تعبیر خواب توت🌒تعبیر خواب توت کندن از درخت/ تعبیر خواب توت به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۶ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب توت🌒تعبیر خواب توت کندن از درخت/ تعبیر خواب توت به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب توت, تعبیر خواب توت سیاه کندن از درخت, تعبیر خواب توت خشکه, تعبیر خواب توت قرمز حضرت صادق, تعبیر خواب توت کندن از درخت, تعبیر خواب توت و انگور, تعبیر خواب توت ابن سیرین, تعبیر خواب توت حضرت یوسف, تعبیر خواب توت سیاه 

تعبیر خواب توت, تعبیر خواب توت سیاه کندن از درخت, تعبیر خواب توت خشکه, تعبیر خواب توت قرمز حضرت صادق, تعبیر خواب توت کندن از درخت, تعبیر خواب توت و انگور, تعبیر خواب توت ابن سیرین, تعبیر خواب توت حضرت یوسف, تعبیر خواب توت سیاه 

تعبیر خواب توت, تعبیر خواب توت سیاه کندن از درخت, تعبیر خواب توت خشکه, تعبیر خواب توت قرمز حضرت صادق, تعبیر خواب توت کندن از درخت, تعبیر خواب توت و انگور, تعبیر خواب توت ابن سیرین, تعبیر خواب توت حضرت یوسف, تعبیر خواب توت سیاه


تعبیر خواب توت در حالت کلی

خوردن توت شیرین در خواب، روزی و ثروت و خوردن شاه توت یا توت سرخ، غم و اندوه است.

اگر در خواب ببینیم که درخت توت در خانه داریم و این درخت سر سبز و بارور است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و سلامت خواهد شد.


تعبیر خواب خوردن خرتوت

خرتوت: توت بزرگ کم شیرین یا بی مزه.

اگر کسی خواب ببیند که خرتوت می خرد، ثروت و مال خود را هدر می دهد.

اگر کسی ببیند که از درخت خرتوت جمع می کند، به زحمت و سختی حقوق خود یا مال و ثروتی را از مردی بخیل خواهد گرفت.

اگر ببیند که خرتوت به خانه خود می آورد، مال و ثروتی را که از کار سخت به دست آورده، صرف عیال و همسرش خواهد کرد.

اگر ببیند که خرتوت های خود را در آتش می پزد، شخصی بزرگ و زورگو، آن مال و ثروت را از او خواهد گرفت.


تعبیر خواب توت به روایت امام صادق(ع)

دیدن توت در خواب بر سه وجه است:

مال و اموال

سود و منفعت از کسب و کار خود

دعوا و درگیری از بهر زن


تعبیر خواب توت به روایت محمد بن سیرین

اگر در بیداری توت رسیده باشد و در خواب ببینی که توت شیرین می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از کسب و کار خودت رزق و روزی به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر هنگامش نباشد و این خواب را ببینی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.


تعبیر خواب توت به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند توت شیرین می خورد، دلیل که از مردی جوانمرد، صلت و عطا یابد.

اگر بیند که خرتوت همی خورد، دلیل که غمگین و متفکر شود.

خوردن توت سفید و شیرین برای زنان باردار بیانگر به دنیا آمدن نوزاد سالم و با جنسیت دختر است که فرزند شیرین که با آمدنش باعث تغییرات زیادی در خلق و خوی و روابط زن و شوهر می شود.

یک قدمی که خیر و برکت را به همراه دارد و در اغلب مژدگانی چنین خبری بصورت رویایی توت سفید به سراغ خانم های حامله می آید.

اگر ببینی از آن میخوری و طعم شیرینش را احساس میکنی، گره از مشکلاتت برداشته می شود و روزهای خرم و خوشی در انتظار توست.

اگر ببینی تعداد بسیاری زیادی از توت های سفید در یکجا جمع شده است و تو آن را نظاره میکنی، به نشانه ی زیاد شدن مال ثروت و راحتی است.

اگر ببینی آن را بالا می آوری و یا بر اثر خوردنش حالت بهم میخورد، نشانگر یک اتفاق تلخ و ناخوشایندی است که میان تو و همسرت شکل میگیرد و باعث کدورت و ناراحتی میشود.

چنان چه ببینی توت سفید رنگ از دست مرده میگیری، بیانگر این است که با تلاش و زحمت خودت به جایگاه مهمی خواهی رسید و در مرتبه ای قرار میگیری که به دیگران کمک میکنی و بخشی از مالت را صرف امور خیر خواهی کرد.


تعبیر خواب توت به روایت خالد بن محد العنبری

خوردن توت در خواب، بر دستیابی به مقام و شخصیتی بزرگ و سودمند دلالت دارد.


تعبیر خواب توت به روایت منوچهر مطیعی

توت دو نوع داریم. یکی توت معمولی و سفید که توت شیرین نامیده می شود و دیگری توت سرخ و سیاه که شاه توت که خرتوت نام دارد.

دیدن توت سرخ یا خرتوت در خواب نیکو نیست، چه آن را بر درخت مشاهده کنیم و چه داشته باشیم و بخوریم.

توت سرخ غم و رنج و بلا و مصیبت است، بخصوص اگر در خواب ببینیم که می خوریم و ترشی آن را حس می کنیم و آزردگی می یابیم.

کلیه معبران سنتی ایرانی و اسلامی در مورد توت سرخ اتفاق نظر دارند و در خواب نامه های بیگانه نیز موردی نیافتم که از خرتوت تعریف شده باشد. مخصوصا در مورد ترشی آن به صراحت گفته شده که اگر در عالم خواب توت سیاه خوردید و ترشی آن را چشیدید به هیچ وجه خوب نیست.

اما توت سفید یا توت شیرین نیکو است که در خواب دیده شود.

چه بر درخت ببینیم و چه داشته باشیم و بخوریم که هر یک توضیحی خاص خود دارد.

اگر در خواب ببینیم که درخت توت در خانه داریم و این درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخی و روزی و سلامت خواهد شد.

خواب ما می گوید ریشه خوشبختی در خانواده مانند ریشه توت کهن گسترده و عمیق است و بر میوه درخت توتی که می بینیم سالیان دراز، به اندازه عمر درخت توت، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شیرین خواهد کرد و چه بسا نسلی دیگر هم از آن بهره مند شود، چون معمولا درخت توت از نسلی به نسل دیگر می رود.

اگر در خواب دیدید که درخت توتی در راهی و رهگذری بود و شما به آن رسیدید و هوس کردید از میوه اش چیدید و خوردید، نیکو است و خواب شما می گوید که خودتان تنها (منهای خانواده) سودی می برید و شیرین کام می شوید.

اگر در عالم خواب دیدید که شاخه و برگ درخت توت از دیواری گذشته و به کوچه ریخته یا آویخته و شما هنگام عبور از میوه آن درخت کندید و در دهان گذاشتید و شیرینی آن را حس کردید، خواب شما می گوید سودی می برید که سود دهنده را نه می شناسید و نه اگر بشناسید او به این سود دهی رضایت می دهد.

به زبان دیگر دزدانه سود می برید.

حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خوردید خواب شما می گوید با آزار و زیان رساندن به دیگران سود می برید و کار شما موجب ملال و آزردگی صاحب مال می شود که البته از نظر اجتماعی خوب نیست اما از جهت شما خوابی نیکو است.

معبران نوشته اند دیدن توت به فصل خودش یعنی در اوایل تابستان خیلی بهتر است که در غیر فصل دیده شود.

البته در غیر فصل هم دیدن توت شیرین بد نیست، اما در فصل آن بهتر ذکر شده .

چنانچه زنی خانه دار در خواب ببیند که توت می خورد، از جانب دخترش و دامادش کامروائی و سر فرازی می یابد.

اگر زن جوانی این خواب را ببیند، باردار می شود و دختر می آورد.

اگر پدری ببیند که توت شیرین می خورد، پسرش یا نوه پسری او موجب شیرین کامی وی می شوند.

خوردن توت شیرین و سفید برای دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروائی است.

برداشتن و خوردن توت از روی زمین بد نیست، اما خوب هم نیست چون مال حرام و مال یتیم تعبیر شده.


تعبیر خواب توت به روایت حسن مدنی

چنان چه دختر مجردی خواب ببیند به تنهایی مشغول جمع کردن و خوردن توت سفید باشد، این یک رویای خوب است و بیانگر این است که در آینده ی نزدیک خواستگاری برای او پیدا می شود که دارای اخلاقی حسنه و رفتاری نیک است و با وصلت با چنین مردی به خوشبختی خواهد رسید.

در واقع میتواند علامت یک ازدواج موفق باشد.


تعبیر خواب توت از دیدگاه لیلا برایت

تعبیر خواب جمع کردن توت، روابط احساسی و عاشقانه است.


تعبیر خواب توت از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن توت سفید در خواب، علامت آن است که بیمار شدن مانع رسیدن شما به خواسته‌هایتان خواهد شد.

برای تسکین روحی شما افرادی به دیدارتان خواهند آمد.


تعبیر خواب توت در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

برای دیدن رویاهایی در مورد توت این‌گونه بیان می کند که تفسیر توت در خواب بنا به نوع دیدن آن متفاوت است.

برای مثال اگر توت‌ها سمی بودند رویا به ارتباط احتمالی با کسی که ذهن شما را مسموم می‌کند یا احساسات شما را با ترس‌ها و افکار آزار دهنده می‌آلاید اشاره می‌کند.

اما اگر توت‌ها سالم بودند این ارتباط سالم و تجربه‌ای سودمند خواهد بود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments