تعبیر خواب برف 🌒 تعبیر خواب برف از نظر حضرت یوسف / دیدن برف در خواب

تعبیر خواب 🔥 ۰۴ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب برف 🌒 تعبیر خواب برف از نظر حضرت یوسف / تعبیر خواب برف به روایت امام صادق

تعبیر خواب برف, تعبیر خواب برف در تابستان, تعبیر خواب برف بازی, تعبیر خواب برف کثیف, تعبیر دیدن بارش برف, تعبیر برف, تعبیر خواب برف امام صادق, برف از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب حضرت یوسف, تعبیر خواب برف حضرت یوسف, تعبیر خواب برف ابن سیرین, تعبیر خواب یونگ, تعبیر خواب برف یونگ, تعبیر خواب برف منوچهر مطیعی, تعبیر خواب برف از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب برف به روایت امام صادق, تعبیر خواب برف یوسف پیامبر, دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب برف, تعبیر خواب برف در تابستان, تعبیر خواب برف بازی, تعبیر خواب برف کثیف, تعبیر دیدن بارش برف, تعبیر برف, تعبیر خواب برف امام صادق, برف از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب حضرت یوسف, تعبیر خواب برف حضرت یوسف, تعبیر خواب برف ابن سیرین, تعبیر خواب یونگ, تعبیر خواب برف یونگ, تعبیر خواب برف منوچهر مطیعی

تعبیر خواب برف, تعبیر خواب برف در تابستان, تعبیر خواب برف بازی, تعبیر خواب برف کثیف, تعبیر دیدن بارش برف, تعبیر برف, تعبیر خواب برف امام صادق, برف از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب حضرت یوسف, تعبیر خواب برف حضرت یوسف, تعبیر خواب برف ابن سیرین, تعبیر خواب یونگ, تعبیر خواب برف یونگ, تعبیر خواب برف منوچهر مطیعی

هوای برفی می‌تواند به ذهنی ناامید اشاره داشته باشد. ذهنی که احساس می‌کند جست و جو درباره‌ی حقیقت زندگی، بی فایده شده است و دیگر قدرت و منابع لازم را در اختیار ندارد. این رویا به شما می‌گوید که تنها ممکن است برای مدتی دچار خستگی فکری شده باشید. ناراحتی درونی خود را شناخته و پرسش‌هایی که در طول روز به ذهنتان خطور می‌کند را سرکوب نکنید. اجازه دهید با این پرسش‌ها هدایت شده و به سمت منابع جدید بروید. انعطاف پذیری در این زمان می‌تواند شما را به مسیر‌های با ارزش‌تری هدایت کند.


دیدن برف کثیف در خواب

دیدن برف کثیف در خواب به روح آسیب دیده شما اشاره میکند. این میتواند ناشی از جنجال های پیش آمده بین شما و کسی باشد.


دیدن بارش برف در خواب

اگر در خواب به نظاره گر بارش باران هستید این بسیار خوب است و به جنبه های معنوی شما اشاره میکند. تماشای بارش برف به معنای شروعی جدید و چشم اندازی عالی از آینده شماست.


اگر در خواب مشغول برف بازی بودید

تعبیر خواب بازی کردن در برف نشان‌دهنده لذت و تفریح پس از یک تجربه مشکل‌ساز است. همچنین این رویا نشانه این است که شما از یک فرصت استفاده می‌کنید. زمستان در خواب دیدن دو حالت دارد. یا به وقت است یا بی وقت.


اگر در تابستان برف بارید

اگر زمستان باشد و شما درخواب ببینید زمستان فرارسیده و برف بر زمین نشسته و هوا به غایت سرد شده است تعبیر خاصی ندارد . ولی اگر در تابستان و فصل گرما ببینید که هوا سرد شده و زمستان است و برف سنگینی می بارد باز هم دو حالت دارد. یا در آن سرما احساس آزردگی می کنید یا نمی کنید.
اگر احساس سرما نکردید و در خواب دیدید لباس و کفش مناسبی دارید و سرما و برف در شما هیچ تاثیری نمی گذارد بسیار خوب است زیرا خواب شما خبر می دهد که از حوادث غم بار آینده مصونیت می یابید و بدون گرند و آسیب زندگی را می گذرانید ولی اگر احساس سرما کردید خوابتان می گوید در آینده گرند می بینید و در مقابل شداید وسیله دفاعی ندارید و آسیب پذیر هستید.


تعبیر خواب برف از معبرین غربی

معبرین غربی در شرح خواب و رویای برف میگویند : دیدن برف در خواب بیانگر شروعی تازه و یا پاکسازی بخشی از زندگی شماست. در واقع برف نشان دهنده احساس جدیدی از امنیت، شانس دوباره و یا تجربه چیزی که در حال پایان یافتن است. هم چنین برف می‌تواند سمبل صلح معنوی و آرامش باشد. از جنبه منفی برف بازتاب تجربه پاکسازی شدید و سرد است. شروعی جدید همراه با احساسی ناخوشایند، بدین صورت که دارید تنبیه می‌شوید (انزوای عاطفی) احساس سرما می‌تواند نمادی از حس یک شانه سرد، یک شکست، جدایی و … باشد. بارش برف نمایانگر موانعی است که در حال انحلال است.


امام جعفر صادق(ع) میفرمایند :

دیدن برف به خواب بر شش وجه است.
رزق و روزی، زندگانی، مال بسیار و ارزانی نرخ‌ها، لشگر بسیارف بیماری، غم و اندوه.
اگر بیند در تابستان برف جمع می‌کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند.
اگر به زمستان جمع می‌کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.


حضرت یوسف (ع) میفرمایند :

دیدن برف عذاب و فتنه بود.


محمد ابن سیرین گوید :

برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود.
اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.
اگر در بیداری فصل زمستان باشد و در خواب خودت در جائی برف ببینی یا برف را در جائی که پیوسته در آنجا برف می‌بارد ببینی، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه می‌شوند.
اگر ببینی در شهر گرمسیر برف و یخ وجود دارد، یـعـنـی آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد.
اگر ببینی در شهر سردسیر برف و یخ وجود دارد، یـعـنـی نعمت‌های آن شهر بیشتر می‌شود.
اگر در جائی که پیوسته در آنجا برف می‌بارد، برف ببینی، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه می‌شوند.


جابر مغربی گوید :

دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه که با برف بیند.


عبدالله کرمانی گوید :

برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است.

اگر بیند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود.
اگر در بیداری فصل بارش برف باشد و در خواب ببینی برف می‌خوری تعبیرش بهتر از آن است که فصلش نباشد.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند. در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد برف در خواب می بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم.
اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود.
اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد
اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید.
بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن برف در خواب، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد.
اگر دختری خواب ببیند بر برف‌ها سورتمه سواری می‌کند، نشانه آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفت‌هایی بسیار مواجه می‌شود.
اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می‌کنید، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد. اگر قضاوت شما بر پایه درستی استوار نباشد، یقیناً شکست خواهید خورد.
اگر خواب ببینید برف‌ها آب می‌شوند، نشانه آن است که دلهره شما مبدل به شادمانی می‌گردد.
برف خوردن در خواب، نشانه آن است که به ایده آل‌های خود دست نخواهید یافت.
اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می‌روید، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سال‌ها خواستار آن بودید، نومید و اندوهگین خواهید شد.
دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانه آن است که شخصیت و غرورتان را کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید کوشید با همین فرد ارتیاط برقرار کنید .
اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می کنید ، نشانه آن است که در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .
تعبیر خواب دیدن کوههای برف گرفته در خواب ، نشانه آن است که افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد .
اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، تعبیر ، آن است که بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد .
اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت .


کارل گوستاو یونگ میگوید :

دیدن برف در خوابتان بیانگر موانع، احساسات ابراز نشده و احساسات سرد و منجمد است. شما نیاز دارید که این احساسات و موانع را آزاد کرده و ابراز کنید.
تعبیر دیگر این است که برف به این معنی است که شما حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید.
اگر برف آب می شود، بیانگر این است که شما احساساتی که سرکوب کرده اید را تایید کرده و آزاد می کنید. شما بر ترس ها و موانع خود غلبه می کنید.
اگر شما در برف رانندگی می کنید، پس به این معنی است که نیاز دارید احتیاط بیشتری در مورد اینکه چگونه به سمت اهدافتان پیش می روید داشته باشید.
خواب دیدن اینکه شما چیزی در برف پیدا می کنید بیانگر این است که ظرفیت، توانایی و استعداد های بکرتان را کشف می کنید و دسترسی میابید. شما استعداد و توانایی نهفته درون خودتان را کشف می کنید. ممکن است به این اشاره داشته باشد که نیاز به بخشش وجود دارد.
دیدن دانه برف در خوابتان بیانگر خلوص و کمال است. بیانگر فردیت و یگانگی شماست.
خواب دیدن اینکه در برف بازی می کنید بیانگر این است که نیاز دارید زمانی را برای شادی و آرامش بگذارید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما نیاز دارید از فرصت هایی که ایجاد می شود استفاده کنید وگرنه این فرصت ها ناپدید خواهند شد.
خواب دیدن اینکه شما بارش برف را تماشا می کنید بیانگر شروعی تمیز و چشم اندازی جدید، تازه است. بیانگر صلح و آرامش معنوی است.


لوک اویتنهاو میگوید :

بارش برف: سستی زود گذر
برف در کوهستان: قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید
آدم برفی: عشق ریاکارانه؛ احساسات


لیلا برایت میگوید :

تعبیر خوابِ دیدن بارش برف به شما میگوید : در انتظار اخبار خوش باشید .
مشاهده‌ی آدم برفی در خواب، بیانگر آن است که برای مدتی روابطی سرد و بی‌تفاوت با دیگران خواهید داشت.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments