تعبیر خواب بریدن 🌒 تعبیر خواب بریدن انگشت / تعبیر خواب بریدن سر ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بریدن 🌒 تعبیر خواب بریدن انگشت / تعبیر خواب بریدن سر ابن سیرین

تعبیر خواب بریدن, تعبیر خواب بریدن انگشت, تعبیر خواب بریدن سر, تعبیر خواب سر بریدن, تعبیر خواب بریدن از ابن سیرین, تعبیر خواب بریدن پا, تعبیر خواب بریدن دست, تعبیر خواب بریدن گوشت بدن انسان, تعبیر خواب بریدن دست با چاقو, تعبیر خواب بریدن پارچه, تعبیر خواب بریدن گوش, تعبیر خواب بریدن مو, تعبیر خواب بریدن زبان, تعبیر خواب بریدن گردن,تعبیر خواب بریدن سر دیگران, تعبیر خواب بریدن دست با شیشه

تعبیر خواب بریدن, تعبیر خواب بریدن انگشت, تعبیر خواب بریدن سر, تعبیر خواب سر بریدن, تعبیر خواب بریدن از ابن سیرین, تعبیر خواب بریدن پا, تعبیر خواب بریدن دست, تعبیر خواب بریدن گوشت بدن انسان, تعبیر خواب بریدن دست با چاقو, تعبیر خواب بریدن پارچه, تعبیر خواب بریدن گوش, تعبیر خواب بریدن مو, تعبیر خواب بریدن زبان, تعبیر خواب بریدن گردن,تعبیر خواب بریدن سر دیگران, تعبیر خواب بریدن دست با شیشه

تعبیر خواب بریدن, تعبیر خواب بریدن انگشت, تعبیر خواب بریدن سر, تعبیر خواب سر بریدن, تعبیر خواب بریدن از ابن سیرین, تعبیر خواب بریدن پا, تعبیر خواب بریدن دست, تعبیر خواب بریدن گوشت بدن انسان, تعبیر خواب بریدن دست با چاقو, تعبیر خواب بریدن پارچه, تعبیر خواب بریدن گوش, تعبیر خواب بریدن مو, تعبیر خواب بریدن زبان, تعبیر خواب بریدن گردن,تعبیر خواب بریدن سر دیگران, تعبیر خواب بریدن دست با شیشه

در برخی تعبیر های غربی از بریدن به زوال و تضعیف شدن تعبیر شده است.

بریدن و یا قطع کردن در رویا اشاره به قطع ارتباط، مستقل شدن، شفقت و محبت را از کسی دریغ کردن، تمایلات مازوخیستی یا خودآزاری دارد. این تصویر همچنین می‌تواند کم شدن ارزش و اعتبار شخص را نیز نشان دهد.


تعبیر خواب بریدن پاها

به طور خاص ، اگر بریدگی ها روی پاهای شما باشد ، آنگاه نمادی از عدم تعادل است. شما قادر به ایستادن و برقراری تعادل در زندگیتان نیستید.


تعبیر خواب بریدن گوش

اگر کسی در خواب گوش خود را سالم دید، آدمی حرف شنو و معتدل المزاج و میانه رو است.
اگر یکی از گوش هایش بریده بود، در شنیدن سخن حق مشکل دارد.
اگر هر دو گوش نداشت، به کفر نزدیک است.
اگر گوش او نرمه اش را نداشت، اخلاق زشت دارد و بد زبان است.
اگر گوش کسی را برید، به او حرف زشت می زند.
اگر کسی گوش او را به هر اندازه برید، به همان نسبت سخنان تحقیر آمیز از آن شخص خواهد شنید.


تعبیر خواب بریدن بدنتان

خواب دیدن اینکه خودتان را قطع می کنید ، نشان می دهد که در زندگی بیداری خود دچار آشفتگی و مشکلاتی شدید هستید.

شما سعی می کنید خود را از درد غیرقابل تحمل و تحمل ناپذیری جدا کنید.


تعبیر خواب بریده شدن بدن شخص دیگر

خواب دیدن اینکه شخص دیگری در حال بریده شدن قسمتی از بدنش است ، نشان می دهد که شما در حال تلاش برای درک این شخص در مقطعی هستید.


تعبیر خواب جای بریدگی روی دیوار منزل

دیدن علائم بریده بر روی دیوار به خواسته های شما برای رهایی از برخی تعهدات یا روابط اشاره دارد.


تعبیر خواب بریدن از محمد بن سیرین :

اگر دید او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد، اگر بیننده بنده بود آزاد شود، اگر بیمار است شفا یابد. اگر وام دار است وامش داده شود و حج اسلام کند. اگر کافری ببیند مسلمان شود.
اگر ببیند در وقتِ گردن زدن سرش از تن جدا نشد، دلیل که آن چیزها که گفتیم از گردن زننده به وی رسد. فی الجمله دیدن گردن زدن به خواب، درویشان را نیکو و توانگران را بد است.

اگر بیند که زبانش بریده و ناقص گردید، بی آن که با کسی خصومت داشت، دلیل است که به وقت حجت زبانش شود.


ابراهیم عبدالله کرمانی میگوید :

دست بریدن در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.
اگر کسی بیند خایه او بریده شد یا بیفتاد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و معبران گویند: بریدن خایه، دلیل کند در خواب بر پدر دختران، یعنی پس از وی او را دختران نباشد، زیرا که خایگاه، دلیل بر دختران کند.


خالد بن علی بن محد العنبری میگوید :

سر بریدن در خواب، بر ظلم و ستم به دیگران و خوردن حق آنها دلالت دارد.
اگر کسی در خواب ببیند که سرانسانی را می بُرد، به او ستم می کند و بریدن سر تمام آن موجوداتی که سر بریدنشان جایز نیست، ظلم بر آنهاست.
اگر کسی غمگین باشد و در خواب ببیند که سرش را می بُرند، غم و غصههایش برطرف می شود. سر بریدن به زن گرفتن نیز، تعبیر می شود.
اگر کسی ببیند جانوری را سر می برد که بر زن دلالت دارد، مانند کبوتر یا هر جانور سفید و زیبایی، زن می گیرد.
اگر کسی ببیند که سر پدر یا مادرش را می برد، حق آنها را پایمال می کند.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضی از معبران جاه و منزلت او کم می‌شود.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن دست بریده شده در خواب، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می‌دهید در انزوا زندگی کنید.
دیدن پای بریده شده در خواب، نشانه آن است که دوست باارزشی را از دست خواهید داد و محیط خانه نیز غیر قابل تحمل خواهد شد.
اگرخواب ببینید سراز بدن شما جدا شده است ، نشانه شکست در کار و مغلوب شدن است .
اگرخواب ببینید سر از بدن دیگران جدا شده است و خون از سر بریده جاری است نشانه تبعید و مرگ است .


لیلا برایت میگوید :

اگر در خواب ببینید که چیزی را می‌برید، نشانه‌ی شنیدن اخبار ناخوشایند است.
اگر در خواب ببینید عضوی از بدن یک بچه را قطع می‌کنید، یعنی از انجام دادن یکی از کارهایتان واهمه دارید.
اگر در خواب انگشتان خود را بریده شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می‌گیرد.


لوک اویتنهاو میگوید :

بریدن با قیچی: شما باکی از فقر ندارید.


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

انگشت شما را می‌برند: دوستتان را از دست می‌دهید.
سر شما را بریده اند : کارهای شما با موفقیت کامل روبرو می شوند .
شما را با گیوتین اعدام می کنند : زندگی برای شما بسیار آسان خواهد گذشت
جنایتکاران سر شما را می برند : ملک و دارائی خود را از دست می دهید .
تاجرها و سیاستمداران خواب ببینند که سرشان بریده شده : پول و شانس
سر جنایتکاران بریده شده : علامت برآورده شدن آرزوهای شما

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments