تعبیر خواب تشت🌒تعبیر خواب تشت مسی/ تعبیر خواب تشت به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب تشت🌒 تعبیر خواب تشت مسی/ تعبیر خواب تشت به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب تشت, تعبیر تشت مسی, تعبیر خواب آب, تعبیر خواب پلاستیک, تعبیر خواب لگن, تعبیر تشت طلا, تعبیر خواب قابلمه مسی, تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب تشت به روایت از امام صادق, تعبیر خواب تشت ابن سیرین, تعبیر خواب تشت حضرت یوسف

تعبیر خواب تشت, تعبیر تشت مسی, تعبیر خواب آب, تعبیر خواب پلاستیک, تعبیر خواب لگن, تعبیر تشت طلا, تعبیر خواب قابلمه مسی, تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب تشت به روایت از امام صادق, تعبیر خواب تشت ابن سیرین, تعبیر خواب تشت حضرت یوسف

تعبیر خواب تشت, تعبیر تشت مسی, تعبیر خواب آب, تعبیر خواب پلاستیک, تعبیر خواب لگن, تعبیر تشت طلا, تعبیر خواب قابلمه مسی, تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب تشت به روایت از امام صادق, تعبیر خواب تشت ابن سیرین, تعبیر خواب تشت حضرت یوسف


تعبیر خواب تشت در حالت کلی

دیدن تشت در خواب زنی است نزدیک به بیننده خواب که جوابگوی نیازهای او می تواند باشد.

او هم می تواند خادم باشد و هم خواهر یا خاله و عمه. به هر حال زنی است پر طاقت، پر ظرفیت و صبور که در واقع همه فن حریف است.


تعبیر خواب تشت سفالی

تعبیر طشت سفالی زن دلسوز و درستکاری است که از خانۀ تو به درستی نگهداری کرده و مردم را به راه خوب و درست راهنمایی می‌کند و از شر و فساد توبه می‌نماید،‌‌‌‌‌


تعبیر خواب داشتن تشت

اگر کسی در خواب ببیند تشتی دارد صاحب همسر می شود.

اگر همسر دارد، همسر وی زنی پاکیزه و کوشا در نظافت است.

اگر زنی که قبلا ازدواج کرده است این خواب را ببیند، کسی به یاری او می شتابد و در اداره امور خانه به او کمک می کند.

تشت وسیله نظافت است و هر که آن را دید، نشانه زنی است کدبانو و پرظرفیت و پر طاقت و صبور و یا مستخدمه ای کار آمد که در خانه خواهد داشت.

اگر آسیبی به تشت برسد، به یکی از آن دو آسیب خواهد رسید.


تعبیر خواب تشت به روایت محمد بن سیرین

تعبیر طشت، «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌

اگر ببینی طشت به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است یا اینکه خریده‌ای، یـعـنـی زنی خدمتکار برای خانه می‌آوری یا کنیزکی به دست می‌آوری.

اگر ببینی طشت شکسته یا از دست رفته است، یـعـنـی کنیزک فرار می‌کند یا اینکه از دنیا می‌رود.


تعبیر خواب تشت به روایت خالد بن محد العنبری

دیدن تشت در خواب، به زن یا خدمتکار تعبیر میشود.


تعبیر خواب تشت به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

تعبیرش زنی خدمتکار است.

اگر ببینی آفتابه و طشت و… از سپیدروی [مس آبکاری شده با قلع] می‌باشند، تعبیرش خدمتکار است.

اگر ببینی کاسه یا آفتابه و یا طشت تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد.


تعبیر خواب تشت به روایت امام جعفر صادق(ع)

تعبیر تشت در خواب بر سه وجه است :

زنى خدمتکار

کنیز

منفعت از زنان


تعبیر خواب تشت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر تشا در خواب زنی کاردان است و از انجام هیچ خدمتی روی نمی گرداند و چهره ترش نمی کند.

اگر در خواب ببینید طشتی دارید، چنین زنی در زندگی شما پیدا می شود یا هست و شما توجه و التفات ندارید.

چنانچه ببینید طشتی پُر دارید، همان طور که در مورد طبق گفته شد باید دید در طشت چه پر کرده اید یا مملو از چیست، چون تعبیر نسبت به محتوای طشت فرق می کند.

اگر پر از لباس چرک باشد، غم و اندوه و کسالت می آورد و چنانچه از آب صاف و روشن انباشته باشد، صفا و روشنی همراه دارد.

اگر لبریز از آب صابون و کف باشد یا آبی کدر درون آن ببینید، همچنان رخت چرک کدورت و دل تنگی و ملال است که آن زن همراه می آورد یا شما به او هدیه می کنید.

اگر در خواب ببینید طشتی دارید و آن را دور می افکنید یا می بخشید و یا می فروشید، چنان زنی را از زندگی خویش می رانید و این کار به سود شما نیست.

زیرا موهبتی را از دست می دهید.

اگر ببینید طشتی دارید که قراضه است، زنی است با همان خصوصیات لیکن بد خلق یا ضعیف و ناتوان که کارایی ندارد.

چنانچه طشت سوراخ باشد، زنی است که کارآیی داشته و از دست داده و سالم بوده و اکنون رنجور شده است.

اگر زن در خواب تشت ببیند، طبیعی است و اگر مرد ببیند غیر طبیعی است و در خواب می تواند تعبیر داشته باشد.

داشتن تشت در خواب توقع و طمع است و به قولی دندان گردی است.

اگر زنی در خواب ببیندکه تشتی نو دارد، کسی به یاری او می شتابد و در اداره امور خانه به او کمک می کند.

اگر ببیند که تشتی کهنه دارد دست تنها می ماند و از کار خسته می شود و احتیاج به استراحت دارد.

اگر مردی ببیند که تشت دارد و آن تشت خالی است، به چیزی طمع می بندد و به تصاحب آن تحریص می شود.

تشت برای مرد انتظار و توقع بی موردو بی جاست، به خصوص اگر خالی باشد و بیننده خواب احساس کند که متعلق به او می باشد.

اگر مرد یا زنی ببیند که در خواب تشتی دارد و این تشت از دستش افتاد و صدا کرد، کاری می کند که بد نامی و رسوائی به بار می آورد.

اگر تشت چرخید و از او دور شد، برای انجام کاری به دشواری می افتد.

اگر زنی ببیند که در خواب تشتی دارد و آن تشت سوراخ است، در خانواده و خانه اش مشکلی به وجود می آید .

اگر مردی ببیند که تشتی دارد که سوراخ است، کاری میکند که نتیجه نمی گیرد و فقط خستگی به تنش می ماند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments