تعبیر خواب تسبیح 🌒 دیدن تسبیح در خواب نشانه چیست / تعبیر خواب تسبیح ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲ دیدگاه

تعبیر خواب تسبیح 🌒 دیدن تسبیح در خواب نشانه چیست / تعبیر خواب تسبیح ابن سیرین

تعبیر خواب تسبیح, تعبیر خواب تسبیح آبی, تعبیر خواب تسبیح مشکی, تعبیر خواب تسبیح قرمز, تعبیر خواب تسبیح امام صادق, تعبیر خواب تسبیح سبز چیست, تعبیر خواب تسبیح تربت هدیه گرفتن, تعبیر خواب تسبیح سیاه رنگ, تعبیر خواب تسبیح عقیق قرمز, تعبیر خواب تسبیح تربت کربلا, تعبیر خواب هدیه گرفتن مهر و تسبیح, تعبیر خواب تسبیح ابن سیرین, تعبیر خواب تسبیح قرمز هدیه گرفتن, تعبیر خواب تسبیح کربلا, تعبیر خواب پاره شدن تسبیح امام صادق

تعبیر خواب تسبیح, تعبیر خواب تسبیح آبی, تعبیر خواب تسبیح مشکی, تعبیر خواب تسبیح قرمز, تعبیر خواب تسبیح امام صادق, تعبیر خواب تسبیح سبز چیست, تعبیر خواب تسبیح تربت هدیه گرفتن, تعبیر خواب تسبیح سیاه رنگ, تعبیر خواب تسبیح عقیق قرمز, تعبیر خواب تسبیح تربت کربلا, تعبیر خواب هدیه گرفتن مهر و تسبیح, تعبیر خواب تسبیح ابن سیرین, تعبیر خواب تسبیح قرمز هدیه گرفتن, تعبیر خواب تسبیح کربلا, تعبیر خواب پاره شدن تسبیح امام صادق

تعبیر خواب تسبیح, تعبیر خواب تسبیح آبی, تعبیر خواب تسبیح مشکی, تعبیر خواب تسبیح قرمز, تعبیر خواب تسبیح امام صادق, تعبیر خواب تسبیح سبز چیست, تعبیر خواب تسبیح تربت هدیه گرفتن, تعبیر خواب تسبیح سیاه رنگ, تعبیر خواب تسبیح عقیق قرمز, تعبیر خواب تسبیح تربت کربلا, تعبیر خواب هدیه گرفتن مهر و تسبیح, تعبیر خواب تسبیح ابن سیرین, تعبیر خواب تسبیح قرمز هدیه گرفتن, تعبیر خواب تسبیح کربلا, تعبیر خواب پاره شدن تسبیح امام صادق

اگر در خواب از کسی تسبیح گرفتید

تعبیر خواب تسبیح گرفتن از کسی: اگر دیدید که کسی به شما تسبیح داد یا تسبیح از دست کسی گرفتید شما را به کار خیر و صلاح دعوت می‌کنند و اگر شما به کسی تسبیح دادید کاری را از دست می‌دهید.


اگر در خواب تسبیحتان پاره شد

تعبیر خواب پاره شدن تسبیح مرده: اگر ببینی تسبیح مرده ای پاره می شود مرگ یکی از دوستانت را در پیش خواهی داشت چنان چه بند تسبیح پدر یا مادرت پاره باشد بیانگر اختلافاتی است که بخاطر برخی از اعتقادات بین فرزندان و خانواده شکل خواهد گرفت.


امام جعفر صادق (ع) میفرمایند :

دیدن مهره (یا تسبیح) بر هفت وجه است: زن، خدمتکار، کنیزک، مال، ادب و فرهنگ، فرزند، غلام.


جابر مغربی گوید :

دیدن مهره (یا تسبیح) در خواب، تعبیرش خدمتکار است.

اگر مهره را سفید یا سبز ببیند، دلیل که آن خدمتکار مصلح است.

اگر مهره را زرد ببیند، دلیل که آن خدمتکار بیمار است.

اگر سیاه ببیند، خدمتکارش بد اخلاق است.


منوچهر تهرانی گوید :

تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است.

تعبیر خواب گم کردن تسبیح: اگر در خواب دیدید که تسبیح خود را گم کرده‌اید و به دنبال آن می‌گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته‌اید.


ابن سیرین میگوید :

اگر بیند تسبیح به خواب با خود داشت غم و اندوهی بدو رسد، ولکن او را در آن اجر و ثواب است. اگر بیند با تسبیح شکر حق تعالی می‌کرد، دلیل که در دین قوی شود و مالی یابد.

تسبیح کردن به خواب، مطیع بودن است بر فرمان حق. اگر بیند تسبیح می‌کرد، دلیل که مطیع است بر فرمان حق و از غم و اندوه فرج یابد.

اگر کسی بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل می‌خواند، دلیل که از حرام خوردن و گناه کردن توبه کند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
2 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments