تعبیر خواب ترازو🌒تعبیر خواب شکستن ترازو / تعبیر خواب ترازو به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ترازو🌒تعبیر خواب شکستن ترازو / تعبیر خواب ترازو به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب ترازو, تعبیر خواب وزنه ترازو, تعبیر خواب ترازو به روایت از امام صادق, تعبیر خواب سنگ ترازو, تعبیر خواب وزن کشی به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خرید ترازو, تعبیر خواب کاهش وزن, تعبیر خواب قپان, تعبیر خواب داوری کردن به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب ترازو, تعبیر خواب وزنه ترازو, تعبیر خواب ترازو به روایت از امام صادق, تعبیر خواب سنگ ترازو, تعبیر خواب وزن کشی به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خرید ترازو, تعبیر خواب کاهش وزن, تعبیر خواب قپان, تعبیر خواب داوری کردن به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب ترازو, تعبیر خواب وزنه ترازو, تعبیر خواب ترازو به روایت از امام صادق, تعبیر خواب سنگ ترازو, تعبیر خواب وزن کشی به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خرید ترازو, تعبیر خواب کاهش وزن, تعبیر خواب قپان, تعبیر خواب داوری کردن به روایت از حضرت یوسف


تعبیر خواب ترازوی قیامت

اگر کسی ببیند کردار نیک وی در ترازوی قیامت، بیش از کردار بدِ وی است، دلیل که بهشت یابد و از عقوبت رسته گردد.

اگر به خلاف این ببیند، دلیل که مستوجب عقوبت دوزخ است.


تعبیر خواب وزن کشی

اگر کسی در خواب دید که ترازو دارد، و به وزن کردن مشغول است، به حکم قضاوت و داوری مشغول می شود.

اگر ترازو در حال تعادل بود، قضاوت او عادلانه خواهد بود و اگر کجی داشت، احکام وی دور از عدل و انصاف خواهد بود.


تعبیر خواب ساختن ترازو

اگر کسی در خواب شغل خود را ترازو سازی دید، به قاضی عادلی تبدیل می شود که احکام درست از وی صادر می شود.


تعبیر خواب ترازو به روایت محمد بن سیرین

تعبیر ترازو، قاضی می‌باشد.

تعبیر کفه‌های ترازو، توجه و گوش کردن قاضی به حرف‌های طرفین دعوا می‌باشد و تعبیر پول‌های روی کفه‌های ترازو، خصومت و دشمنی است که پیش قاضی انجام می‌دهی.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خز🌒تعبیر پوشیدن لباسی از خز/ تعبیر خواب خز به روایت از امام صادق

اگر ببینی درهم در ترازو داری، یـعـنـی به اندازه آن دشمنانی خواهی داشت.

تعبیر وزنه‌های ترازو، عدالتی است که قاضی بین طرفین دعوا به اجرا در می‌آورد.

اگر ببینی ترازوی نو داری یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی قاضی و فقیه دینداری در آن مکان وجود خواهد داشت.

اگر ببینی با ترازو وزن می‌کنی، یـعـنـی در بین مردم قضاوت و داوری می‌کنی.

اگر ببینی کفه‌های ترازو برابرند و به هیچ سمتی کج نشده‌اند و ثابت می‌باشند، یـعـنـی قاضی عدالت را رعایت می‌کند، ولی اگر کفه‌های ترازو برابر نباشند و به یک سمت مایل شده‌اند، یـعـنـی قاضی عادل و منصف نخواهد بود.


تعبیر خواب ترازو به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینید ترازو بشکست، دلیل که قاضی آن دیار بمیرد.

اگر بیند ترازو زیاده و نقصان است، دلیل که در عدل و انصافِ قاضی زیاده و نقصان است.

اگر ببینی شاهینِ ترازو شکسته است، یـعـنـی قاضی آن مکان از دنیا می‌رود

اگر هر خوبی و بدی در ترازو ببینی، تعبیر آن مربوط به عدالت و انصاف قاضی می‌باشد.

اگر ببینی شاهین ترازو شکسته است، قاضی آن مکان از دنیا می‌رود.


تعبیر خواب ترازو به روایت جابر مغربی

یکسو کردن ترازو در خواب، رستن قاضی است از عذاب دوزخ.


تعبیر خواب ترازو به روایت خالد بن محد العنبری

دیدن ترازو در خواب، به ایمان، دادپروری، برابری و مساوات تعبیر میشود.


تعبیر خواب ترازو به روایت امام صادق(ع)

تعبیرهای سنجش و وزن کردن عبارتند از:

قضاوت راست و حق

نیکوئی

محتاج شدن به قضاوت و داوری

حاکم شدن.

ترازوی قیامت در خواب دیدن، بر شش وجه است:

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب گوشت 🌒 تعبیر خواب گوشت گوساله / تعبیر خواب گوشت حضرت یوسف

اول: قاضی

دوم: پادشاه

سوم: فقیه

چهارم: میانجی

پنجم: حکم راست

ششم: حکم نا راست


تعبیر خواب ترازو به روایت یوسف نبی(ع)

دیدن ترازو یعنی از جانب فاسق و فراغت و سعادت باید.


تعبیر خواب ترازو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ترازو در خواب های ما قاضی است.

ترازو در خواب های ما نشان ترس از بازخواست و اجرای عدالت است و واهمه ای که ما از داوری درباره خویشتن داریم.

سنگ های ترازو نقاط ضعف و قوت ما هستند که اگر یک روز پای داوری به میان کشیده شد با ارائه آن دلایل می توانیم از خود دفاع کنیم.

ترازو هر قدر بزرگتر باشد، گویای ترس بیشتر و خطای بزرگتر و نهانی ما است.

اگر در خواب ترازوئی خیلی بزرگ دیدیم، حادثه ای بزرگ اتفاق می افتد.

اگر ترازو آن قدر کوچک بود که در دست جا می گرفت، گویای جسارت و گستاخی ما است.

برخی از معبران نوشته اند ترازو سرنوشت و قضا و قدر است و حوادثی را خبر می دهد که وقوع آن ها در اختیارما نیست.


تعبیر خواب ترازو در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

ترازو در خواب نمادی از وجدان، عدالت، تلاش برای تصمیم گیری، سبک سنگین کردن جنبه‌های مختلف برای اتخاذ تصمیم، رفتار منصفانه، تلاش برای یافتن تعادل و توازن در زندگی است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments