تعبیر خواب تاج🌒تعبیر خواب تاج طلا/ تعبیر خواب تاج به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب تاج🌒تعبیر خواب تاج طلا/ تعبیر خواب تاج به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب تاج, تعبیر خواب تاج یوتاب, تعبیر خواب تاج الماس, تعبیر خواب تاج سیاه, تعبیر خواب تاج به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خریدن تل سر, تعبیر خواب تاب امام صادق, تعبیر خواب تاج مروارید, تعبیر خواب گل سر هدیه گرفتن, تعبیر خواب تاج گل روی سر, تعبیر خواب تاج نقره, تعبیر خواب تاج به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب تاج, تعبیر خواب تاج یوتاب, تعبیر خواب تاج الماس, تعبیر خواب تاج سیاه, تعبیر خواب تاج به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خریدن تل سر, تعبیر خواب تاب امام صادق, تعبیر خواب تاج مروارید, تعبیر خواب گل سر هدیه گرفتن, تعبیر خواب تاج گل روی سر, تعبیر خواب تاج نقره, تعبیر خواب تاج به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب تاج, تعبیر خواب تاج یوتاب, تعبیر خواب تاج الماس, تعبیر خواب تاج سیاه, تعبیر خواب تاج به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب خریدن تل سر, تعبیر خواب تاب امام صادق, تعبیر خواب تاج مروارید, تعبیر خواب گل سر هدیه گرفتن, تعبیر خواب تاج گل روی سر, تعبیر خواب تاج نقره, تعبیر خواب تاج به روایت از یوسف نبی


تعبیر خواب تاج در حالت کلی

اگر کسی در خواب ببیند که تاجی بر سر دارد، اگر فرمانروا است به عزت و اقتدارش افزون می گردد.

اگر تاج را با جواهرات زیاد دید، به عزت و بزرگی می رسد.


تعبیر خواب تاج در خواب زن

اگر بیننده خواب زن بود، صاحب فرزند پسری خواهد شد که از او منفعت و عزت خواهد یافت.

اگر کسی تاج را از سر او برداشت و بدور افکند، دشمنی خطرناک است که از خوشبختی او ناراضی است و در این صورت باید صدقه بدهد.


تعبیر خواب تاج به روایت محمد بن سیرین

تعبیر تاج برای پادشاه حکومت و برای زن‌ها، شوهر و برای مردم عادی خوشی حال و روز می‌باشد.

اگر ببینی روی سرت تاجی از طلای جواهرنشان قرار دارد، یـعـنـی قدر و منزلت و بزرگی بسیار بدست می‌آوری، ولی در دینداری و شریعت ضعیف خواهی بود،

اگر این خواب را زنی ببیند، یـعـنـی با مردی که صاحب جاه و مقام و بزرگی در دنیا است ازدواج خواهد کرد.


تعبیر خواب تاج به روایت امام جعفر صادق(ع)

اگر زنی که شوهر ندارد، در خواب ببیند که روی سرش تاج قرار دارد، یـعـنـی ازدواج می‌کند ولی اگر شوهر داشته باشد، بزرگ و رئیس و سرور زن‌ها خواهد شد.

اگر ببینی تاجی جواهر نشان را بر سر پادشاه گذاشته‌ای، یـعـنـی جزء نزدیکان پادشاه می‌شوی و به جاه و مقام و احترام می‌رسی.

اگر زنی در خواب ببیند که تاج روی سرش را گرفتند، یـعـنـی شوهرش زن دیگری می‌گیرد یا اینکه او را طلاق می‌دهد.


تعبیر خواب تاج به روایت خالد بن محد العنبری

دیدن تاج در خواب، به قرآن، علم و ملک دلالت دارد.

اگر زنی در خواب ببیند که تاجی بر سر دارد، شوهر میکند و اگر حامله باشد، پسری به دنیا می آورد.


تعبیر خواب تاج به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی پادشاه روی سر تو تاج گذاشته است، یـعـنـی پادشاه تو را کامروا می‌کند.

اگر ببینی پادشاه تاج به تو داد و تو هم آن را روی سر خودت قرار دادی، یـعـنـی با زن زیبا و ثروتمندی ازدواج می‌کنی و باعث کامیابی تو می‌شود.

اگر ببینی تاج از روی سر تو افتاد و شکست، یـعـنـی زن یا یکی از اعضای خانوادۀ تو از دنیا خواهد رفت، و یا زن را طلاق می‌دهی.

اگر ببینی تاج را از روی سر تو برداشته‌اند، تعبیرش این است که زنت طلاق می‌گیرد.


تعبیر خواب تاج به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تاج در خواب برای زنان شوهر است و برای مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار.

اگر زنی در خواب ببیند که تاج یا نیم تاج بر سر دارد و شوهر نداشته باشد، شوهر می کند و او شوهری است ایده آل.

اگر دختر دم بختی ببیند نیم تاج یا تاج بر سر نهاده یا در دست دارد که متعلق به خودش می باشد، خواستگاری در حد عالی برای او می آید.

اگر مردی ببیند که تاج بر سر نهاده، وضع مادی و معنوی او خوب می شود تا جایی که بین همگان امتیاز می یابد.

اگر جوانی این خواب را ببیند شغلی پیدا می کند و به مقصود می رسد.

اگر در خواب دیدید که کسی بر سر شما تاج نهاد، آن شخص خدمتی بزرگ در حق شما انجام می دهد و چنانچه شما بر سر دیگری تاج گذاشتید، این خدمت بزرگ از جانب شما انجام می گیرد.

اگر مردی ببیند که تاج داشت و برداشت و بر زمین نهاد، یا بیکار می شود و یا همسرش را طلاق می دهد.

اگر زنی این خواب را ببیند، با شوهرش اختلاف پیدا می کند و احتمالا از او جدا می شود.

اگر دختر و پسری جوان ببینند که تاج داشتند و از سر بر گرفتند، شانسی را از دست می دهند.

تاج هر چه مرصع تر و باشکوه تر باشد، مجد و عظمتش بیشتر است و موقعیتی بهتر نصیب بیننده خواب می گردد.

اگر زنی بر سر زن دیگر تاج نهاد هووی او می شود.


تعبیر خواب تاج به روایت یوسف نبی

دیدن تاج مملکت بود.


تعبیر خواب تاج از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن تاج در خواب، نشانه تغییر و تحول در زندگی و رفتن به سفری درازمدت است.

اگر خواب ببینید تاجی بر سر دارید، نشانه از دست دادن ثروت است.

اگر خواب ببینید فردی تاجگذاری می کند، علامت ارزشمند بودن تفکر شماست.

اگر خواب ببینید شخصی که تاج بر سر گذاشته است آدمی عالی مقام است که با شما گفتگو می کند، نشانه علاقه شما به امور مملکتی و مسایل سیاسی است.


تعبیر خواب تاج از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب تاج طلایى دیدید، نشانه‏ ى آن است که دچار خودخواهى شده ‏اید.

دیدن تاج نقره‏ اى در خواب، به معناى آن است که به زودى هدیه ‏اى به دستتان مى‏ رسد.

اگر در خواب ببینید که روى سر کسى تاج مى ‏گذارید، به معناى آن است که با تلاش فراوان به اهدافتان خواهید رسید.


تعبیر خواب تاج از دیدگاه لوک اویتنهاو

تاجگذاری : یک خوشبختی گذرا


تعبیر خواب تاج در کتاب سرزمین رویاها

خواب یک تاج: خوشبختی

یک تاج از گلهای بسیار زیبا: امیدهای بزرگ شما برآورده خواهند شد

یک تاج فلزی: در عذاب خواهید افتاد

یک تاج از جنس فلز روی : بیماری سخت و ضرر مالی

یک تاج از جنس کاغذ: اشخاص بانفوذ شما را حمایت خواهند کرد

بر سر شما تاج می گذارند: از یک رفاقت بزرگ لذت خواهید برد

شما تاجی را روی سر یکنفر می گذارید: پیشرفت و ترقی بزرگ در زندگی

شما یک تاج از جنس طلا بر سر می گذارید: اشخاص مهم شما را حمایت می کنند

یک تاج از آهن بر سر دارید: در معاملات و قراردادها بسیار محتاط باشید

یک تاج بر سر دارید که رویش صلیب است: مرگ یکنفر به سود شما خواهد بود

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments