تعبیر خواب بت 🌒تعبیر خواب شکستن بت/تعبیر خواب بت به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۲ آذر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بت 🌒تعبیر خواب شکستن بت/تعبیر خواب بت به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب بت, تعبیر خواب شکستن بت, تعبیر خواب بت چوبی, تعبیر خواب بت پرستی به روایت از امام صادق, تعبیر خواب بت به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب بتکده از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب بت, تعبیر خواب شکستن بت, تعبیر خواب بت چوبی, تعبیر خواب بت پرستی به روایت از امام صادق, تعبیر خواب بت به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب بتکده از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب بت, تعبیر خواب شکستن بت, تعبیر خواب بت چوبی, تعبیر خواب بت پرستی به روایت از امام صادق, تعبیر خواب بت به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب بتکده از دیدگاه ابن سیرین


تعبیر خواب کلی بت

تمایل و علاقه به بت، نشانه پیروی از هوی و هوس است.

اگر کسی در خواب دید که به بتکده ای وارد شد و بت های ریز و درشتی در آنجا موجود بود و او نیز نسبت به آنها تمایل نشان داد، در امر دین و شریعت کاهل است.

اگر به لمس بت تمایل داشت، زنی فریبکار و بدکاره، او را می فریبد.

اگر بتی را بر گزیده و در مقابل او سجده کرد، گرفتار هوسی تند می شود و آبرو و شخصیت خویش را به مخاطره می افکند.


تعبیر خواب شکستن بت

شکستن بت، مبارزه با خواهش های نفسانی است.


تعبیر خواب دیدن بت های متعدد

دیدن بت های متعدد، خطر در دام افسون زنان متعدد قرار گرفتن است.


تعبیر خواب بت طلایی

دیدن بت در خواب برای زنان همان چیزهایی است که شوق و علاقه ایشان را بیشتر بر می انگیزد مثل جواهرات، زیبائی شخصی، فخر فروشی به رقیبان، داشتن خانه و اتومبیل و زندگی پر شکوه.

دیدن بت طلایی، دلیل است بر افزایش میل و رغبت به انجام کارهای ناپسند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب شتر 🌒 تعبیر خواب شتر در خانه / تعبیر خواب شتر حضرت یوسف

تعبیر خواب بت سنگی

بت سنگی بی ارزش بودن و استحکام هدف های هوس آلود را بیان می کند.


تعبیر خواب بت در خانه

داشتن بت در خانه و محل زندگی، دور شدن از مسیر عقل و درایت و دور اندیشی است.


تعبیر خواب بت به روایت از محمدبن سیرین

اگر بیند بت می پرستید، دلیل که بر خدای تعالی دروغ گوید و بر راه باطل است.

اگر بیند بت از چوب است و او را می پرستید، دلیل که منافق است در دین.

اگر بیند آن بت از سیم است، دلیل که از بهر هوای نفس تقریب کند به زنی که با وی میل دارد.

اگر بیند آن بت از زر است، دلیل که میلش به کار مکروه و جمع مال است.

اگر بیند آن بت از آهن است یا از مس یا از ارزیر، دلیل که غرضش از دین صلاح دنیا و طلب متاع او بود.


تعبیر خواب بت به روایت از ابراهیم کرمانی

اگر آن بت از جوهر بیند، دلیل که غرضش از دین پادشاهی و خدم و حشم است.

اگر بیند آن بت از جوهر دور شد، دلیل که غرض از دین جمع کردن مال حرام است.

اگر بیند بت در خانه است از عقل و دانش خود فروماند و متحیر شود.


تعبیر خواب بت به روایت از حضرت امام جعفر صادق

دیدن بت به خواب بر سه وجه است.

اول: دروغ و باطل،

دوم: مکار منافق،

سوم: زن مفسدفریبنده.


تعبیر خواب بت به روایت از منوچهر مطیعی تهرانی

بت در خواب هوای نفس است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ماهی 🌒 تعبیر خواب ماهی از ابن سیرین و امام صادق

چنان چه در خواب دیدید که در داخل بت خانه ای هستید خوابتان می گوید که اسیر تمنیات نفسانی متعدد هستید و از هوی و هوس پیروی می کنید.

اگر دیدید که بتی را بر گزیده اید و در مقابل او سجده می کنید نشان آن است که گرفتار هوسی تند می شوید و به شدت از آن پیروی می کنید تا جائی که آبرو و شخصیت خویش را به مخاطره می افکنید.

شکستن بت با همین قیاس مبارزه با خواهش های نفسانی است و نشانه آن است که در آینده ای نه چندان دور موردی پیش می آید که خویشتن را بیازمائید تا بدانید در مقابل هوی و هوس چه قدر ضعیف یا نیرومند و پایدار هستید.

دیدن بت های متعدد هشداری است که خود را از کید و افسون زنان حفظ کنید.

زن همچنان که در ادبیات و شعر بت شناخته می شود به عنوان بت پرستیدنی مورد خطاب قرار می گیرد و در خواب نیز به شکل بت تجسم می یابد و چون در خواب بت هائی را دیدید هوشیار آینده خویش و کید زنان باشید.

بت در خواب برای زنان همان چیزهائی است که شوق و علاقه ایشان را بیشتر بر می انگیزد مثل جواهرات، زیبائی شخصی، فخر فروشی به رقیبان، داشتن خانه و اتومبیل و زندگی پر شکوه و چنانچه زنی در خواب بت یا بت هائی را دید که به وسیله آن ها احاطه شده باید بداند که در زمینه این مسائل زیاده روی می کند و سعادت خویش را به بازی می گیرد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب حامله🌒 تعبیر خواب حاملگی از حضرت یوسف/تعبیر خواب حامله شدن مرد

دیدن بت طلائی در خواب گویای این است که میل و رغبت شما به انجام کارهای نا پسند شدت یافته و قوت گرفته است.

بت سنگی بی ارزش بودن هدف های هوس آلود شما را بازگو می کند.

بت سنگی استحکام هوس و ضعف شما را حکایت می کند که طبعا هر چه هوس قوی تر باشد مخاطره بیشتر است.

داشتن بت در خانه و محل زندگی دور شدن از مسیر عقل و درایت و دور اندیشی است.

برخی از معبران بت را به طور عام زن مکار و فساد انگیز تعریف کرده اند که اگر این هم درست باشد بت پرستی به میزان پرستش هوای نفس مردود است.


تعبیر خواب بت از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید بت پرستی می کنید ، علامت آن است که در زندگی شهرت و ثروتی اندک به دست می آورید .

زیرا اجازه می دهید روابط ناعادلانه بر شما مسلط گردد .

شکستن بت در خواب ، نشانه آن است که هیچ چیز نمی تواند مانع شما از به دست آوردن مقامات افتخار آمیز بشود .

زیرا شما تسلط کاملی بر افکار خود دارید .

اگر در خواب دیگران را مشغول ستایش بتها ببینید ، علامت آن است که بین شما دوستانتان اختلاف بزرگی به وجود می آید .

اگر خواب ببینید ستایش بت را زشت می شمارید ، نشانه آن است که طبیعت بشری را بسیار خوب درک می کنید و در آینده به امتیازاتی بزرگ دست می یابید .


تعبیر خواب بت در درکتاب سرزمین رویاها

شما نزد وحشیان بت پرست میروید : از آرامش در خانه تان لذت خواهید برد.

شما نزد بت پرستان هستید : آغازیک زندگی پر پول

یک مرد روحانی خواب ببیند که نزد بت پرستان میرود : احترام او در بین مردم بالا خواهد رفت


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments