تعبیر خواب بلور🌒تعبیر خواب تنگ بلوری/ تعبیر خواب بلور از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بلور🌒تعبیر خواب تنگ بلوری/ تعبیر خواب بلور از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب بلور, تعبیر خواب خریدن ظرف, تعبیر خواب هدیه گرفتن ظرف شیشه ای از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب ظرف شیشه ای, تعبیر خواب پارچ آب, تعبیر خواب خریدن لیوان شیشه ای, تعبیر خواب سنگ کریستال حضرت یوسف, تعبیر خواب شکستن بلور و کریستال حضرت امام صادق, تعبیر خواب استکان شیشه ای 

تعبیر خواب بلور, تعبیر خواب خریدن ظرف, تعبیر خواب هدیه گرفتن ظرف شیشه ای از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب ظرف شیشه ای, تعبیر خواب پارچ آب, تعبیر خواب خریدن لیوان شیشه ای, تعبیر خواب سنگ کریستال حضرت یوسف, تعبیر خواب شکستن بلور و کریستال حضرت امام صادق, تعبیر خواب استکان شیشه ای 

تعبیر خواب بلور, تعبیر خواب خریدن ظرف, تعبیر خواب هدیه گرفتن ظرف شیشه ای از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب ظرف شیشه ای, تعبیر خواب پارچ آب, تعبیر خواب خریدن لیوان شیشه ای, تعبیر خواب سنگ کریستال حضرت یوسف, تعبیر خواب شکستن بلور و کریستال حضرت امام صادق, تعبیر خواب استکان شیشه ای


تعبیر خواب بلور درحالت کلی

تعبیر بلور، زن بی‌اصل و نسب می‌باشد.


تعبیر خواب هدیه گرفتن بلور

اگر ببینی بلور داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی با زن و بی‌اصل و نسبی ازدواج می‌کنی.

اگر ببینی بلورهای فراوانی داری، یـعـنـی مال و اموالی را به سبب زن‌ها به دست می‌آوری.


تعبیر خواب از دست دادن بلور

اگر ببینی بلور خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی یا از پیش تو غایب می‌شود.


تعبیر خواب بلور سیاه

اگر بیند بلور سیاه داشت، دلیل که او را به سبب زنان مال حاصل شود.


تعبیر خواب تنگ بلور خالی

داشتن تنگ بلور در خواب، اگر خالی و بدون نوشیدنی بود، دلیل بر مالی است که بی مصرف و بی استفاده مانده است.

اگر در تنگ بلور نوشیدنی گوارایی بود، دارنده آن از مال دنیوی بهره نیکو می برد.

تنگ بلور، همچنین به همسری زیبا و نیکو کردار تعبیر شده است.

اگر کسی دید در تنگ بلورین، نوشیدنی گوارایی می نوشد، ازدواج می کند و اگر به کسی در تنگ بلور آب داد، به امر ازدواج او کمک می کند.

برای کسی که همسر دارد، این خواب به رسیدن خیر و منفعت تعبیر می شود.


تعبیر خواب شمشیر بلوری

اگر ببینی شمشیر بلوری داری، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.


تعبیر خواب انگشتر بلوری

اگر ببینی انگشتر تو از بلور می‌باشد، یـعـنـی از مردم بی‌اصل و نسب چیزی به تو می‌رسد.


تعبیر خواب خرید و فروش بلور

اگر در خواب ببینی که ظرف خرید و فروش می کنی، معنی خواب سعادت مند شدن است.


تعبیر خواب شکستن بلور

اگر در خواب ببینید که ظرفی را می شکنید، معنی خواب این است که شانس و اقبال از شما روگردان می شود؛ البته برای مدت کوتاهی.

دیدن ظرف های که شکسته شده اند و یا کثیف به این معنی است که بخاطر یک اشتباه شما را اذیت می کنند.


تعبیر خواب قفسه ظروف بلوری

اگر در خواب قفسه ای پر از ظرف درخشان ببینید، معنی خواب داشتن یک ازدواج موفق است.

به طور کلی داشتن ظرف در خواب خوب است و به سعادتمندی و کامیابی معنی می شود.


تعبیر خواب ظروف خاک گرفته

تعبیر خواب ظروع خاک گرفته،  اشاره به آینده ای نامناسب دارد.


تعبیر خواب ظروف چینی

اگر در خواب ظرف های چینی ببینید، معنی خواب این است که فرصت های خوبی در ادامه زندگی به دست می آورید.


تعبیر خواب بلور به روایت محمد بن سیرین

اگر ببیند نامش بر بلور یا شیشه نوشته شده است، نعمت و دولت دنیا در دین پیدا خواهد کرد و به نیازهایش خواهد رسید.

اگر ببیند بر بلوری نام پادشاه یا شخص صاحب مقامی نوشته است، اگر خواب بیننده خود پادشاه باشد اجلش نزدیک است.

اگر کسی که این خواب را دیده است نسبتی با پادشاه و شخص صاحب جاه نداشته باشد، به اندازه ارزش بلور خیر و خوشی میبیند و خوش عاقبتی در انتظار اوست.


تعبیر خواب بلور به روایت دانیال نبی(ع)

دیدن آبگینه ( شیشه »بلور و …) در خواب، بر زن دلالت دارد. اگر ببیند در ظرف بلور آب میخورد زن اختیار میکند و ثروتمند میشود.

اگر ببیند در ظرف بلور به کسی شراب میدهد، برای او زن میگیرند.


تعبیر خواب بلور به روایت جابر مغربی

اگر ببینی بلور می‌فروشی، یـعـنـی زنان بی‌اصل و نسب را دلالی می‌کنی و واسطه و میانجی آنها برای دیگران می‌شوی.

اگر ببینی بعضی از بلورهایی را که می‌فروشی سوراخ دارد و برخی ندارد، یـعـنـی دختران «دوشیزه» و همچنین زنان بیوه را دلالی می‌کنی و واسطه و میانجی آنها برای دیگران می‌شوی.


تعبیر خواب بلور به روایت منوچهر مطیعی

کریستال در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را حفظ می کند.

زن به خاطر ظرافت و درخشندگی اش در خواب به صورت بلور و کریستال مجسم می شود و مثل بلور وسوسه انگیز است.

با این توصیف در خواب های ما کریستال زنی است فتنه انگیز و وسوسه گر و زیبا و فریب دهنده ولی باید دید که کریستال را در خواب چگونه و کجا می بینیم.

اگر در خواب دیدید ظرفی از کریستال دارید، با زنی دارای همین خصوصیات روبه رو می شوید و چنانچه این ظرف از دست شما بیفتد و بشکند، او را از دست می دهید.

احتمالا در خواب حس می کنید که آن کریستال به شما تعلق دارد و از سال ها پیش صاحب آن بوده اید، اگر چنین چیزی در خواب دیدید کریستال همسر شما است.

اگر همسر ندارید زنی است که در زندگی مالی و شغلی شما می تواند نقش موثر داشته باشد.

اگر دیدید در اتاقی از کریستال و بلور هستید، در مقطعی از زمان وضع ممتاز و خوبی پیدا می کنید اما از عدم تجانس بین خودتان و دیگران رنج می برید.

اگر دختر جوانی ببیند کفشی از کریستال دارد که می درخشد و روشن است، شوهری می کند که از جمیع جهات ممتاز و برجسته است و طبعا صاحب یک زندگی رویائی خواهد شد.

رنگ لیوان بلوری که در خواب می بینید، هر چه صاف تر و شفاف تر باشد بهتر است.

لیوان بلور روشن و صاف کامروائی و خوشبختی است؛ به خصوص اگر مرد جوانی در خواب ببیند لیوانی از بلور صاف و روشن و تراش دار در دست دارد، با زنی دلخواه ازدواج می کند. زنی که مصاحب او خواهد بود و نیازهایش را جواب خواهد گفت.

همین تعبیر هست برای دختران جوان و دم بخت به خصوص اگر از آن لیوان آبی صاف و روشن و خوش گوار بنوشند، بسیار خوب است.


تعبیر خواب بلور از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن هر چیز بلوری در خواب، نشانه فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در کارهای اجتماعی.

دیدن کاسه بلور در خواب، علامت آن است که از شیرین ترین اوقات زندگی و بهترین لذتها بهره مند خواهید شد.

اگر خواب ببینید از کاسه بلور مایعی می نوشید، علامت آن است که به زودی از عشقی پنهان مطلع خواهید شد.

اگر دختری در خواب کاسه ای بلوری هدیه بگیرد، علامت آن است که به عزیزترین آرزوهای خود دست خواهد یافت.

اگر زنی خواب ببیند دیوارهای اتاق پذیرایی و صندلی ها با بلور تزیین شده اند، علامت آن است که متوجه می شود افراد مورد احترام او، دیگر ارزش ستایش ندارند.

اما اگر در اتاق افراد آشنایی ببینید، نشانه آن است که آنها نیز در خور دوستی با او نیستند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments