تعبیر خواب بره🌒تعبیر خواب خوردن گوشت بره/ تعبیر خواب بره به روایت از امام جعفرصادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بره🌒تعبیر خواب خوردن گوشت بره/ تعبیر خواب بره به روایت از امام جعفرصادق

تعبیر خواب بره, تعبیر خواب بره سفید ماده, تعبیر خواب بره بریان, تعبیر خواب بره به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب زاییدن گوسفندی, تعبیر خواب بره تازه به دنیا امده, تعبیر خواب سر بریدن گوسفندان به روایت از امام صادق, تعبیر خواب گوسفندی سفید, تعبیر خواب بره به روایت از ابن سیرین 

تعبیر خواب بره, تعبیر خواب بره سفید ماده, تعبیر خواب بره بریان, تعبیر خواب بره به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب زاییدن گوسفندی, تعبیر خواب بره تازه به دنیا امده, تعبیر خواب سر بریدن گوسفندان به روایت از امام صادق, تعبیر خواب گوسفندی سفید, تعبیر خواب بره به روایت از ابن سیرین 

تعبیر خواب بره, تعبیر خواب بره سفید ماده, تعبیر خواب بره بریان, تعبیر خواب بره به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب زاییدن گوسفندی, تعبیر خواب بره تازه به دنیا امده, تعبیر خواب سر بریدن گوسفندان به روایت از امام صادق, تعبیر خواب گوسفندی سفید, تعبیر خواب بره به روایت از ابن سیرین


تعبیر خواب بره به روایت محمد بن سیرین

بره درخواب، اگر نر یا ماده باشد، فرزند است.

اگر بیند بره را فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که او را فرزندی آید.

اگر بیند بره را بکشت، دلیل که فرزند او بمیرد.

اگر بیند گوشت بره بخورد، او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد.

اگر ببینی آش سماق را با گوشت بره یا گوسفند و ماست شیرین می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از افراد سپاهی و لشکری خیر و منفعت به دست می‌آوری.


تعبیر خواب بره به روایت امام جعفر صادق(ع)

دیدن بره به خواب برچهار وجه است:

فرزند

مال حلال

معیشت

غم و اندوه


تعبیر خواب بره به روایت یوسف نبی (ع)

دیدن بره مراد حاصل شود.

دیدن بره مال و هدیه بود.


تعبیر خواب بره به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

دیدن بره در خواب خیر و منفعت است و نیکی و مال حلال به قدر بزرگی و کوچکی آن.

اگر ببینی بره داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و غنیمت به دست می‌آوری .

اگر بینی بره یا بزغاله را بکشتی و آن را بخوردی و نه از هر گوشت کشت، دلیل که تو را مصیبتی رسد به سبب فرزند.

اگر ببینی کباب و بریان بره خورده‌ای، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری.

اگر ببینی گوشت بره خوردی، یـعـنـی با شخص گمراهی پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.


تعبیر خواب بره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن بره در خواب خوب بسیار خوب است.

معبران بره را در خواب خیر و برکت تعبیر کرده اند. آنچنان که برای دامپروران فصل زائیدن گوسفندان زمانی است که نتیجه زحمات خود را دریافت می دارند و سود می برند.

برخی از معبران بره را در خواب فرزند تعبیر کرده اند.

اگر کسی در خواب ببیند که صاحب بره ای شده، برخوردی جالب و سودبخش در پیش خواهد داشت.

اگر بیننده خواب ببیند که بره ای در آغوش دارد و آن بره متعلق به خودش می باشد، به زودی صاحب فرزند می شود.

اگر ازدواج نکرده باشد امتیاز خوبی پیش رو خواهد داشت.

اگر بیننده خواب ببیند که بره ای را سر بریده و ذبح کرده، زیانی به او می رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می شود.

خوردن گوشت بره غم خوردن است.

داشتن بره های بسیار فراوانی نعمت است.

به هر حال دیدن بره در خواب خوب است، حتی تماشای گله ای که بره هایی در میان آنست.


تعبیر خواب بره به روایت خالد بن محد العنبری

دیدن برّه در خواب، بر پسری که مطیع پدر و مادرش باشد، دلالت دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که گوشت برّه میخورد، دارایی کمی به دست می آورد.


تعبیر خواب بره از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید بره ها در چمنزاری سرسبز بازی می کنند، علامت آن است که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در کسب ثروت موفق خواهید شد.

اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی کلان خواهد برد.

دیدن بره مرده در خواب، نشانه اندوه و پریشانی است.

اگر خواب ببینید روی پشم سفید بره خونین است، نشانه آن است که افرادی بیگناه از اعمال خلافکاران رنج خواهند برد.

اگر در خواب بره ای گم کنید، علامت آن است که افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می نهند، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید.

دیدن پوست بره در خواب، علامت آن است که لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد.

اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می کنند، علامت آن است که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می یابید.

خوردن گوشت با استخوان بره در خواب، نشانه آن است که برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد.

اگر خواب ببینید بره ها از پستان مادر خود شیر می مکند، علامت آن است که صاحب فرزندی زیبا و دوست داشتنی خواهید شد و دوستانی با استعداد خواهید یافت.

اگر خواب ببینید گرگ بره ای را می درد، علامت آن است که مردم بیگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند کشید.

شنیدن صدای بع بع بره ها در خواب، علامت آن است که از شما درخواست بخشش و چشم پوشی خواهد شد.

دیدن بره ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب، علامت آن است که امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد.

اگر خواب ببینید صاحب بره ای سفید هستید، نشانه آن است که در محیطی سودبخش و لذتبخش زندگی خواهید کرد.

اگر خواب ببینید بره ای را میان بازوان خود گرفته اید، علامت آن است که برای رسیدن به شادمانی از خسارست رو برمی گردانید و خرجهایی فراوان می کنید بی آنکه از هدر رفتن پول خود کوچکترین تأسفی بخورید.

اگر خواب ببینید پشم بره ای را می چینید، علامت آن است که شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد و با همه صداقت بی رحم خواهید بود.

اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می کند و ناگهان در حین انجام این کار در می یابید که پوست فرزند خود را از گوشت جدا می کند، نشانه آن است که در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیکان خواهد شد.


تعبیر خواب بره از دیدگاه لوک اویتنهاو

داشتن یک بره : دلداری، تسلی

بره ای در حالت خواب و یا علف خوردن : افکار شعف آور

بره را روی دوش بردن : خوشبختی

بدنبال آن جستجو کردن : رضایت

بره ای در حال جست و خیز : رضایت از فرزندان

کشتن بره : رحمت خدا

بره گمشده : همسر عابد


تعبیر خواب بره در کتاب سرزمین رویاها

بره در چمنزار : آسایش و راحتی خیال

بره میخرید : غافلگیر خواهید شد

گوشت بره می خورید : اشک

بره می فروشید : خوشبختی

مالک تعدادی بره هستید : پول وتسلی خاطر

یک بره گمشده را پیدا می کنید : در یک محکمه یا معامله برد با شما خواهد بود.

بره ها را می کشید : به موانع دشوار خواهید رسید.

یک بره به کسی هدیه می کنید : عمرشما طولانی خواهد بود.

یک بره حمل می کنید : سرنوشت شما به خوشبختی می انجامد و از فداکاری دیگران برای راحتی شما لذت خواهید برد.

روز عید گوشت بره می خورید : یک رفاقت طولانی

یک گله بره در چراگاه : ترس بزرگی بر شما غلبه خواهد کرد


تعبیر خواب بره در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

بره در رویا می‌تواند اشاره به موارد زیر داشته باشد:

بخش کودک، وابسته و شکننده شخص.

زندگی جدید، شاید کودک و یا دوران کودکی شخص رویابین

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments