تعبیر خواب بانگ 🌒تعبیر خواب صدای ترسناک/تعبیر خواب بانگ به روایت از امام جعفر صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۲ آذر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بانگ 🌒تعبیر خواب صدای ترسناک/تعبیر خواب بانگ به روایت از امام جعفر صادق

تعبیر خواب بانگ, تعبیر خواب صدا زدن اسمم, تعبیر خواب صدای ترسناک به روایت از امام صادق, شنیدن صدا در خواب, تعبیر خواب صدا زدن ابوالفضل به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب صدا زدن اسم شخص, تعبیر خواب شنیدن اسم خود,تعبیر خواب صدا زدن مادر به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب شنیدن صدا از اسمان

تعبیر خواب بانگ, تعبیر خواب صدا زدن اسمم, تعبیر خواب صدای ترسناک به روایت از امام صادق, شنیدن صدا در خواب, تعبیر خواب صدا زدن ابوالفضل به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب صدا زدن اسم شخص, تعبیر خواب شنیدن اسم خود,تعبیر خواب صدا زدن مادر به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب شنیدن صدا از اسمان

تعبیر خواب بانگ, تعبیر خواب صدا زدن اسمم, تعبیر خواب صدای ترسناک به روایت از امام صادق, شنیدن صدا در خواب, تعبیر خواب صدا زدن ابوالفضل به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب صدا زدن اسم شخص, تعبیر خواب شنیدن اسم خود,تعبیر خواب صدا زدن مادر به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب شنیدن صدا از اسمان

تعبیر خواب اینکه کسی صدایتان می زند

اگر کسی از راه دور شنید که او را صدا می زنند ولی کسی را نمی بیند، مرگ او نزدیک است و اگر جواب صدا را نداد، به بیماری نزدیک است.


تعبیر خواب صدای گریه

اگر صدای شیون و گریه شنید، به او خبر خوش خواهد رسید.


تعبیر خواب صدای ناله

اگر صدای ناله را بشنود، حرف ناسزایی خواهد شنید.


تعبیر خواب صدای نیایش

اگر صدای شبیه نیایشی به درگاه خداوند بشنود، حاجتش برآورده خواهد شد.


تعبیر خواب شنیدن دشنام

اگر دشنام شنید، مالی و یا چیز مکروهی به او می رسد.


تعبیر خواب صدای بلند خودتان

اگر ببینید جوری سر و صدا می کنید که تا دور دستها صدایتان می رسد و خودتان از صدای خودتان خوشتان بیاید، به شهرت و بزرگی می رسید.


تعبیر خواب صدای بلند دیگران

اگر دیدید که دیگری بانگ سر داده و صدای او آن قدر رسا و بلند است که تا دور دست ها می رود و این صدا به گوش شما خوش آیند نیست، کسی با شما رقابت می کند.


تعبیر خواب بانگ نماز

اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مکروهی و ناپسندی بدو رسد.

اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که او را به دزدی گیرند.

اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان را به خدا می خواند.

اگر دید در بستر خفته بانگ نماز می داد. دلیل که با زن خودالفت دارد.

اگر دید بانگ نماز در خانه خود می داد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود.

اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می داد، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است.

اگر دید که بانگ نماز در کوچه میداد. دلیل بر ماسوی کند.

اگر ببینی تعداد بانگ و فریاد پرنده عدد فرد می‌باشد، تعبیرش خیر و خوبی است، ولی اگر فرد نمی‌باشد، بیمار می‌شوی و بالاخره بهبود پیدا می‌کنی.


تعبیر خواب بانگ به روایت امام جعفر صادق(ع)

بانگ همه مرغان در خواب شنیدن نیکو بود، مگر مرغی که او را فال بد دارند، که بانگ او اندوه و مصیبت بود.

بانگ مار ترس و بیم است،

بانگ زنبور و ملخ، دلیل ترس و بیم است

بانگ وزغ، دلیل که در موضعی فرود آید.

بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است.

حج

سخن

فرمانروائی

بزرگی

ریاست

سفر

بریدن

مفلسی

خیانت

جاسوسی

منافقین

بریدن دست

گویند شخصی به نزد حضرت امام صادق (ع) می رسد و به ایشان میگوید خواب دیدم که صداهای عجیب غریب و بسیار ترسناکی را می شنوم و نمی دانستم که از کدام طرف می باشد صداها مانند جیغ زن بود.

حضرت به او پاسخ دادند تو در زندگی ات همسرت را آزار و اذیت میکنی؟

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب پلنگ🌒تعبیر خواب پلنگ سیاه/ تعبیر خواب پلنگ به روایت از امام جعفر صادق

مرد سکوت کرد حضرت دوباره سوال پرسیدند ایا همسرتان از دست شما رنجور و یا غمگین هستند؟

مرد پاسخ داد بله من رابطه ی خوبی با همسرم ندارم به ایشان گفتند تو با دیدن این خواب هشداری بزرگ دریافت کرده ای و اگر از همسرت دلجویی نکنی ممکن است خطری جبران ناشدنی دامن تو را فرا بگیرد و دچار مریضی ناعلاج شوی !


تعبیر خواب بانگ به روایت محمد بن سیرین

بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب، دلیل است بر غم و مصیبت در ان موضع.

اگر بیند ناله می شنید، دلیل که چیز ناخوش شنود.

اگر بانگ دشنام شنود کراهتی به وی رسد و زود زایل گردد.

اگر ببینی فرشته‌ها داد و فریاد می‌کنند، یـعـنـی خانه تو خراب خواهد شد.

اگر ببینی فریاد گریه کردن می‌آید، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی.

اگر ببینی فریاد زاری می‌آید [احتمالاً منظور از “زاری”، گریه و ناله‌ای است که همراه با دعا و خواستن چیزی باشد]، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و بر دشمن پیروز می‌شوی.

اگر ببینی صدای ناله کردن می‌آید [احتمالاً منظور از “ناله”، صدایی است از روی غم و درد باشد]، یـعـنـی چیز ناخوشایندی میشنوی.

اگر ببینی تو را از جای دوری با فریاد صدا می‌زدند، چنانچه جوابشان را داده باشی، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، ولی اگر جوابشان را نداده باشی، یـعـنـی دچار بیماری می‌شوی.

حکایت: آورده اند که مردی پیش محمدبن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که دایه جنبیده با من سخن می گفت.

محمد بن سیرین گفت: ترا اجل نزدیک آمده است. و چون یک هفته برآمد، آن مرد از دنیا رحلت کرد.


تعبیر خواب بانگ به روایت شیخ طوسی

دیدن یا شنیدن صداها و موزیک های خوف آور در خواب را دلالت بر پدید امدن یا بروز حوادث و اتفاقاتی در اینده ی نه چندان دور است.


تعبیر خواب بانگ به روایت دانیال نبی (ع)

شنیدن صداهای ترسناک یا وحشتناک در خواب فقط یک تعبیر برای ما دارد ان هم دادن هشدار های بسیار مهم و جدی می باشد.

بطور کلی هشدار های مهم و کارساز معنی اصلی شنیدن صدای رعب آور در خواب میباشد و اگر چنین صداهایی از جانب مرده ها باشد به نشانه ی مرگ زودهنگام است.


تعبیر خواب بانگ به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

گر اسبی بانگ می کرد، دلیل که او بشارت رسد و بعضی از معبران گویند: مکروهی به وی رسد، از بهر آن که بهایم دروغ نگویند.

اگر بیند که خر بانگ می کرد، از دشمنی و جاهلی فریاد و شفاعت شنود.

اگر بیند که شتر بانگ می کرد، دلیل که به حج رود یا به تجارت و در آن وی را سود و منفعت یابد.

اگر بیند گوسفندی بانگ می کرد، دلیل که از بزرگی وی را منفعت رسد.

اگربیند از بزغاله بانگ شنید، دلیل بر خرمی و شادی و نعمت کند.

اگر بیند آهو بانگ می کرد، دلیل که او کنیزکی حاصل شود

اگر بیند شیر بانگ می کرد، دلیل که بیم و ترس یابد از پادشاه.

اگر بیند پلنگ بانگ می کرد، دلیل که او را جنگ و خصومت افتد.

اگر بیند یوز بانگ می کرد، دلیل که شخصی بر وی خشم گیرد و بر وی کبر نماید.

اگر دیدگرگ بانگ می کرد بر دشمن ظفر یابد.

اگر بیند شغال بانگ می کرد، دلیل بر غم و اندیشه کند از سبب زنان.

اگر دید که روباهی بانگ می کرد، دلیل است که مردی دروغگو با وی مکر و حیله نماید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ماه 🌒 تعبیر خواب ماه کامل و هلال ماه به روایت امام صادق

اگر بیند گربه بانگ می کرد، دلیل که او را از دزد بیم بود.

اگر بیند شترمرغ بانگ می کرد، دلیل که خادم دلیل بیابد.

اگر دید کرکس بانگ می کرد، دلیل که از خبر مردی بزرگ غمگین شود.

اگر دید که آله (عقاب) بانگ می کرد، دلیل که خبر پادشاه شنود.

اگر دید کبوتر یانگ می کرد، دلیل که خبر سرهنگان پادشاه شنود.

اگر دید خروس بانگ می کرد، دلیل که خبر مردی جوانمرد شنود.

اگر دید کلاژه (نوعی کلاغ) بانگ می کرد، دلیل که خبر مردی پوشیده شنود.

اگر دید که جعل بانگ می کرد، دلیل که خبر اندوه و مصیبت شنود.

اگر دیدکه بوم (جغد) بانگ می کرد، دلیل همین است.

اگر دید فاخته بانگ می کرد، دلیل که خبر دروغ شنود.

اگر دید که تذرو بانگ می کرد، دلیل که خبر زنی با جمال شنود.

اگر بیند طاوس بانگ کرد، دلیل که خبر پادشاه عجمی شنود.

اگر دید که کلنگ (مرغی شبیه لک لک) بانگ می کرد، دلیل که خبر مردی درویش شنود.

اگر دید لک لک بانگ می کرد، دلیل که خبر مردی دهقان شنود و از آن خرم شود.

اگر دید کبک بانگ می کرد، دلیل که خبر زنی نیکو شنود.

اگر دید بانگ کبکان می شنود، دلیل که خبر زنی مستور شنود.

اگر دید بانگ کلاغ می شنود، دلیل که خبر مردی حرام خواره شنود.

اگر بیند گنجشک بانگ می کرد خبر خوش شنود.

اگر بیند بلبل یا هزاردستان بانگ می کرد خبر مطربی یا نوحه گری شنود.

اگر بیند سار بانگ می کرد، دلیل همین است.

اگر بیند مرغ آبی بانگ می کرد، دلیل غم و اندوه بود.

اگر بیند که بط (مرغابی) بانگ می کرد، خبر مصیبت کسی از اهل او شنود.

اگر بانگ بچگان مرغ شنود ماتم و مصیبت رسد.

گر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی.

اگر دید در کلمه های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید.

اگر دید کودکی بانگ نماز می داد، دلیل که پدر و مارد را وداع گوید.

اگر بیند بانگ نماز در گرمابه می داد، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا.

اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می داد، تاویلش بد است.

اگر بیند محبوسی درزندان بانگ نماز می داد و اقامه کرد، از زندان رهایی یابد.

اگر بیند بانگ نماز به لهو و بازی می داد، دلیل که هلاک شود.

اگر دید بر سر کوهی بانگ نماز می داد، دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند.

اگر دید در مناره بانگ نماز می داد، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد.

اگر بیند در کنج خانه بانگ نماز داد، دلیل که در کار حق خیانت کند.

اگر بیند درسردابه بانگ نماز داد،دلیل که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند.

اگر دید در میان کوهی بانگ نماز کرد، دلیل که در میان قومی ستمگر گرفتار آید و با وی خیانت کنند.

اگر ییند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز می کرد، دلیل که عقل از او زایل شود.

اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید.

دلیل که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند.

اگر بیند بانگ اقامت شنود، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد.

اگر مردی صدای زن را بشنود و بترسد به نشانه ی این است که توسط دختر و یا زنی جوان خوار و خفیف شود و یا ابروی او ریخته شود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ازدواج 🌒 تعبیر خواب ازدواج همسر سابق/تعبیر خواب ازدواج به روایت ابن سیرین

اگر زنی صدای مردی غریبه را بشنود و بترسد به تعبیر این است که توسط مردی خوار میشود.


تعبیر خواب بانگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بانگ صدا است و آواز و این در خواب وجوه مختلف دارد.

اگر در خواب دیدید که خودتان صدا سر داده اید و بانگ می کنید به طوری که بانگ شما آن قدر رسا و بلند است که تا دور دستها می رسد به شهرت و بزرگی می رسید و بسیار نیکو است.

اما این در صورتی است که خودتان از شنیدن صدا ناراحت نشوید و از صدا و بانگ خوشتان بیاید.

اگر دیدید که دیگری بانگ سر داده و صدای او آن قدر رسا و بلند است که تا دور دست ها می رود و این صدا به گوش شما خوش آیند نیست و از آن خوشتان نمی آید خوابتان می گوید که کسی با شما رقابت می کند و این رقابت طوری است که شما از هم دوشی او بیمناکید و می ترسید.

اگر بانگ زنی را در خواب خود شنیدید ولی صاحب صدا را نتوانستید ببینید نیکو نیست.

اگر در خواب بانگ گریه شنیدید شادمان و مشعوف می شوید و بشارتی به شما می رسد.

بانگ گریه در صورتی که با هق هق و ناله همراه نباشد حاجتی است از شما که بر آورده می شود و کامی است که روا می گردد.

شنیدن بانگ جانوران بخصوص چهار پایان حلال گوشت و مفید در خواب نیکو است.


تعبیر خواب بانگ به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

اگرکسی در خواب ببیند که صدایش را بلند میکند، بر قومی که عملی خلاف شرع انجام دادهاند پیروز میشود.

اگر ببیند که صدایش را در مقابل عالمی بلند میکند، مرتکب گناه میشود.

صدای ضعیف در خواب، بر ترس و لرز؛ و پایین آوردن صدا بر تواضع دلالت دارد.

شنیدن صدای زشت و ناخوشایند به غم و گرفتاری؛ و شنیدن صدای خوش به شادی و خوشی تعبیر میشود.


تعبیر خواب بانگ به روایت جابر مغربی

اگر بیند از آسمان یا از زمین یا از هوا بانگ سهمگین می آید، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت پادشاه کند و هر چند معتبر خیر و شر بود.

اگر ببینی نعره و فریاد و بانگ درندگان به گوش تو می‌رسد، یـعـنـی فریاد دشمنی و بحث و جدل و بگومگو را می‌شنوی.


تعبیر خواب بانگ به روایت یوسف نبی(ع)

دیدن فریاد (جرس) تندرستی و فراخی است.

دیدن بانک نمازواقامه گفتن دین قوی شود و حرمت او بیفزاید.


تعبیر خواب بانگ از دیدگاه آنلی بیتون

شنیدن فریاد کسی که درد و رنج می کشد، در خواب علامت آن است که به دام گرفتاریهایی خواهید افتاد اما با آگاهی و هوشیاری خود را از این دام نجات می دهید.

شنیدن فریادی از روی تعجب و حیرت در خواب، نشانه آن است که از جایی ناشناخته به شما کمک می شود.

شنیدن نعره جانوران وحشی در خواب، علامت تصادف خطرناک و شدید است.

اگر خواب ببینید دوستان یا نزدیکان با فریاد از شما کمک می طلبند، نشانه اندوه و بیماری آنها است.


تعبیر خواب بانگ از دیدگاه لوک اویتنهاو

کسی را صدا کردن : خبر

کسی شما را صدا کند : خود خوری کردن

صدای ریزش آب : خوشبختی بزرگ

فریاد : بدگویی و غیبت کردن.

فریادهای بسیار : خبرهای نشاط انگیز.

فریاد حیوانات : خبرهای ملال انگیزی به گوشتان خواهد رسید.


تعبیر خواب بانگ در کتاب سرزمین رویاها

یک صدای آشنا می شنوید : نصیحتهائی را که به شما می شود اجرا کنید.

صدائی را می شنوید که با شما حرف می زند : با مخالفت و مانع در کارتان روبرو می شوید.

صدای اشخاص متعددی را باهم می شنوید : موانع ناگوار در کارها

صداهای خوشحال می شنوید : اضطراب و نگرانی شما فراوان می شود .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments