهتان می زنند و اگر جامه ای زرد پوشیده باشید خواب از یک بیماری خبر میدهد.

جامه ابریشمین فریب و نیرنگ است و جامه پشمین مال و خواسته است که نصیب شما می شود.

چنان چه در خواب ببینید که لباس شما پاره شده رازتان فاش می گردد و اگر این دریدگی پشت جامه شما بود به شما تهمت می زنند در حالی که بی گناهید.

اگر در خواب ببینید جامه ای چرک و کثیف به تن دارید گرفتار غم و اندوه می شوید.

جامه سیاه شوکت و اعتبار است.

جامه سرخ خرمی است یا خشم و جامه سبز را جامه بهشتیان دانسته اند که پوشیدنش مبارک است و میمنت دارد.

جامه سرخ را معبران برای زنان خوب دانسته اند ولی برخی نوشته اند که برای مردان خوب نیست.

اگر در خواب ببینید که جامه می دوزید،هر چه باشد فرق نمی کند از زیر جامه گرفته تاکت و شلوار و پالتو نشان آن است که به سفر می روید و سفر شما به قدر همان جامه ای که میدوزید اهمیت دارد و طول می کشد چنان چه یک زیر پیراهنی ساده می دوزید سفر طولانی و مهم نیست.

ولی اگر پالتوئی بلند و کلفت می دوزید سفرتان طولانی و دارای اهمیت زیاد است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خرگوش 🌒 تعبیر خواب خرگوش سفید/تعبیر خواب خرگوش حضرت یوسف

تعبیر خواب لباس به روایت جابر مغربی

تعبیر خواب جامه : لباس سفید و پاکیزه‌ را تعبیری نیکو برای دین، ایمان و دنیای بیننده خواب می‌داند.

اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سفید یا سبز داده‌اند یکی از بستگانت از دنیا می‌رود یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی.

دیدن جامه بر دو گونه است: یک گونه به دیدن تعلق دارد و یک گونه دیگر بدنیا، و جامه سفید دین است و جامه نو عمامه دنیا.

اگر کسی بیند جامه سفید نو پاکیزه داشت، هم دنیا و هم دین را نیکی بود و اگر جامه سبز و تنگ بیند، هم دین را بد بود و هم دنیا را و چون جامه را چرکین و دریده بیند، هم فساد دین و هم فساد دنیا است.

جامه سرخ زنان را نیکو است در دنیا و مردان هم نیکو است و پیراهن از طیلسان و قباد و دستار، این جمله مردان را غم و اندوه است یا جنگ و خصومت، و جامه زرد مردان را بیماری است و به قول بعضی از معبران: اگر زنی بیند جامه زرد پوشیده است، دلیل که او را شوهری آید. اگر دارد بیمار شود.

و جامه سبز زنان و مردان را دین است.

اگر بر زنده بیند صلاح دین است.

اگر بر مرده بیند، دلیل رستگاری آخرت است و جامه سیاه دیدن، کسی را که پیوسته سیاه پوشد نیکو است، اما آن که پیوسته سفید پوشد، جامه سیاه نیکو نباشد، نه دین و نه دنیا را و جامه سیاه، به قول بعضی از معبران، خطیب و قاضی و پادشاه را نیکو است، اما رعیت را غم و اندوه است.

و جامه کبود بهتان و غم و مصیبت است.

اگر بیند جامه ملون داشت، یعنی سبز و سرخ و زرد، دلیل که از پادشاه یا والی آن ولایت سخنی سخت شنود که او خوش نیابد.

اگر بیند جامه شسته بود و پوشیده، دلیل که تائب شود.

اگر بیند جامه چرکین داشت، درویش شود.

اگر بیند جامه رنگین داشت، اگر زن است، یا سپاهی است، او را نیک است.

اگر بیند جامه با شکوه داشت، دلیل که او را منکری پدید آید.

لباس کثیف و پاره تعبیرش فساد در دین و دنیا است،اگر ببینی “زیر پیراهن”خودت را پاره می‌کنی، یـعـنـی مشغول سرپرستی و ریاست خانه می‌شوی.

تعبیر خواب جامه : اگر ببینی پیراهن پاره پوشیده‌ای، تعبیرش این است که کار تو دچار آشفتگی و بی‌نظمی می‌شود و رازت فاش خواهد شد.

اگر ببینی یقۀ پیراهن تو از پشت پاره شده است، یـعـنـی به دروغ به تو تهمت می‌زنند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِنْ کَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَتْ… _ و اگر پیراهن وی از عقب دریده شده زن دروغ می‌گوید…

اگر ببینی پیراهن تنگ پوشیده‌ای، یـعـنـی در عیش و معاش و تامین مایحتاج زندگانی خودت دچار تنگنا و کمبود و مضیقه می‌شوی.

تعبیر دیدن لباس سبز و تنگ هم برای دین و هم برای دنیا بد می‌باشد.

اگر ببینی پیراهنی که پوشیده‌ای یقه و آستین ندارد و یک درز و چاک است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی و اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد).


تعبیر خواب جامه به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب لباسی کهنه و مندرس یا تمیز و مرتب ببینید ، نشانه آن است که در تعهدات خود با شکست مواجه خواهید شد .

اگر لباس گرانبهای و قدیمی در خواب ببینید ، نشانه آن است که اقبال به شما رو می کند هر چند که با ایده های نو مخالفید .

اگر در خواب لباسی قدیمی را بپسندید ، علامت آن است که از زمان خود سریعتر پیش می روید و در این راه با حوادثی نو و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و در اثر این برخوردها شخصیت شما بکلی دگرگون خواهد شد .

اگر خواب ببینید جامه ای سفید بر تن خود دارید یا جامه بر تن دیگری است ، علامت آن است که زندگیِ متلاطمی در پیش رو خواهید داشت و با هر تغییر و تحول ، اندوه شما شدت بیشتری خواهد گرفت .

اگر خواب ببینید با فردی سفیدپوش قدم می زنید ، علامت آن است که شخص مورد نظر مضطرب و بیمار خواهد شد .

تعبیر خواب جامه : اما اگر آن فرد دختر یا کودک باشد ، نشانه آن است که در یکی از فصول سال زندگی راحت و آسوده ای خواهید کرد.

اگر خواب ببینید لباسی سیاه بر تن کرده اید ، نشانه آن است که با فردی بداخلاق دمخور خواهید شد و مشاجره ها و دعواها با او خواهید کرد.

اگر در خواب لباس زرد رنگ ببینید ، علامت آن است که در امور زندگی موفق خواهید شد و در مسائل مالی پیشرفت خواهید کرد .

اما اگر این لباس زردرنگ به روحی ماند که به نرمی در نوری حرکت می کند ، درست تعبیری برخلاف آنچه در سطرهای بالا آمد ، دارد.

اگر در خواب لباسی به رنگ آبی ببینید ، نشانه آن است که با تلاش و زحماتی که می کشید به آرزوهای خود خواهید رسید ، و در این راه دوستانی باوفا به حمایت از شما برخواهند خاست .

اگر در خواب لباسی به رنگ قرمز تند ببینید ، نشانه آن است که خواسته های خود را تغییر می دهید و به این وسیله از دست دسمنانی جدی می گریزید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب طلاق 🌒 تعبیر خواب طلاق گرفتن از ابن سیرین و امام صادق

دیدن لباس سبز در خواب ، نشانه امید و خوشبختی و شادمانی است .

اگر در خواب لباسهای رنگارنگ ببینید ، نشانه آن است که در عقاید شما تضاد به وجود خواهد آمد .

اگر خواب ببینید لباسی نامناسب پوشیده اید ، علامت آن است که به آنچه خواهانش هستید ، تردید دارید ، و ممکن است به خاطر تردید مرتکب اشتباه شوید .

اگر فرد پیر یا جوانی را در خواب ببینید که لباسی برازنده بر تن دارید ، علامت آن است که به این افراد علاقه چندانی ندارید .

اگر خواب ببینید زنی در لباس خود ناراحت است ، علامت آن است که برای رسیدن به موفقیت احتماعی مناسب تر با هم چشمی دیگران روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب جامه : اگرخواب ببینید از لباس دیگران تعریف می کنید ، دلالت بر آن دارد که از حسادتهای نزدیکان می ترسید .

اگر خواب ببینید گوشه ای از لباستان پاره یا مندرس شده است ، علامت آن است که در عشق یا امور مربوط به کار ، مضطرب هستید .

اگر خواب ببینید زنی لباس سیاه بر تن دارد ، نشانه آن است که اندوه و نومیدی را از خود دور خواهید ساخت .

اگر دختری خواب ببیند زنی جامه ای قرمز بر تن دارد ، علامت آن است که رقیبی در عشق بر او چیره خواهد شد .

رقیبی که او هرگز با خود قابل قیاس نمی دانست .

فردی که در خواب ، لباس می بیند باید دقت کند که آیا همه چیز در خواب او طبیعی بوده است یا نه ؟

اگر چهره ها غریب به نظر برسند و نور بیش از حد معمول باشد ، هر چند رنگها درخشان به نظر برسند ، خواب او تعبیری این گونه خواهد داشت ، او در عملی کردن نقشه ای با ارزش خطا خواهد کرد .


تعبیر خواب لباس به روایت ابن سیرین

پوشیدن لباس سفید در خواب رستگاری از غم و رنج ذکر کرده است.

اگر ببینی سگی لباس تو را پاره کرده است، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.

اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدن و لباس را خون‌آلود کرده است، یـعـنـی مال و اموالی حرام به دست می‌آوری.

اگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل که به قدر لباس مالش زیاده شود.

اگر دید لباس زمستان به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است.

تعبیر خواب جامه : اگر زنی به خواب دید که لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت بود.


تعبیر خواب لباس به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند جامه مهتری پوشیده است، اگر اهل آن جامه بود، دلیل که کارش قوی شود، اگر بیند جامه وزیری پوشیده است، دلیل که مال بسیار یابد، اما از خلق ملامتش است.

اگر بیند جامه حاجبی پوشیده است، دلیل که از عطای بزرگان محروم ماند.

اگر بیند جوانی جامه عوانی پوشیده است، دلیل که کسی او یاری دهد به عطا رسانیدن به وی.

اگر بیند که جامه جلادی پوشیده است، دلیل است که منفعت یابد.

اگر بیند جامه صاحب پوشیده است، دلیل که با امانت و زبان آور شود و به مهمات ساختن خلق مشغول شود.

اگر بیند که جامه صوفیان پوشیده است، دلیل که دین او زیاده شود.

اگر بیند جامه زاهدان پوشیده است، دلیل که با امانت است.

اگر بیند جامه بزرگان پوشیده است، دلیل که کار و کسب دنیائی او نیکو شود.

اگر بیند جامه اهل صلاح داشت، دلیل که کار دینش به صلاح آید.

اگر بیند جامه اهل فساد پوشیده است، دلیل که او را از اهل فساد غم و اندوه رسد.

اگر بیند جامه مزد و کارکن داشت، دلیل است که متفکر و رنجور شود.

اگر دید جامه طبیبان داشت، دلیل که کارش نیکو شود و در میان مردمان مشهور شود.

اگر بیند جامه جهودان داشت، دلیل که به مکر و حیله کسی را هلاک کند و سرانجام کارش بد است.

اگر بیند جامه ترسایان داشت، دلیل که کاری کند که به سبب آن از دوست و دشمن ایمن نباشد.

اگر دید جامه کشیشی داشت، دلیل که صاحب بدعت بود و میلش به فکر ضلالت است.

اگر بیند جامه مغان داشت، دلیل که میلش به جانب بددینان و جاهلان است.

اگر بیند جامه مرتدی پوشیده داشت، دلیل که کسی عطائی بدو دهد و بازستاند.

تعبیر خواب جامه : اگر بیند که جامه بت پرستی است، دلیل که به خدمت پادشاه مشغول گردد یا خدمت مهتری.

اگر بیند جامه زنی پوشیده است، دلیل که از مهتر خویش دور شود.

اگر بیند جامه مردمان زندانی پوشیده داشت، دلیل که به سبب کاری غمگین و مستمند شود.

اگر بیند جامه حمالی پوشیده داشت، دلیل که امانت گذار شود و انگشت نمای شود.

اگر بیند جامه گورکنی داشت، دلیل که به خدمت مردی سفله دون همت مشغول شود.

اگر بنید جامه کشیشان پوشیده است، دلیل که از کسی مصلح روزی حلال خواهد.

اگر بیند که جامه قصابی داشت، دلیل که وی را زیانی و اندوهی رسد.

اگر بیند جامه باشکوهی پوشیده داشت، دلیل که با زن صحبت دارد به راست.

اگر جامه نو داشت و او را قصاره نکرده بودند نیکو است و جامه تنگ و دون دیدن، بد است و جامه خام از جامه گاری کرده بهتر است و جامه زربفت، زن خردمند و کنیزک با فرهنگ بود.

جامه برد و مخطط، خیر و منفعت است و جامه رسنی که مجهول است، زخم تازیانه است، یا غمی سخت که بدو رسد و جامه معین، مال و خواسته بود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب مو 🌒 تعبیر خواب مو ابن سیرین / دیدن مو در خواب نشانه چیست

اگر ببینی آتش لباس تو را سوزانده است، یـعـنـی با فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی یا به خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه می‌شوی.

اگر ببینی هم پیراهن و هم شلوار تو کهنه و کثیف می‌باشند، یـعـنـی اگر ثروتمند هستی فقیر می‌شوی و دچار غم و اندوه خواهی شد.

اگر ببینی فروشندگی و تجارت لباس‌های کهنه را انجام می‌دهی، تعبیرش بد می‌باشد، مخصوصاً اگر چرک و پاره باشند، ولی اگر ببینی لباس کهنه می‌خری، تعبیرش بد است، ‌‌‌‌‌

اگر ببینی در بدن تو سوراخی به وجود آمده که از آن خون جاری شده است و لباست را خون‌آلود نموده است، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

اگر بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگی بود.

اگر بیند لباس فاسقان داشت، دلیل معصیت است.

اگر دید که لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل که کارش به نظام گردد.


تعبیر خواب لباس به روایت امام صادق

جامه نو در خواب بر چهار وجه است. زن ، پادشاه ، مال و خیر و منفعت

اگر کسی بیند جامه خود را به قیچی ببرید، دلیل که چیزی به او رسد.

تعبیر خواب جامه : اگر بیند دزدان لباس او را درآوردند دلیل که فساد در میان زنان او بیافتد.

تعبیرهای پیراهن نو و گشاد عبارتند از:

۱- دیدن مردم

۲- شرم و حیا و پوشیدگی

۳- زندگانی و معیشت خوب و خوش

۴- ریاست

۵- شادی و نشاط

۶- بشارت و خبر خوش. تعبیرهای لباس نو عبارتند از: ۱- زن ۲- «پادشاه» ۳- مال ۴- خیر و منفعت.


تعبیر خواب لباس به روایت حضرت دانیال

در خواب، کسب و کار مرد باشد.

اگر جامه خود را نیکو بیند، دلیل که کسب و کار او نیکو شود.

اگر جامه بد بیند، دلیل که کسب و کارش بد شود.

اگر پادشاه در خواب جامه خود سیاه بیند، دلیل بر نیکوئی حال او است.

اگر رعیت جامه خود سیاه بیند، دلیل بر غم و اندوه است و جامه زرد درخواب، بیماری است و جامه سرخ در خواب، خرمی است و توفیق و طاعت، دلیل بر این که جامه سبز حله بهشتیان است، آن نیز خوب است.

جامه سفید شسته، ساختگی کار مردم است و جامه کبود، دلیل بر مضرت است و جامه سوخته، دلیل زنان است از سبب پادشاه و جامه دریده، دلیل ظاهر شدن راز است و جامه پشمین و نمدین و پلاس، جمله دلیل که مال و خواسته او را حاصل شود و جامع مرقع، دلیل بر درویشی و تنگدستی است.

جامه چرکین از هر نوع که باشد، دلیل بر اندوه و غم است و جامه کاغذی، دلیل بر ملامت و شناعت کند و جامه که از پوست چهارپایان است، دلیل بر خیر و منفعت است که بدو رسد جهمه بی درز به شکل کفن، دلیل که شغلهای وی در دین تمام شود و عرش به آخر رسیده باشد.

اگر بیند پوست خر پوشیده است، دلیل که عز وجاه یابد.

تعبیر لباس پاره شده، فاش شدن راز است. اگر ببینی لباس بدی داری، یـعـنـی کسب و کار تو بد می‌شود.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شپشه لباس تو را خورده است، یـعـنـی دزد اموالت را به سرقت می‌برد.


تعبیر خواب لباس به روایت ابن اشعث

تعبیر خواب جامه : اگر کسی به خواب بیند جامه داشت که رویش از رنگی و پشتش از رنگی، دلیل که با اهل دین و دنیا به مذلت زندگانی کند.

اگر بیند از جامه خویش همی خورد، دلیل که از مال خود نفقه بسیار کند.

اگر بیند جامه زیرین پوشیده است، دلیل که در سفر بماند، یا از بهر کاری وی را به زندان کنند و اگر بیند جامه او ضایع گردید یا از وی بستدند و او برهنه بماند، دلیل که قدر و جاهش کم شود و حقیر و خوار شود.

اگر بیند جامه خویش را بدریدند، دلیل که اندوهگین وشد و با زن خویش خصومت کند.

اگر بیند جامه خود را یا جامه اهل خود را مومی کرد، دلیل که او را با خویش خود خصومت افتد.

اگر بیند جامه او کسی بربود و برهنه بماند، دلیل که از حرمت و منزلت بیفتد.

اگر بیند جامه در نوشته از هم باز کرد، دلیل که به سفر شود.

اگر بیند جامه باز کرده را در نوشت، دلیل که غایبش از سفر اید.

اگر بیند جامه زنان پوشیده داشت، دلیل که مالش زیاد شود.

اما اگر ترسی عظیم بدو رسد و به قولی او را غم و اندوه رسد و بی حرمت شود.

اگر بیند جامه مردان پوشیده داشت، دلیل که خیر و منفعت بدو رسد و جامه یافتن در خواب سفر است و به قدر درازی و کوتاهی جامه در سفر بماند.

اگر بیند جامه را تمام کرد، دلیل که از غم باز رهد.


تعبیر خواب لباس به روایت خالد اصفهانی

بهترین جامه ها در خواب، جامه ای است که از پنبه است و در وی قز یا ابریشم نباشد و جامه عنابی از پنبه با ابریشم است.

جامه خز هر دو، دلیل بر مال حرام و فساد کند در دین و جامه دیبای حریر و ابریشم، مردان را بد بود و زنان را نیک، و جامه کهن غم و اندوه است از قِبَل پادشاه.

اگر کسی بیند که جامه کهنه فروشد، نیک است، اگر بیند جامه کهن می خرید، دلیل بد است و جامه کهن پوشیدن بد است و جامه کهن از تن بیرون کردن نیک است.


تعبیر خواب لباس به روایت یوسف النبی

دیدن جامه سیاه و جامه کهنه غم واندوه بود


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments