تعبیر خواب بالش 🌒تعبیر خواب دوختن بالش/ تعبیر خواب بالش به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بالش 🌒تعبیر خواب دوختن بالش/ تعبیر خواب بالش به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب بالش, تعبیر خواب بالش از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب هدیه دادن بالش به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب مرده بالش بخواهد, تعبیر خواب بالش مشکی, تعبیر خواب رختخواب, تعبیر خواب تشک و بالش, تعبیر خواب پشتی, تعبیر خواب بالش مار به روایت از امام صادق

تعبیر خواب بالش, تعبیر خواب بالش از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب هدیه دادن بالش به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب مرده بالش بخواهد, تعبیر خواب بالش مشکی, تعبیر خواب رختخواب, تعبیر خواب تشک و بالش, تعبیر خواب پشتی, تعبیر خواب بالش مار به روایت از امام صادق

تعبیر خواب بالش, تعبیر خواب بالش از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب هدیه دادن بالش به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب مرده بالش بخواهد, تعبیر خواب بالش مشکی, تعبیر خواب رختخواب, تعبیر خواب تشک و بالش, تعبیر خواب پشتی, تعبیر خواب بالش مار به روایت از امام صادق


تعبیر خواب کلی بالش(متکا)

بالش یا متکا در رویا نشانه آسایش و حمایت است.

شاید این رویا نمایانگر شخصی است که به او تکیه داریم یا خواهان نزدیک شدن به او هستیم.

دیدن بالش در خوابتان بیانگر راحتی ، آرامش ، آسایش و یا تجمل است.

شما نیاز دارید که به خودتان ساده بگیرید.

تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تنبلی است .


تعبیر خواب بالش موج دار

اگر بالش ، صاف و صوف نباشد و موج دار باشد بیانگر این است که چیزی فکرتان را بر هم می زند.


تعبیر خواب درست کردن بالش

اگر کسی بببند که در حال تهیه و آماده کردن بالش است، اگر زن باشد، نسبت به امور خانه داری و تهیه وسایل رفاه و استراحت برای اهل منزل، دقت لازم را دارد.

اگر بالش را برای استفاده دیگری تهیه می کرد، مهمان نواز است.


تعبیر خواب بالش کثیف و پاره

اگر بالش را چرک و کثیف دید، آدمی لا ابالی است.

اگر دید بالش خانه از چند جا پاره شده، به فقر مالی دچار می شود.

اگر مردی بالش خانه را کثیف دید، دلیل بی علاقگی همسرش به امور زندگی با او است.


تعبیر خواب بالش در خانه

دیدن بالش درخانه، دلیل است شخصی از آن خانه بمیرد.

اگر مردی بیند بالش بسیار یافت، دلیل است که به قدر آن بالش‌ها او را خادمان و کنیزان حاصل شود.


تعبیر خواب بالش های رنگی

تعبیر خواب دیدن بالش به رنگ آبی:تعبیر گری می گوید:حسادت کردن، چوب سر راه موفقیت دیگران قرار دادن و یا دو به هم زنی کردن میان دو نفر.

رنگ آبی در خواب های ما نشانه ی حسد ورزی و یا طینت خراب است دیدن بالش و یا تکیه گاه آبی در خواب های نوعی هشدار و احتیاط است.

اگر دیدی که “بالش آبی رنگ” را از مرده ای میگیری و یا بالشت آبی به او میدهی از بلا و ضرر سختی در امان میمانی.

اگر دیدی به بازار رفته ای برای خرید بالشت دلالت بر این دارد که به مسافرتی خواهی رفت که سلامت جانت را تهدید میکند،

تعبیر خواب دیدن بالش با رنگ سفید: اگر کسی خواب ببیند “بالش سفید” رنگی را به او میدهند بزودی با زن یا دختری روبه رو میشود.

اگر مرد متاهلی خواب “بالش سفید” را ببیند در حق همسر و فرزندان خود جفا یا خیانت خواهد کرد و با زنان بد همنشین میشود.


تعبیر خواب بالش به روایت امام جعفر صادق(ع)

دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است.

خادم،

کنیزک،

ریاست.

دین نیکو.

پرهیزکاری و عدل.


تعبیر خواب بالش به روایت محمد بن سیرین

تعبیر بالش، برای بینندۀ خواب خدمتکار می‌باشد.

اگر ببینی بالش تو پاره شده و یا سوخته، یا اینکه از دست رفته است، یـعـنـی خدمتکارانت از دست می‌روند یا فرار می‌کنند یا اینکه دچار رنج و گرفتاری و بلائی می‌شوی و به همین خاطر آن‌ها از تو جدا می‌شوند.

اگر ببینی بالش سبز رنگِ نو به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی خدمتکار درستکار و پرهیزکاری بدست می‌آوری، ‌‌‌‌‌

اگر پارچه “بالش سبز” باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود. سرخی نیز شادابی و نشاط او را می رساند.

ابریشم زیرکی را باز می گوید.

اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن “بالش سبز” بود، یا شخصی به وی داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود.

ولی اگر ببینی بالش تو کهنه و کثیف و زرد و سیاه است تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد.

شخصی به نزد ابن سیرین میرشد و به ایشان میگوید خواب دیدم که بالش کهنه ای را به یکی از دوستان فوت کرده ی خود هدیه میدهم و او از من بخاطر این کار تشکر میکند.

“ابن سیرین” به این مرد میگوید: مژده باد تو را که نزدیک ترین دوستت بزودی از بستر بیماری برمیخیزد و بیماری او بهبود پیدا می نماید.


تعبیر خواب بالش به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

اگر ببینی آتش‌سوزی شده و بالش تو سوخته است، یـعـنـی نوکران و کنیزان تو می‌روند یا اینکه فرار می‌کنند،

اگر مردی در خواب ببیند بالش‌های زیادی به دست آورده، یـعـنـی به تعداد بالش‌ها خدمتکار و کنیز بدست می‌آورد.

اگر بیند شخصی از خانه او بالش بدزدید، دلیل است که شخصی از پی زن او می گردد که او را بفریبد یا از پی کنیزک.


تعبیر خواب بالش به روایت شیخ طوسی

دیدن بالش در خواب نشانه ی شفای بیمار و یا تسکین یافتن دردها است یعنی اگر دیدی به مرده ای بالش میدهی و یا پشت سر و پشت بدنش قرار میدهی یکی از بستگانت که در بستر بیماری میباشد و سالهاست که محتاج دعای دیگران است بهبود و یا شفا پیدا میکند.


تعبیر خواب بالش به روایت دانیال نبی

اگر ببینی در بستر تو بالش‌هایی قرار گرفته است، تعبیرش خدمتکاران می‌باشد.

همانطور که در قرآن کریم آمده: وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَهٌ _ و بالش‌ها (و پشتی‌های) ردیف شده (غاشیه-۱۵).

‌‌‌‌‌اگر ببینی روی رختخواب نو دراز کشیده‌ای و بالش‌هائی را هم در آن قرار داده‌ای، با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.


تعبیر خواب بالش به روایت منوچهر مطیعی

بالش در خواب به خادم خانه بر می گردد.

اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده عاشق می شود و به زودی ازدواج می کند.

اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود.

سرخی نیز شادابی و نشاط او را می رساند. ابریشم زیرکی را باز می گوید.

اگر کسی در خواب ببیند که بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید نگران دو چیز باشد.

اول نگران دروغ گوئی و دوم بیماری.

اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می دهد و این بیماری به همان خانه بر می گردد که اداره امور را به عهده دارد.

اگر کسی ببیند که بالش او سوخته یا سوراخ است به خانواده اش یا آن خانم مدیر خانه آسیب و لطمه وارد می آید.

اگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یاسوراخ شده اما این کار را خودتان نکرده اید جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد چون اگر در رفع آن نکوشید احتمالا به جدائی می انجامد.

اگر کسی ببیند که دزد بالش او را برده کسی هست که به محارم او چشم طمع دارد یا این نگرانی در او هست که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند.

پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است.


تعبیر خواب بالش از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب ببینید که روی بالشی نشسته‌اید، بیانگر قبول مسائل ناگوار است.


تعبیر خواب بالش از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر خواب بالش ، زندگی راحت است.

اگر دختری خواب ببیند بالش می‌دوزد، نشانه آن است که امیدی دلگرم کننده به آینده خواهد داشت.


تعبیر خواب بالش در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب یک بالش را پر می کنید ، ناکامی در روابط اجتماعی است.

تعبیر خواب زانوهایتان را روی بالش می گذارید ، شما رقبای بسیاری دارید .

تعبیر خواب پاهایتان را روی بالش می گذارید ، بر رقبایتان پیروز می شوید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments