تعبیر خواب تریاک🌒تعبیر خواب تریاک کشیدن/تعبیر خواب تریاک به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب تریاک🌒تعبیر خواب تریاک کشیدن/تعبیر خواب تریاک به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب تریاک, تعبیر خواب تریاک امام صادق, تعبیر خواب تریاک کشیدن با وافور, تعبیر خواب تریاک حضرت یوسف, تعبیر خواب بوی تریاک, تعبیر خواب تریاک دزدیدن, تعبیر خواب تریاک فروختن, تعبیر خواب تریاک دادن به مرده, تعبیر خواب تریاک ابن سیرین

تعبیر خواب تریاک, تعبیر خواب تریاک امام صادق, تعبیر خواب تریاک کشیدن با وافور, تعبیر خواب تریاک حضرت یوسف, تعبیر خواب بوی تریاک, تعبیر خواب تریاک دزدیدن, تعبیر خواب تریاک فروختن, تعبیر خواب تریاک دادن به مرده, تعبیر خواب تریاک ابن سیرین

تعبیر خواب تریاک, تعبیر خواب تریاک امام صادق, تعبیر خواب تریاک کشیدن با وافور, تعبیر خواب تریاک حضرت یوسف, تعبیر خواب بوی تریاک, تعبیر خواب تریاک دزدیدن, تعبیر خواب تریاک فروختن, تعبیر خواب تریاک دادن به مرده, تعبیر خواب تریاک ابن سیرین


تعبیر خواب استعمال تریاک در حالت کلی

تریاک عصاره در هوا خشک شده، گل خشخاش است که با تیغ کشیدن به دور کاسبرگ این گل به دست می‌آید.

تریاک یا مواد مخدر را در گذشته برای درمان بیماری استفاده می‌کردند که تعبیر دیدن اینگونه خواب‌ها متفاوت با خواب‌هایی است که فرد معتاد به مواد مخدر دارد.

دیدن کسی که در خواب برای معالجه تریاک می خورد، نجات یافتن از رنج است. دیدن تریاک و استعمال آن اگر غیر از درمان باشد، به هر صورت و به هر وجهی، غم و اندوه و ناراحتی است.

اگر خواب ببینیم که تریاک می کشیم و اهل این کار نباشیم، در کارهایمان سستی می کنیم.


تعبیر خواب تریاک به روایت از محمد بن سیرین

تعبیر تریاک، غم و اندوه و فکر پریشان می‌باشد.

اگر ببینی تریاک می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه و مصیبت خواهی شد.


تعبیر خواب تریاک به روایت منوچهر مطیعی

تریاک یک ماده مخدره است و در خواب دیدن آن نشانگر تعطیل کارها است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب بره🌒تعبیر خواب خوردن گوشت بره/ تعبیر خواب بره به روایت از امام جعفرصادق

اگر در خواب ببینیم که تریاک می کشیم و اهل این کار نباشیم، نشان آن است که در کارهایمان تعلل می ورزیم و سستی می کنیم و احیانا کارمان به توقف می انجامد.

چنان چه در خواب ببینیم که تریاک داریم ولی نه می خوریم و نه می کشیم، ازخطری رهائی می یابیم.

دادن تریاک به دیگری اشتراک در قبول مخاطره است و گرفتن آن نیز همین تعبیر را دارد.


تعبیر خواب تریاک از دیدگاه آنلی بیتون

اگر درخواب مشاهده کنید که تریاک به کسى مى ‏دهید، بیانگر آن است که بیمارى یکى از نزدیکان شما را تهدید می کند.

اگر کسى نامزد خود را مشغول تریاک خوردن ببیند، به معناى جدایى از دوستان است.


تعبیر خواب تریاک در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب تریاک به معنای غفلت و کوتاهی در انجام کارها یا دسیسه و خیانت از طرف اطرافیان

به یک نفر برای درمان تریاک می دهید: شما را تحقیر خواهند کرد.

تریاک می کشید: به نکبت و فلاکت دچار می شوید.

به اتفاق اشخاص دیگر تریاک می کشید: زندگی شما تغییر می کنند ولی نه زیاد

دوستانتان را تشویق به کشیدن تریاک می کنید: مصیبت درانتظار شماست.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments