تعبیر خواب بیابان🌒تعبیر خواب گم شدن در بیابان/ تعبیر خواب بیابان به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بیابان🌒تعبیر خواب گم شدن در بیابان/ تعبیر خواب بیابان به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب بیابان, تعبیر خواب بیابان حضرت یوسف, تعبیر خواب بیابان امام صادق, تعبیر خواب دیدن آب در بیابان, تعبیر خواب بیابان سرسبز, تعبیر خواب دیدن مرده در بیابان, تعبیر خواب شن کویر, تعبیر خواب صحرا, تعبیر خواب گم شدن در بیابان به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب بیابان, تعبیر خواب بیابان حضرت یوسف, تعبیر خواب بیابان امام صادق, تعبیر خواب دیدن آب در بیابان, تعبیر خواب بیابان سرسبز, تعبیر خواب دیدن مرده در بیابان, تعبیر خواب شن کویر, تعبیر خواب صحرا, تعبیر خواب گم شدن در بیابان به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب بیابان, تعبیر خواب بیابان حضرت یوسف, تعبیر خواب بیابان امام صادق, تعبیر خواب دیدن آب در بیابان, تعبیر خواب بیابان سرسبز, تعبیر خواب دیدن مرده در بیابان, تعبیر خواب شن کویر, تعبیر خواب صحرا, تعبیر خواب گم شدن در بیابان به روایت از ابن سیرین


تعبیر خواب بیابان در حالت کلی

بیابان، نمادی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است.

زمین بیابان ممکن است استعاره ازا ین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و فکر می کنید که کنار گذاشته شده اید.

خواب دیدن اینکه شما در یک بیابان راه می روید، بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بد شناسی است.

شما ممکن است از این رنج ببرید که به آبروی شما حمله می شود. بیابان قسمت و روزی است.

بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.


تعبیر خواب دیدن کاروان در بیابان

اگر رویابین‌ درخواب‌ کاروانی‌ را در بیابان‌ به‌ همراه‌ اعراب‌ و شترها ببیند، نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ او سفرهای‌ دراز به‌ سرزمین‌های ناشناخته‌ خواهد داشت‌.


تعبیر خواب گم شدن در بیابان

اگر کسی خواب گم شدن در بیابان را ببیند، با کسی خصومت کند و بر او ظفر یابد و مرادش حاصل شود.


تعبیر خواب حضور در صحرای بی آب و علف

اگر بیننده خواب خود را در صحرایی بی آب و علف ببیند، زیان و خسارت است ولی اگر در بیابانی دید که وسیع و سبز و خرم است، از افراد بزرگ به او خیر و منفعت خواهد رسید.

اگر در صحرا از گیاهان بی ثمر مثل خار انباشته بود، فرمانروایی ظالم بر آن دیار حاکم خواهد شد.


تعبیر خواب زمین خشک

تعبیر چنین خوابی یعنی از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.


تعبیر خواب بیابان به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود.

اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمند گردد.

اگر کسی ببیند او را به اجبار به بیابان می برند، تعبیر این است که از شر دشمنان ایمن می شود.

اگر ببیند در بیان جان میدهد یا میمیرد، تعبیر این است که او را فرزندی آید،اگر زن ندارد ،خبری به او رسد.

اگر بیابان را تاریک و ترسناک دید، دچار ضرر و زیان مادی میشود.

اگر کسی ببینید همراه با دختری زیبا روی در بیابان گرفتار شده است و طلب کمک دارد، به افراد مجرد قول نامزدی یا ازدواج در آینده ی نزدیک را میدهد و در افراد متاهل زن مجبور به پیروی از خواسته ی شوهرش می باشد.

اگر کسی ببیند در بیابان با زن و یا دختری نزدیکی جنسی میکند، تعبیر آن دروغ است که سخن چینان بنام او ببندند و عاقبت کارش به رسوایی بکشد.

اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود.

اگر درخواب صحرا بیند، دلیل خرمی باشد از قِبَل پادشاه، به قدر بزرگی صحرا.

اگر خود را درصحرائی بزرگ سبز دید، دلیل است که مقرب پادشاه شود. اگر برعکس بود، دلیل است با پادشاه ظالم صحبت نگاه دارد.


تعبیر خواب بیابان به روایت امام صادق(ع)

دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است:

روزی و قسمت.

حیرت و سرگشتی.

عناد و رنج.

بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید.

در مورد رویاى بیابان جنانجه زود از آن خارج شد، تعبیر جندان ناخوشایند نیست.


تعبیر خواب بیابان به روایت دانیال نبی (ع)

بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن.

اگر بیند در بیابان ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد.

اگر بیند با گروهی در بیابان می گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.

تعبیر خواب مار در بیابان مشکلات مالی است.


تعبیر خواب بیابان به روایت جابر مغربی

اگر ببینی که در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری که مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو استفاده کرده و هدایت می‌شوند،

ولی اگر ببینی درخشش آتشی که روشن کرده‌ای بر راه راست نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یـعـنـی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند.


تعبیر خواب بیابان به روایت منوچهر مطیعی

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد.

اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید، در سفر مالی به دست می‌آورید.


تعبیر خواب بیابان به روایت خالد اصفهانی

اگر کسی مرده ای را در بیابان مشاهده کند، نشانگر آن است که ریسک می تواند به موفقیت ختم شود، ولی نتیجه ی خطرناک داشته باشد.

همچنین جمعی از معبران نیز دیدن مردگان در بیابان را به تعبیر سود و فایده بیان کرده اند.


تعبیر خواب بیابان به روایت ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که در بیابان بود، دلیل کند که از سختی ها نجات یابد، فراخی بعد از تنگی، توبه از گناه، سود بعد از زیان و تندرستی بعد از بیماری بدست آورد.


تعبیر خواب بیابان از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است.

اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست، علامت آن است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می‌گیرد.


تعبیر خواب بیابان در کتاب سرزمین رویاها

شما در بیابان سفر می کنید: غم و خجالت به همراه شما سفر می کند.

در یک طوفان شن از بیابان عبور می کنید: برای یکی از نقشه های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.

در هوای بد از یک بیابان عبور می کنید: دوستان به شما خیانت می کنند.

به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید: هماهنگی دربین دوستان

دیگران در بیابان سفر میکنند: گرفتاری و دردسر

خواب یک بیابان برهوت و بدون آبادی: یک جشن در خانه شما برپا خواهد شد

یک قطعه زمین خشک و بایر: از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.

بیابانی که فقط حیوانات وحشی در آن زندگی میکنند: یک کار سخت در انتظار شماست.


تعبیر خواب بیابان در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

تنهایی یا انزوا، به معنای لغوی کلمه یعنی در برهوت زندگی کردن، بی عاطفگی یا ناخرسندی، عدم خلاقیت یا رشد در زندگی فرد، روشنفکری بی احساس و ملال آور، گوشه گیری از اجتماع، نازایی.

این تصویر انسانی را که زندگی‌اش معنا و جهتی ندارد و نیز تصویر سرگردانی انسان در بی کرانگی زمان و تصمیمات را نشان می‌دهد.

این تصویر نشان می‌دهد که مسئول خویشتن بودن و تصمیم گیری مناسب از میان موارد بیشمار برای انتخاب چقدر دشوار است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments