تعبیر خواب تگرگ🌒تعبیر خواب تگرگ شدید/ تعبیر خواب تگرگ به روایت از امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۵ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب تگرگ🌒تعبیر خواب تگرگ شدید/ تعبیر خواب تگرگ به روایت از امام صادق

تعبیر خواب تگرگ, تعبیر خواب رعد و برق و تگرگ, تعبیر خواب تگرگ امام صادق, تعبیر خواب تگرگ ابن سیرین, تعبیر خواب تگرگ خوردن, تعبیر خواب برف, فصل تگرگ, فصل بارش تگرگ, تعبیر خواب خوردن تگرگ حضرت یوسف

تعبیر خواب تگرگ, تعبیر خواب رعد و برق و تگرگ, تعبیر خواب تگرگ امام صادق, تعبیر خواب تگرگ ابن سیرین, تعبیر خواب تگرگ خوردن, تعبیر خواب برف, فصل تگرگ, فصل بارش تگرگ, تعبیر خواب خوردن تگرگ حضرت یوسف

تعبیر خواب تگرگ, تعبیر خواب رعد و برق و تگرگ, تعبیر خواب تگرگ امام صادق, تعبیر خواب تگرگ ابن سیرین, تعبیر خواب تگرگ خوردن, تعبیر خواب برف, فصل تگرگ, فصل بارش تگرگ, تعبیر خواب خوردن تگرگ حضرت یوسف


تعبیر خواب تگرگ در حالت کلی

اگر کسی در خواب در فصل ببیند که تگرگ می بارد، آن دیار به خیر و برکت می رسد.

ولی اگر در غیر فصل باشد، رنج و بلا و آفت است و در آن دیار، خصومت و دشمنی زیاد می شود.


تعبیر خواب تگرگ رنگی

دیدن تگرگ رنگین در خواب خوب نیست.

اگر کسی ببیند آتشی افروخته است و بارش تگرگ آن را خاموش کرد، نیکو است چون فتنه ای خاموش می شود.

اگر دید تگرگ در جاهای دیگر می بارد و در خانه او نمی ریزد، از یک رنج و بلای عمومی مصون و محفوظ می ماند.

عکس این هم صادق است، یعنی اگر در جاهای دیگر نبارد و فقط در خانه شما بریزد گرفتار مصیبتی می شوید که دیگران از آن سهمی ندارند.


تعبیر خواب تگرگ به روایت امام جعفر صادق(ع)

تعبیرهای تگرگ عبارتند از:

بلا و گرفتاری

دشمنی

لشکر

قحطی

بیماری

اگر ببینی تگرگ می‌بارد، یـعـنـی در آن سرزمین فتنه و بلا و هلاکت رخ می‌دهد.


تعبیر خواب تگرگ به روایت محمد بن سیرین

تعبیر تگرگ، عذاب و تنگنا و گرفتاری در دنیا می‌باشد، مگر اینکه مقدارش کم باشد،

اگر ببینی در شهر یا کوچه یا خانه‌ای تگرگ می‌بارد، یـعـنـی پادشاه باعث رنج و سختی مردم آن مکان می‌شود.

اگر ببینی همراه تگرگ، باد و باران و رعد و برق وجود دارد، یـعـنـی آن مکان دچار قحطی و کمبود و ضرر و زیان می‌شود.

اگر در بیداری فصل تگرگ باشد تعبیر تگرگ در خواب این است که مردم آنجا به نعمت و فراوانی می‌رسند، ولی اگر فصل تگرگ نباشد، تعبیرش این است که مردم آنجا گرفتار غم و اندوه می‌شوند.


تعبیر خواب تگرگ به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی همراه تگرگ نور و رعد و برق وجود دارد، یـعـنـی مردم آنجا دچار رنج و بیماری فراوانی می‌شوند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تگرگ همراه باران باشد، تعبیرش نعمت و گستردگی و ایمنی می‌باشد.


تعبیر خواب تگرگ به روایت یوسف نبی (ع)

تعبیر خواب دیدن تگرگ، نعمت و راحتی است.


تعبیر خواب تگرگ به روایت منوچهر مطیعی

تگرگ در خواب هم می تواند رحمت خداوند باشد و هم نشانه خشم و غضب طبیعت.

در بیداری اگر تگرگ ملایم باشد نه فقط از آن بدمان نمی آید و از زیر آن نمی گریزیم بلکه سر و دست خود را زیر رگبار تگرگ می گیریم و با دانه هایش بازی می کنیم ولی اگر شدید و درشت باشد حتی بعید نیست سرها و شیشه ها را بشکند و دیده شده که شیشه اتومبیل را نیز شکسته است. همین حالت در خواب هست.

اگر تگرگ در خواب ما ملایم باشد رحمت الهی است. نعمت و خیر و برکت است و به میزان آن که از مشاهده تگرگ خوشمان می آید از رحمت و نعمت بهره مند می شویم.

اگر شدید باشد خشم و غضب است و گویای آن است که بد اتفاق می افتد و گرفتار حادثه ای نا خواسته می شویم.

مشاهده تگرگ درشت برای زنان خانه دار نقار و گفتگوی خانوادگی است.

اگر فردی در خواب ببیند که تگرگ در خانه او می بارد و در جاهای دیگر نمی بارد نشانه این است که گرفتار مصیبتی می شود که دیگران از آن مصیبت در امان هستند.


تعبیر خواب تگرگ از دیدگاه لیلا برایت

اگر فردی در خواب ببیند که در زیر بارش تگرگ درشت گیر افتاده است، نشانه اختلافات خانوادگی است.


تعبیر خواب تگرگ از دیدگاه آنلی بیتون

اگر فردی در خواب ببیند که تگرگ در زیر نور خورشید و به همراه باران می بارد، نشانه این است که بعد از مدت ها تحمل سختی و نگرانی بخت و اقبال به سمت وی رو می آورد.

اگر زنی چنین خوابی را ببیند، نشانه این است که بعد از چند شکست در امور عاطفی سرانجام خوشبخت می شود.

اگر خواب بیننده در خواب صدای تگرگ و باران از بام خانه اش بشنود، نشانه این است که سرانجام با زحمت و رنج به موفقیت هایی دست می یابد.

اگر فردی در خواب ببیند همراه طوفان تگرگ درشت می بارد، نشانه این است که در هر کاری پیشرفت کمی می کند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments