تعبیر خواب باغ 🌒 تعبیر باغ انگور / تعبیر خواب باغ از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب باغ 🌒 تعبیر باغ انگور / تعبیر خواب باغ از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب باغ, دیدن باغ در خواب, تعبیر باغ امام صادق, تعبیر خواب باغ دانیال نبی, تعبیر خواب باغ امام صادق, تعبیر خواب باغ ابن سیرین,تعبیر خواب علفزار, تعبیر خواب باغ سوخته, تعبیر خواب باغ پر از گل, تعبیر خواب باغ پر از درخت

تعبیر خواب باغ, دیدن باغ در خواب, تعبیر باغ امام صادق, تعبیر خواب باغ دانیال نبی, تعبیر خواب باغ امام صادق, تعبیر خواب باغ ابن سیرین,تعبیر خواب علفزار, تعبیر خواب باغ سوخته, تعبیر خواب باغ پر از گل, تعبیر خواب باغ پر از درخت

تعبیر خواب باغ, دیدن باغ در خواب, تعبیر باغ امام صادق, تعبیر خواب باغ دانیال نبی, تعبیر خواب باغ امام صادق, تعبیر خواب باغ ابن سیرین,تعبیر خواب علفزار, تعبیر خواب باغ سوخته, تعبیر خواب باغ پر از گل, تعبیر خواب باغ پر از درخت

دیدن یک باغ سبزیجات یا میوه در خواب شما نشان می دهد که در نهایت شما به آنچه مطلوبتان هست خواهید رسید. همچنین نمادی از ثبات ، پتانسیل و رشد درونی است.
دیدن یک باغ گل در خواب نشانگر آرامش ، راحتی ، عشق و سعادت داخلی است. شما باید بیشتر تغذیه کنید.

اگر در باغی بلبل هزاردستان ببینی و آن را بگیری، یـعـنـی با انسان‌های شاد و شوخ و ثروتمند ارتباط و پیوند برقرار می‌کنی.
اگر کسی خواب ببیند صاحب باغی است که انواع گلها و درختان زیبا در آن هستند، آدمی خوش کردار، با ایمان و درستکار است و از زن و فرزندخوب و صالحی برخوردار است.
مشاهده سروی بلند در باغ، نشانه وجود همسری همراه و همگام در زندگی او است.
بر خی از معبرین گفته اند دیدن باغ بر سه وجه است:

  • حاکم یا والی آنجا
  • قیم زن شدن
  • فرزندی که نورچشم پدرش است

دیدن باغ با علف هرز

دیدن یک باغ پراکنده ، علفهای هرز  نشان می دهد که از نیازهای معنوی خود غافل شده اید.


دیدن باغ گرمسیری

خواب دیدن یک باغ گرمسیری به معنای این است که شما به دنبال گرما و راحتی هستید.


امام جعفر صادق می فرمایند

امام صادق _ ع _ نقل است که دیدن باغ در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروائی است.

دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود. اول: زن خوب، دوم: فرزند نیک، سوم: عیش خوش، چهارم: مال، پنجم: بلندی، ششم: شادی، هفتم: کنیزک. و باغ در خواب دیدن قیم زن بود.
داشتن باغ به سرپرستی گرفتن زنی ثروتمند است و داشتن زندگی خوش و آرام با او.
اگر کسی بیند که باغبانی می کرد، دلیل که زنی توانگر کند و به شغل او مشغول شود و به ایشان سازگاری و مدارا کند.
اگر ببینی باغ انگور خراب می‌باشد، یـعـنـی حال و روز صاحب آن بد می‌شود.
تعبیرهای باغ انگور عبارتند از: ۱- زن ۲- سود و منفعت بردن به سبب زن ۳- رنج و غم و اندوه.


محمد بن سیرین گوید

تعبیر باغ انگور، زن نیکوکار و بخشنده می‌باشد.
اگر ببینی باغ انگور جزء املاک و دارائیهای تو نمی‌باشد، یـعـنـی هر تعبیر خوب و بدی که گفته می‌شود به صاحب باغ برمی‌گردد.
اگر در خواب ببینی که باغ انگور سرسبز و تمیزی داری، یـعـنـی با زن نیکوکاری ازدواج می‌کنی و از او خیر و منفعت می‌بینی (البته اگر در بیداری نیز فصل درخت انگور و سبز بودن آن باشد)
اگر ببینی درخت‌های باغ انگور برگ ندارند، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.
اگر ببینی برگ درخت‌های باغ انگور زرد شده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی.


جابر مغربی گوید

باغ در خواب شغل مردان است.
اگر در باغ سبزه ببیند، کارش نیکو شود .
اگر در باغ، سبزه ببینی، یـعـنـی کار تو خوب پیش می‌رود و آراسته می‌شود.
اگر به هنگام تابستان باغی را مشاهده کردید که در آن هیچ درخت و گیاهی نبود و آن باغ مرده و خشک شده بود نشانه این است که پادشاه یا مقام بلند پایه ای بر آن مردم ظلم و ستم می کند.
اگر خواب دیدید که باغی را آباد کردید و در آن درخت کاشتید و میوه داد نشانه این است که زنی توانمند خواهید گرفت و صاحب مال و نعمت و فرزندان خواهید شد.
اگر در خواب باغی بدون سبزه و میوه دیدید نشانه این است که کار شما نیکو گردد.
اگر باغ را شادمان و زیبا دیدید و کسی گفت که این باغ برای فلانی است و میوه از آن باغ خوردید دلیل بر این است که به همان قدر آن باغ از طرف خداوند منفعت یابد.
گر ببینی باغ را آبیاری می‌کنی، یـعـنـی بوسیله مالی که بدست آورده‌ای با زنی ازدواج می‌کنی و یا اینکه «کنیزکی» به دست می‌آوری.
اگر ببینی در آن باغ میوه وجود دارد، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی.
اگر ببینی در باغ نماز می‌خوانی، یـعـنـی توبه می‌کنی .


دانیال نبی می فرماید

دیدن باغ به خواب زن بود.
اگر بیند باغ را آب می داد، دلیل که با زن خویش مجامعت کند.
اگر بیند که باغ را آب می داد و تر نمی شد، که زن او از شوهر مجامعت کند.
اگر بیند در خواب گل و ریحان می کشت، دلیل که فرزند صالح بیاورد.
اگر بیند در باغ شفتالو می کشت، دلیل که او را فرزندی اید که زود علم و ادب بیاموزد.
اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و بوی او به دماغ می رسید، دلیل که او را فرزندی بود دلیر و دانا و خردمند و بوی ریحان، دلیل بر هر فرزند نماید
اگر باغ خود را سبز و ابادان و کوشک بیند و از میوه درختان می خورد و از انواع میوه ها داشت و با زن خود در تماشا بود، دلیل ک ایشان از اهل بیت باشند.
اگربیند در باغ ابادان بود و از میوه درختان می خورد، دلیل است زنی توانگر بخواهد و از او مال و نعمت یابد.
اگر بیند که در فصل خزان در باغی مجهول شد و از درختان برگ ها می ریخت، دلیل که غم و اندوه به وی رسد.
اگر ببینی باغ تو سرسبز و آباد و دارای عمارت و قصر و انواع میوه‌هاست و از آن‌ها می‌خوری و با زن خودت منظره باغ را تماشا می‌کنی، یـعـنـی از اهل بهشت می‌شوید.
اگر بیند در باغ کوشک ها بود و سبزه ها و درختان و زنی صاحب جمال او را بخواند، دلیل است بهشت و حورالعین در آخرت بیابد و دلیل که درجه شهیدان حاصل نماید.
اگر بیند باغی داشت یا کسی بدو داد میوه آن باغ می خورد، دلیل است زنی مالدار بخواهد و مال او را بخورد.
اگر بیند در باغ است و میوه ها از درخت بلند بر وی همی افتاد، دلیل است با مردی شریف او را خصومت افتد و بر غالب گردد.
اگر بیند در باغ بر سر درخت خفته است، دلیل که نسل و فرزندان او زیاد شود.
اگر بیند در وقت بهار یا تابستان باغ خرم گشته بود و در او میوه ها رسته بود و گل و یا ریاحین شکفته و آب روان و او در باغ نشسته، دلیل که مرگ او بر شهادت بود، زیرا جمله صفات بهشت است.
اگر در تابستان باغی بیند معروف یا مجهول و میوه های آن شیرین بود و برگهای درختان ریخته بود، دلیل که او را با پادشاه صحبت افتد، در حالی که پادشاه از خدم و حشم بازمانده باشد.
اگر بیند باغی در تابستان سبز با میوه و آب رود بیامد و باغ را از اصل برکند و خراب کرد، دلیل که پادشاه آن دیار را بیم هلاک بود یا به سبب سلطانی بزرگ از پادشاه معزول گردد.
اگر بیند آتشی بیامد و درختان آن باغ را بسوخت، دلیل که پادشاه را مرگ مفاجات رسد.
اگر در خواب بدید در باغ اشتران بودند، دلیل که پادشاه آن ملک بر دشمنان ظفر یابد.
اگر در باغ گوسفندان دید، دلیل که از پادشاه مال و نعمت حاصل کند و هیبت عظیم پادشاه را است.
اگر در آن باغ پرندگان بیند، دلیل که لشگر پادشاه بر عهد و وفا باشند اما بر ایشان اعتماد نبود.
اگر بیند از آن باغ میوه جمع می کرد و به خانه می برد، دلیل که به قدر آن وی را منفعت رسد.
اگر بیند که در باغ هیمه جمع می کرد، دلیل منفعت بود از پادشاه لیکن به سختی و رنج بیابد.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید

معبران باغ را در خواب زن تعبیر کرده اند. چنان چه در خواب باغی مفرح و سبز و خرم ببینیم نشان آن است که زنی خوب روی و پاک نهاد و خردمند نصیب بیننده رویا خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می شود و در غیر این صورت مال دنیا است و تمتعی که از جهان و نعمات آن برده می شود.
قدم زدن و دیدن باغ نوید زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست.
اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می شوید.
حال اگر دیدید باغی است که رودی و نهری وارد آن می شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملی شناخته یا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما می شود و عیش شما را نه کلی بل که جزئی و موقتی نقض می کند.
روی هم رفته دیدن باغ در خواب خوب است مگر این که آن را ویران و سوخته ببینیم.


ابراهیم کرمانی گوید :

تعبیر خواب باغ نشانه مردی بزرگوار با مال و جمال است.
اگر فردی در خواب ببیند که به وقت بهار یا تابستان باغ خرم شده است و میوه های باغ رسیده اند و گل و ریاحین در باغ شکفته است نشانه این است که مرگ وی بر شهادت است.
اگر فردی در خواب باغی ببیند که میوه های آن شیرین است ولی برگ های درختان ریخته اند بیانگر این است که او را با پادشاه صحبت می افتد به صورتی که پادشاه از خدم و حشم بازمانده است.
اگر فردی در خواب باغ سبز با میوه ببیند و آب رود بیاید و باغ را از ریشه برکند و خراب کند نشانه این است که پادشاه آن دیار را بیم هلاک می کند و یا پادشاه به سبب سلطانی بزرگ از پادشاهی معزول می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که آتشی بیامد و درخت های باغ را سوزاند نشانه این است که پادشاه به مرگ مفاجات می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغ اشتران هستند نشانه این است که پادشاه آن ملک بر دشمنانش پیروز می شود.
اگر فردی در باغ گوسفندانی را ببیند نشانه این است که از پادشاه مال و نعمتی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که از باغی میوه جمع می کند و به خانه می برد نشانه این است به قدری که میوه جمع کرده است به وی منفعت می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغ هیمه جمع می کند نشانه این است که از پادشاه منفعتی با سختی و رنج به وی می رسد.


علامه مجلسی میفرماید

بسیار شده که در خواب به باغ سبزی در آمدیم و معرفتی یافتیم.
دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب، نشانه آرامش فکری و آسایش است.
اگر زنی چنین خوابی ببیند، در محیط خانواده اش شادی فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد یافت.
اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته های گل و گیاه قدم می زند، به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت.


تعبیر خواب باغ در کتاب سرزمین رویاها

دیدن باغ همسایه نشانه خوشبختی است.
دیدن باغ دوست نشانه شروع شدن یک دوره بد می باشد.
دیدن باغ زیبا نشانه افزایش ثروت می باشد.
دیدن باغ عریان نشانه نزدیک بودن مرگ است.
دیدن خواب باغ بهشت نشانه فرصت مناسب برای عملی کردن نقشه هایتان می باشد.
دیدن باغ خیلی مرتب و تمییز در خواب نشانه پیش رفتن امور مالی شما خواهد بود.
دیدن باغ نامرتب نشانه وجود یک خطر بزرگ در پشت یک راز مخفی می باشد.
رسیدگی و مراقبت کردن از یک باغ نشانه پول است.
دیدن یک باغ کثیف و بهم ریخته نشانه بی پولی و بدبختی است.
قدم زدن در یک باغ نشانه شادی و خوشحالی است.
دیدن یک باغ پر از درخت نشانه خوشبختی است.
دیدن یک باغ با گل های زیبا نشانه یک ازدواج سریع می باشد.
دیدن باغ یکی از فامیل ها نشانه این است که با اینکه فعلا شرایط شما خوب نیست اما موفقیت در انتظار شماست.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments