تعبیر خواب توتون🌒تعبیر خواب کاشتن توتون در مزرعه ای بزرگ

تعبیر خواب 🔥 ۱۶ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب توتون🌒تعبیر خواب کاشتن توتون در مزرعه ای بزرگ

تعبیر خواب توتون, تعبیر خواب قلیان کشیدن, تعبیر خواب تنباکو امام صادق, تعبیر خواب ناس انداختن, تعبیر خواب نسوار, تعبیر خواب سیگار, تعبیر خواب توتون از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب توتون کاشتن از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب توتون, تعبیر خواب قلیان کشیدن, تعبیر خواب تنباکو امام صادق, تعبیر خواب ناس انداختن, تعبیر خواب نسوار, تعبیر خواب سیگار, تعبیر خواب توتون از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب توتون کاشتن از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب توتون, تعبیر خواب قلیان کشیدن, تعبیر خواب تنباکو امام صادق, تعبیر خواب ناس انداختن, تعبیر خواب نسوار, تعبیر خواب سیگار, تعبیر خواب توتون از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب توتون کاشتن از دیدگاه ابن سیرین


تعبیر خواب توتون در حالت کلی

بنابر گفته معبرین غربی دیدن توتون و تنباکو در خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید از مسائل زندگی فرار کنید.

اگر توتون سیگار را در خوابتان دیدید، علامت آن است که با رفیق نادان همدم میشوید و شما را گمراه خواهدکرد؛ پس مواظب خوتون باشید.


تعبیر خواب توتون به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

توتون همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک و احیانا اشک آلود و کام را تلخ می کند.

چنانچه دیدید خودتان توتون دارید، غمی برای شما میرسد که عمیق و ریشه دار و مداوم نیست اما قادر است مدتی شما را متاثر و تلخ کام نگه دارد و این غمی است که وجود داشته اما از آن بی اطلاع بوده اید یا فکر می کردید به شما مربوط نیست.

تمام وسائل تدخین تعابیری مشابه دارند، الا سیگار که به عمر ارتباط پیدا می کند و آن هم در جای خود گفته خواهد شد.

تنباکو نیز توتون است و برای تدخین به کار می رود.

چنانچه در خواب دیدید که توتون کاشته اید، موجباتی برای رنج و غم پیدا می شود که ریشه دار است.

اگر کسی توتون به شما داد بدخواه شماست.

چنانچه توتون سربسته بود؛ به نادانی این کار را می کند و اگر توتون باز بود عالما و عامدا به شما ستم روا می دارد.

عکس این تعبیر هست که اگر شما توتون به دیگری بدهید.

مالیدن توتون دعوای خانوادگی است، مخصوصا اگر این کار را در ایوان یا اتاق خانه خودتان بکنید یا در خواب حس کنید آن جا به شما تعلق دارد.

دیدن مزرعه توتون در خواب خبر از یک ناراحتی عمومی است.


تعبیر خواب توتون در کتاب سرزمین آرزوها

خواب توتون: به زندگی خود ترتیب بدهید و برای دوران پیری صرفه جویی کنید.

یک کیسه توتون: پول خود را به هدر ندهید.

برگهای توتون: امور عشقی شما بد و کارهای شما خوب پیش می روند.

توتون به دماغ می کشید: شما خیلی زود تحریک و خشمگین می شوید.

توتون می خرید: رنج و ناراحتی

توتون می فروشید: با یک شخص جالب برخورد خواهید کرد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments