تعبیر خواب بیماری 🌒 تعبیر خواب بیماری سرطان و صعب العلاج / تعبیر خواب بیماری امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بیماری 🌒 تعبیر خواب بیماری سرطان و صعب العلاج / تعبیر خواب بیماری دیگران / تعبیر خواب بیماری مادر

تعبیر خواب بیماری, تعبیر خواب بیماری سرطان, تعبیر خواب بیماری صعب العلاج, تعبیر خواب بیماری دیگران, تعبیر خواب بیماری دوست, تعبیر خواب بیماری پوستی, تعبیر خواب بیماری مادر, تعبیر خواب بیماری عزیزان, تعبیر خواب بیماری همسر, تعبیر خواب بیماری فرزند دختر, تعبیر خواب شفای بیماری دیگران, تعبیر خواب عیادذت بیمار, تعبیر خواب بیماری سرطان خود, تعبیر خواب سرطان گرفتن پدر, تعبیر خواب سرطان دهان, تعبیر خواب غده در بدن, تعبیر خواب غده در سینه

تعبیر خواب بیماری, تعبیر خواب بیماری سرطان, تعبیر خواب بیماری صعب العلاج, تعبیر خواب بیماری دیگران, تعبیر خواب بیماری دوست, تعبیر خواب بیماری پوستی, تعبیر خواب بیماری مادر, تعبیر خواب بیماری عزیزان, تعبیر خواب بیماری همسر, تعبیر خواب بیماری فرزند دختر, تعبیر خواب شفای بیماری دیگران, تعبیر خواب عیادذت بیمار, تعبیر خواب بیماری سرطان خود, تعبیر خواب سرطان گرفتن پدر, تعبیر خواب سرطان دهان, تعبیر خواب غده در بدن, تعبیر خواب غده در سینه

تعبیر خواب بیماری, تعبیر خواب بیماری سرطان, تعبیر خواب بیماری صعب العلاج, تعبیر خواب بیماری دیگران, تعبیر خواب بیماری دوست, تعبیر خواب بیماری پوستی, تعبیر خواب بیماری مادر, تعبیر خواب بیماری عزیزان, تعبیر خواب بیماری همسر, تعبیر خواب بیماری فرزند دختر, تعبیر خواب شفای بیماری دیگران, تعبیر خواب عیادذت بیمار, تعبیر خواب بیماری سرطان خود, تعبیر خواب سرطان گرفتن پدر, تعبیر خواب سرطان دهان, تعبیر خواب غده در بدن, تعبیر خواب غده در سینه

تعبیر خواب بیماری ، تغییرات ناخوشایند یا گسست عاطفی را نشان می دهد.

این بیماری ممکن است نمادی از ناتوانی شما در کنار آمدن با یک وضعیت باشد.

این رویا ممکن است به شما نشان دهد که به سلامتی خود توجه ویژه ای داشته باشید ، به خصوص به مناطقی از بدن که در خواب مشاهده می شود.

این خواب نشانه دهنده این است که زندگی بیش از حد گرانبهاست و باید هر روز از وقت خود نهایت استفاده را ببرید.

از طرف دیگر ، داشتن یک بیماری سخت و صعب العلاج مانند سرطان در خواب ، ناامیدی ، اندوه و ترحم را نشان می دهد. کدام قسمت از زندگی شما باعث می شود اینگونه احساس کنید؟

نمیتوان به صرف دیدن خواب سرطان از آن تعبیری بد داشت زیرا در بسیاری از موارد این دسته از خواب ها بدلیل نگرش ما در زندگی بیداری ماست که شامل اندوه و استرس های روزمره است.


تعبیر خواب بیماری از نظر ابن سیرین :

اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد.

اگر بیند از بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی‌گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، اما اگر بیند که با مردمان مجالست می‌کرد و سخن می‌گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.


تعبیر خواب بیماری از نظر امام صادق (ع) :

اگر کسی بیند که بیمار است و از علت بیماری می‌نالید، دلیل که از غم ایمن شود.

اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است.

اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.


ابراهیم کرمانی​​​​​​​ میگوید :

اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد و معبران گفته‌اند که بیماری در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد.


جابر مغربی​​​​​​​ میگوید :

بیماری‌های گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنت‌ها.


منوچهری تهرانی​​​​​​​ میگوید :

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ.

اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می‌برد خواب او می‌گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می‌گوید و خیانت می‌کند.

چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی‌زند بیمار می‌شود و بیماری او طولانی می‌گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می‌شود و زود شفا میابد.

اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده‌اش رنج می‌بیند.


آنلی بیتون​​​​​​​ میگوید:

دیدن افراد بیمار در خواب، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست.

اگر خواب ببینید بیمار شده‌اید، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.

اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.


در کتاب سرزمین رویاها​​​​​​​ میخوانیم :

شما بیمار هستید: ناکامی در عشق

اشخاص دیگر بیمار هستند: یکنفر که شما او را می‌شناسید به زندان می‌رود.

تعبیر خواب بیمارستان: تعدادی بیمار در بیمارستان شادی و منفعت مالی است.

تعبیر خواب بیماری کودک: خوشبختی و تسلی خاطر

تعبیر بیماری دشمن: یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.

بستگان بیمار هستند: بدبختی

تعبیر خواب بیماری نامزد و دوست: ازیک خوشی صرف نظر می‌کنید.

تعبیر خواب عیادت از بیمار: هر طور شده با کوشش به هدف تان خواهید رسید.

تعبیر بیماری مغز: شانس زیاد شما را لوس می‌کند.

تعبیر خواب مریض شدن: ولخرجی نکنید.

تعبیر خواب بیماری غیرقابل تشخیص: فراوانی مادیات

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments