تعبیر خواب بزکوهی 🌒 تعبیر خواب بز به روایت ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بزکوهی 🌒 تعبیر خواب بز به روایت ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب بزکوهی, تعبیر خواب گله, تعبیر خواب بزهای سیاه  به روایت از امام صادق, تعبیر خواب بزمجه, تعبیر خواب قوچ کوهی, تعبیر خواب زاییدن گوسفندان به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب حیوان شاخدار, تعبیر خواب شاخ زدن بز به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب بچه گوسفندی

تعبیر خواب بز, تعبیر خواب گله, تعبیر خواب بزهای سیاه  به روایت از امام صادق, تعبیر خواب بزمجه, تعبیر خواب قوچ کوهی, تعبیر خواب زاییدن گوسفندان به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب حیوان شاخدار, تعبیر خواب شاخ زدن بز به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب بچه گوسفندی

تعبیر خواب بز, تعبیر خواب گله, تعبیر خواب بزهای سیاه  به روایت از امام صادق, تعبیر خواب بزمجه, تعبیر خواب قوچ کوهی, تعبیر خواب زاییدن گوسفندان به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب حیوان شاخدار, تعبیر خواب شاخ زدن بز به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب بچه گوسفندی

تعبیر خواب دیدن بز ماده

اگر بز ماده باشد نیروی باروری و زایایی،تمایلات جسمانی، توان بالا رفتن که اشاره به ترقی شخصی یا اجتماعی دارد.

طاقت و تحمل بالا برای بقا در شرایط سخت، گاهی این تصویر در رویا نمایانگر غرایز طبیعی شخص است که وارون و اهریمنی شده‌اند.


تعبیر خواب دیدن بز درحال حمله

اگر بز در حال حمله بود با شخصی درگیر هستید، ثابت قدمی یا برخورد آسان با دشواری‌ها (اگر از بز نگهداری می‌کردید).

این تصویر به خوبی نمایانگر احساس مسئولیت و اهمیت دادن شما به دیگران است.

اگر از بزها نسل کشی می‌کردید به غریزه تولید مثل شما اشاره دارد.


دیدن بز به روایت کارل گوستاو یونگ

دیدن بز در خوابتان بیانگر این است که عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست.

خواب دیدن یک بز نر شما را شاخ می زند، هشدار فریب، کار پنهانی و دروغ است.

دیدن بز کوهی در خواب بیانگر این است که آرزوی های بزرگ شما (جاه طلبی شما)، تنها از طریق صرف انرژی زیاد بدست می آید.

شما موفقیت بیشتری را درنتیجه ی تلاشتان تجربه خواهید کرد.

تعبیر دیگر این است که، خواب ممکن است به شما بگوید که از برخی موقعیت ها بگریزید یا عقب نشینی کنید.

دیدن سقوط یک بز کوهی در خواب به این معنی است که شما در نابودی یک رابطه ی عاشقانه مقصر هستید.


تعبیر خواب بز از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می کنند ، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است.

اگر آنها را جایی دیگر ببینید، نشانه انجام معاملاتی محتاطانه و کسب ثروتی بیشتر است.

اگردرخواب بز نری به شما شاخ بزند، نشانه آن است که باید آگاه باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند.

اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است، علامت آن است که به خاطر رفتار بی ادبانه احترام خود را نزد دیگران از دست می‌دهد.

اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد، علامت آن است که بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می کند و از این کار پشیمان نمی شود.


درکتاب سرزمین رویاها آمده است

خواب یک بز : ثروت

تعداد بسیاری بز :فراوانی

بزها با یکدیگر می جنگند : رنج بسیاری خواهید داشت .

شما صاحب گله بز هستید : فراوانی و ثروت

بزهایتان را دریک محوطه نگهداری می کنید : شما را ترک خواهند کرد .

یک بز به شما شاخ می زند : رقبای شما خوشحال خواهند شد .

بزهای سفید : شانس به نفع شما می چرخد ولی بصورت بوالهوسانه و متغیر .

بزهای سیاه : به دوستان اعتماد نکنید .

بزهای سفید و سیاه : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

یک بز را می کشید : خوشبختی

شاخهای یک بز : فلاکت

یک بزغاله : در بازی برنده می شوید .

خواب ببینید که از بزها نگهداری می کنید : به شما بی احترامی می شود .

مردم فقیر خواب ببینند که از بزها نگهداری میکنند: پول فراوانی به دستشان می آید.


تعبیر خواب بز به روایت از منوچهر مطیعی تهرانی

برای کسانی که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهای خود را از امروز به فردا موکول می کنند اگر بز در خواب ببیند هشداری است که چنانچه تنبلی را ترک گویند و پر تحرک باشند سود خواهند برد.

چنانچه بزی در آغوش یا همراه داشته باشید گویای نعمتی است که در اختیار دارید و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درایت و جنب و جوش و فعالیت است.

خوردن گوشت بز بیماری است و چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می شود.

خوردن شیر بز نیز نیکو است و دوشیدن شیر بز نیز همین تعبیر را دارد.

چنانچه در خواب ببینید که گله ای از بز دارید و گله ای را تماشاش می کنید خواب از فراوانی نعمت خبر می دهد و می گوید که پیش روی شما سفره ای بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما می توانید به قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شوید.

چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش آمدهای خوب به شما خبر می دهد.

تنیدن پشم بز نیز همین تعبیر را دارد و نیکو است و نعمت و رفاه را بشارت می دهد.


تعبیر خواب بز به روایت ابن سیرین

تعبیر بز، مردی بزرگ، و بز ماده، زنی بزرگ می‌باشد.

اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای به دست آورده‌ای، یا کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج خواهی کرد.

اگر ببینی از گوشت بز خورده‌ای، مال و اموالی را مصرف خواهی کرد.

اگر در خواب ببینی سوار بز شده‌ای و به هر طرفی حرکت می‌کنی و می‌گردی، تعبیرش این است که به مرد بزرگی حقه و فریب می‌زنی و هر طور که بخواهی او را می‌گردانی.

اگر ببینی بز تو را از پشت خودش انداخته است، یـعـنـی آن مرد تو را از جاه و مقام و احترام می‌اندازد.

اگر در خواب ببینی بزی را کشته‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای، تعبیرش این است که بر مرد بزرگی پیروز می‌شوی.

اگر در خواب ببینی شاخ‌های بز دراز و قوی و محکم شده، یا تعدادش زیاد شده است، تعبیرش این است که در انجام کار خودت قوی و بزرگ می‌شوی و بر مردی بزرگ پیروز خواهی شد.

اگر ببینی هر دو شاخ بز را شکسته‌ای، مانع انجام کار مردی بزرگ می‌شوی.

اگر ببینی بزکوهی شکار کرده‌ای و از گوشت آن خورده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.

اگر ببینی موی بز زیاد شده است، مال و اموال تو زیاد می‌شود.

اگر ببینی موی بز را زده‌ای، به اندازه آن از فرزندت مال و اموالی خواهی گرفت.

اگر ببینی پوست بز را کنده‌ای، مال و اموال زیادی را گرفته و خرج می‌نمایی.


تعبیر خواب بز به روایت از جابر مغربی

اگر ببینی کره بزی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده و یا اینکه خریده‌ای، صاحب فرزند با برکتی می‌شوی.

خوردن گوشت بز به معنای بدست آوردن مال جمع شده است.

اگر گوشت بز خوشمزه باشد خیر و منفعت است، ولی اگر بدمزه باشد غم و اندوه می‌باشد.

اگر ببینی گوشت بز ماده را خورده‌ای، بیمار می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی

اگر ببینی گوشت کره بز را خورده‌ای، چیزی از مال و اموال فرزندت را مصرف خواهی کرد.

تعبیر پوست و مو و شیر بز در خواب این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد.

اگر در خواب ببینی شیر بز می‌خوری، مال و اموال دشمن را می‌گیری.


تعبیر خواب بز به روایت از ابراهیم کرمانی

اگر ببینی بز داری، از شخص بزرگی مال و اموال به دست می‌آوری.

اگر ببینی در خانه‌ یا مکانی دیگری گله و رمۀ بز داری، به اندازه آن مال و نعمت و غنیمت به دست می‌آوری.

تعبیر بز ماده و خوردن گوشت آن، مال جمع شده می‌باشد.

اگر ببینی بز ماده را کشته‌ای ولی نه برای گوشتش، با زنی ازدواج می‌کنی ولی از او فائده‌ای نمی‌رسد.

اگر ببینی کره بز را نه برای گوشتش کشته‌ای و خورده‌ای، به خاطر فرزندت دچار مصیبتی می‌شوی.

اگر ببینی بز ماده را کشتی و گوشتش را خورده‌ای، خواسته تو از زنی برآورده می‌شود.

اگر ببینی شاخ‌های بز قوی و محکم می‌باشند، توانا می‌شوی .

اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای را دوشیدی و از شیرش خورده‌ای، تعبیرش این است که از زنی مال و اموال بدست می‌آوری

اگر ببینی شیر بز می‌خوری، زنی به تو سود و منفعت می‌رساند.


تعبیر خواب بز به روایت از امام صادق (ع)

تعبیر بز نر، پیشقراول و پیشرو لشکر است.

اگر ببینی بز نری را به دست آوردی و برویش سوار شده‌ای، پیشقراول و پیشرو لشکر می‌شوی و یا بین تو و پیشقراول و پیشرو لشکر ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و و به ثروت و قدرت می‌رسی .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments