تعبیر خواب تاریکی 🌒 تعبیر خواب تاریکی از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب تاریکی 🌒 دیدن تاریکی در خواب نشانه چیست / دیدن تاریکی در خواب

تعبیر خواب تاریکی, تعبیر خواب راه رفتن در کوچه تاریک, تعبیر خواب کوچه تاریک, تعبیر خواب روز شدن شب, تعبیر خواب جاده تاریک, تعبیر خواب روشنایی, تعبیر خواب قطع برق, تعبیر خواب نورانی شدن بدن, تعبیر خواب روزنه نور, تعبیر خواب رانندگی در تاریکی, تعبیر خواب ترس از تاریکی, تعبیر خواب گم کردن کسی در تاریکی, تعبیر خواب جست جو در تاریکی, تعبیر خواب اتاق تاریک, تعبیر خواب تاریکی حضرت یوسف, تعبیر خواب حضرت یوسف, تعبیر خواب تاریکی امام صادق

تعبیر خواب تاریکی, تعبیر خواب راه رفتن در کوچه تاریک, تعبیر خواب کوچه تاریک, تعبیر خواب روز شدن شب, تعبیر خواب جاده تاریک, تعبیر خواب روشنایی, تعبیر خواب قطع برق, تعبیر خواب نورانی شدن بدن, تعبیر خواب روزنه نور, تعبیر خواب رانندگی در تاریکی, تعبیر خواب ترس از تاریکی, تعبیر خواب گم کردن کسی در تاریکی, تعبیر خواب جست جو در تاریکی, تعبیر خواب اتاق تاریک, تعبیر خواب تاریکی حضرت یوسف, تعبیر خواب حضرت یوسف, تعبیر خواب تاریکی امام صادق

تعبیر خواب تاریکی, تعبیر خواب راه رفتن در کوچه تاریک, تعبیر خواب کوچه تاریک, تعبیر خواب روز شدن شب, تعبیر خواب جاده تاریک, تعبیر خواب روشنایی, تعبیر خواب قطع برق, تعبیر خواب نورانی شدن بدن, تعبیر خواب روزنه نور, تعبیر خواب رانندگی در تاریکی, تعبیر خواب ترس از تاریکی, تعبیر خواب گم کردن کسی در تاریکی, تعبیر خواب جست جو در تاریکی, تعبیر خواب اتاق تاریک, تعبیر خواب تاریکی حضرت یوسف, تعبیر خواب حضرت یوسف, تعبیر خواب تاریکی امام صادق

تعبیر تاریکی نشانگر عدم موفقیت در برخی کارهایی است که می خواهید.

تاریکی مترادف با جهل ، ناخودآگاه ، شر ، مرگ و ترس از ناشناخته است.


اگر از تاریکی وارد نور شدید

اگر از تاریکی وارد نور شدید بر شکستهای خود غلبه خواهید کرد.


اگر از تاریکی نمیترسید

اگر در تاریکی احساس امنیت می کنید ، این نشان می دهد که از موارد خاصی اطلاع ندارید. همانطور که ممکن است برخی بگویند ، جهل سعادت است.


اگر در تاریکی کسی را پیدا نمیکنید

رؤیایی که شما نمی توانید کسی را در تاریکی پیدا کنید ، نشانگر این است که شما نیاز دارید که خلق و خوی خود را کنترل کنید.


اگر در تاریکی گم شده اید

خواب دیدن اینکه در تاریکی گم شده اید بیانگر احساس ناامیدی ، افسردگی یا ناامنی است.


اگر در تاریکی در حال جست و جو هستید

رؤیایی که در تاریکی مشغول جست و جو هستید ، نشانگر این است که شما برای تصمیم گیری واضح اطلاعات کافی ندارید.


اگر در یک اتاق تاریک هستید

خواب دیدن اینکه در یک اتاق تاریک قرار دارید ، نشان می دهد که منتظر هستید که اتفاقی بیفتد. شما کنجکاو هستید که ببینید چه چیزی ممکن است در یک وضعیت ایجاد شود.


محمد ابن سیرین گویند :

تعبیر تاریکی گمراهی در دین می‌باشد. ‌‌‌‌‌
اگر ببینی تاریکی فراگرفته‌ای و به دست آورده‌ای یا کسی به تو تاریکی داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن تاریکی دچار گمراهی می‌شوی.


جابر مغربی گوید :

تعبیر تاریکی غم و اندوه است، ‌‌‌‌‌اگر ببینی هوا خیلی تاریک شده است، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه می‌شوند و کارشان متوقف شده و بسته می‌شود
اگر ببینی شب تاریک می‌باشد، تعبیرش غم و اندوه است، ‌‌‌‌‌ ولی اگر شب روشن و مهتابی می‌باشد، تعبیرش شادمانی و نشاط است.
اگر ببینی در تاریکی نماز می‌خوانی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.
اگر ببینی هوا روشن است، ولی ناگهان ابرها هوا را تیره و تار کردند، یـعـنـی در آن سرزمین مرگ ناگهانی گسترش پیدا می‌کند.


ابراهیم کرمانی گوید :

اگر ببینی در تاریکی دعا می‌کنی، یـعـنـی از غم و غصه نجات پیدا می‌کنی.
اگر ببینی جای تاریکی که در آن قرار داشته‌ای روشن شد، ولی دوباره تاریک گردید، یـعـنـی منافق می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … کُلَّمَا اَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِیهِ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قَامُواْ… _ … هر گاه روشن شود [در اثر نور رعد و برق] راه روند و چون تاریک شود باز ایستند… (بقره-۲۰)

اگر ببینی از تاریکی بیرون آمده‌ای، ولی دوباره وارد آن شدی یـعـنـی گمراه می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قَامُواْ… _ .
اگر ببینی در شب تاریکی راه می‌روی، تعبیرش استقامت تو می‌باشد. اگر ببینی در شب تاریکی در جاده‌ای می‌روی و راه رفتن مشکل شده است، یـعـنـی استقامت به دست می‌آوری و راه راست را پیدا خواهی کرد.


امام جعفر صادق میفرماید :

تعبیرهای تاریکی عبارتند از کفر ، حیرت و سرگردانی ،گره خوردن و متوقف شدن کارها، «بدعت»، گرفتار ضلالت و گمراهی شدن.
اگر ببینی جائی تاریک شده است، یـعـنـی در آنجا فتنه بوجود می‌آید.


اسماعیل اشعث میگوید :

اگر به خواب دید از تاریکی به روشنائی آمد، دلیل که از درویشی به توانگری و ثروتمندی افتد و از غم فرج و شادی یابد و کار بر وی گشاده شود از راه ضلالت دور بود.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

اگر به خواب دید از تاریکی به روشنائی آمد، دلیل که از درویشی به توانگری و ثروتمندی افتد و از غم فرج و شادی یابد و کار بر وی گشاده شود از راه ضلالت دور بود.


آنلی بیتون میگوید :

اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریکی بر قبرستان فرو می‌افتد. جایی برای خواب نمی‌یابد مگر قبری که از دل خاک دهان گشوده است، علامت آن است که در امور عاطفی شکست می‌خورد و به خاطر مرگ یکی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد.
اگر بیوه ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان می‌شود، دلالت بر آن دارد که لباس عزا را از تن درمی آورد و لباس عروسی بر تن خواهد کرد.
اگر خواب ببینید در حین مسافرت با تاریکی مواجه می‌شوید، علامت آن است که به هر کاری دست بزنید، بد خواهید آورد. اما اگر ناگاه خورشید از میان تاریکی هویدا شود، نشانه غلبه بر اشتباهات است.
دیدن تاریکی در خواب، غفلت و کجروی در راه دین و دیانت است و اگر شخصی خود را در تاریکی مطلق دید، در جهالت و ظلمت و بی دینی گرفتار آمده، مگر اینکه با توبه، هدایت یابد.
بنا به تعبیری دیگر، اگر در خواب دیدیم که از جابی روشن به محل تاریک رسیدیم، در کارهایمان با ابهام رو به رو شده و عملی ناشی از نادانی مرتکب می شویم؛ ولی اگر از تاریکی بیرون آمدیم، قبول شدن توبه و یا هدایت به سوی اعمال درست است و وضع شما بهبود کلی می یابد


لیلا برایت میگوید :

اگر در خواب خودتان را در تاریکی ببینید، یعنی برای انجام کاری نیاز به کمک دارید.
تعبیر خواب خود را در زیرزمین تاریک دیدن ، توطئه دشمنان است.


در فرهنگ تفسیر رویا میخوانیم :

تاریکی نماد آنچه ناشناخته است، آنچه به وسیله علم و خودآگاه شخص تعریف نشده است؛ آنچه شما از آن‌ها بی‌خبرید، افسردگی، آشفتگی و سرگردانی، احساس وجود شر، اسراری که از خود یا دیگران پنهان می‌کنیم و یا چیزهایی که نمی‌خواهیم درباره خودمان بدانیم، آنچه زیر پوشش تاریکی انجام می‌دهیم، آنچه قدیی یا کهنه است.
آب‌های تیره: احساساتی که حضورشان را با قدرتمندی به رخ می‌کشند اما از معنای آن‌ها تعریف مشخصی نشده است و منبع آن‌ها ناشناخته است.
رنگ‌های تیره: احساساتی که از ناخودآگاه سرچشمه می‌گیرند، افسردگی یا غمگین بودن

 

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments