تعبیر خواب بنا🌒تعبیر خواب ساختمان سازی/ تعبیر خواب ساختمان از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب 🔥 ۰۳ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بنا🌒تعبیر خواب ساختمان سازی/ تعبیر خواب ساختمان از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب بنا, تعبیر خواب ساختمان در حال ساخت, تعبیر خواب ساخت و ساز, تعبیر خواب بنایی مرده حضرت یوسف, تعبیر خواب دیدن بنا از دیدگاه حضرت صادق, تعبیر خواب اسکلت ساختمان, تعبیر خواب ساختمان چند طبقه, تعبیر خواب خانه نیمه ساخته ابن سیرین, تعبیر خواب بازسا

تعبیر خواب بنا, تعبیر خواب ساختمان در حال ساخت, تعبیر خواب ساخت و ساز, تعبیر خواب بنایی مرده حضرت یوسف, تعبیر خواب دیدن بنا از دیدگاه حضرت صادق, تعبیر خواب اسکلت ساختمان, تعبیر خواب ساختمان چند طبقه, تعبیر خواب خانه نیمه ساخته ابن سیرین, تعبیر خواب بازسازی خانه قدیمی 

تعبیر خواب بنا, تعبیر خواب ساختمان در حال ساخت, تعبیر خواب ساخت و ساز, تعبیر خواب بنایی مرده حضرت یوسف, تعبیر خواب دیدن بنا از دیدگاه حضرت صادق, تعبیر خواب اسکلت ساختمان, تعبیر خواب ساختمان چند طبقه, تعبیر خواب خانه نیمه ساخته ابن سیرین, تعبیر خواب بازسازی خانه قدیمی


تعبیر خواب بنا(ساختمان) در حالت کلی

دیدن بنا و ساختمان در خواب نشان از آرزوها دارد.

اگر کسی در خواب ساختمانی نوساز از ملک خود دید که آماده بهره برداری و استفاده بود، کاری را به اتمام می رساند و از آن سود می جوید.


تعبیر خواب ساختمان نیمه کاره

اگر عمارتی نیمه کاره از ملک خود داشت، کاری را نیمه تمام گذارده است.


تعبیر خواب ساختمان قدیمی

اگر عمارتش کهنه و قدیمی بود، به کارهای سنتی راغب است.


تعبیر خواب ساختمانی با درب بزرگ

اگر درب ساختمانش بزرگ و وسیع بود، وسعت رزق و روزی است و اگر کوچک بود، معنی برعکس دارد.

اگر عمارتی برای کارهای عام المنفعه درست می کرد، در کارهای خیر مشارکت می کند و اگر ساختمان تکمیل شده بود، خیر دنیا و آخرت را خواهد برد.


تعبیر خواب ساختمان سازی

همانگونه که در بیداری ساختن و آباد کردن خوب است و انسان با آباد کردن احساس آرامش و خوشحالی میکند، بیشتر معبران ساخت و ساز را در خواب خوب میدانند و جای نگرانی برای بیینده خواب وجود ندارد.


تعبیر خواب آوار در ساختمان

دیدن آوار و خرابه خوب نیست، نه برای زن و نه برای مرد.

اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد، خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می شناسد پایین آمد، در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می آید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب سبزه🌒 تعبیر خواب سبزه زار/ تعبیر خواب سبزه از دیدگاه ابن سیرین

اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد، حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است.

اگر آوار در خانه خودش باشد، تنزل مقام میابد و نزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد.

به هر حال دیدن آوار و ساختمان خرابه در خواب نیکو نیست.


تعبیر خواب ساختمان خرابه

اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است، مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می روید که به شما تعلق ندارد، به انحراف کشیده می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید. مثلا رشوه می گیرید، دروغ می گویید، یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می شوید.

اگر از خرابه در خواب بیرون بیایید؛ بهتر از این است که وارد خرابه شوید. اگر در خرابه سگی دیدید و شما نیز در همان خرابه بودید دوستی وفادار به شما زیان می رساند و شما را به گمراهی می کشاند.


تعبیر خواب گربه در ساختمان خرابه

اگر در خواب دیدید که در خرابه ای هستید و آنجا گربه ای هم هست، زنی باعث فساد و تباهی شما می شود.

اگر در خانه آباد و سالم و مرتب به دنبال گربه به درون خرابه دویدید، کار شما خراب می شود و مال خود را برای زن یا به وسوسه او تباه می کنید.


تعبیر خواب خراب کردن

اگر در خواب دیدید که جایی را به دست خود خراب می کنید، مال و آبروی خود را تواما از دست می دهید و اگر دیدید خرابی را آباد می کنید، تعبیر خلاف این است.

اگر دیواری را خراب کردید، به دوستی لطمه می زنید که حامی و پشتیبان شماست و اگر اتاقی را خراب کردید، به خانواده خود زیان می رسانید.

اگر پله ها را خراب دیدید و شما بالای پلکان بودید، احتمال سقوط شما هست و اگر پله ها خراب بود و شما خود را پایین پله ها یافتید، راه تعالی شما مسدود است و خواب شما می گوید نمی توانید ترقی کنید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دوات🌒تعبیر خواب نوشتن با دوات/ تعبیر خواب دوات به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب بنا به روایت یوسف نبی (ع)

دیدن ساختمان سازی، اندکی غم بود.


تعبیر خواب بنا به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

دیدن ساختمان جدید در خواب، بر سودی دنیایی دلالت دارد و نیز، ممکن است بر تولّد فرزند تعبیر شود.

اگر کسی دید که در شهری یا روستایی، ساختمانی می سازد، با زنی از اهالی آن شهر یا روستا ازدواج می کند.


تعبیر خواب بنا به روایت منوچهر مطیعی

بنا و ساختمان در خواب‌های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می‌خواهیم انجام دهیم، نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی.

بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است.

چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم و یا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد:

اول: اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است، خواب گویای بیهودگی کار ما است و می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم، نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است.

دوم: اگر زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می کنید، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید؛ خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید.

چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید، در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است.


تعبیر خواب بنا از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید مشغول ساختمانی هستید، نشانه آن است که در زندگی خود تغییری خردمندانه بوجود می‌آورید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خانه 🌒 تعبیر خواب خرابی خانه / تعبیر خواب خانه از حضرت یوسف

دیدن ساختمان‌های قدیمی و مخروبه در خواب، علامت آن است که در هر کاری که به آن اقدام کنید، شکست خواهید خورد.

دیدن ساختمان‌های کهنه و کثیف، نشانه بیماری و شکست در عشق و کار است.

اگر خواب ببینید صاحب ساختمانی شکوهمند هستید، علامت آن است که از خانه ای که فعلاً در آن زندگی می‌کنید به خانه ای بهتر نقل مکان خواهید کرد.

دیدن ساختمانی بزرگ و باشکوه که چمنزاری سبز اطرف آن را فرا گرفته است، نشانه عمر طولانی و زندگی آسوده و سیر و سیاحت در کشورهای دوردست است.

دیدن خانه‌های کوچک و نوساز در خواب، نشانه شادمانی و فعالیت‌های سودمند است.


تعبیر خواب بنا از دیدگاه لوک اویتنهاو

ساختمان نیمه تمام: روزهای شلوغ

ساختمان مزین: خبرهای خوب

ساختمان در آتش: یک شادی که تشویش جای آن را گرفته است.


تعبیر خواب بنا در کتاب سرزمین رویاها

ساختمان های بلند: تغییرات بزرگ در آینده

ساختمان های کوچک: در کار و معامله زیاد شانس نخواهید داشت.

ساختمان های خیلی بزرگ: شانس و موفقیت در پیش است.

مجتمع ساختمانی: تنزل فکری


تعبیر خواب ساختمان سازی از دیدگاه امام صادق (ع)

تعبیرهای تعمیر و مرمت بنا و ساختمان عبارتند از:

۱- صلاح دنیا

۲- خیر و برکت

۳- کامرانی

۴- گشایش کارهای بسته و گره خورده


تعبیر خواب ساختمان از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دین می باشد، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخری که وی را حاصل شود.

اگر بیند که زمینی خراب از خود آبادان می کرد، چون سرا و دکان و مانند این، دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد.

اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد.


تعبیر خواب ساختمان سازی از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر کسی خواب ببیند با مرده ای در قبرستان یا گورستان در حال ساختن خانه است، فردی سالخورده را بزودی از دست خواهد داد.

این شخص مسن میتواند پدربزرگ مادربزرگ و یا …باشد. شیخ طوسی نیز خانه ساختن در قبرستان به همراه مرده ها را به معنی از دست دادن عزیزی سالخرده میداند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments