تعبیر خواب بازی کردن 🌒تعبیر خواب توپ بازی کردن/تعبیر خواب برنده شدن در بازی

تعبیر خواب 🔥 ۰۳ مهر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب بازی کردن 🌒تعبیر خواب توپ بازی کردن/تعبیر خواب برنده شدن در بازی

تعبیر خواب بازی کردن, تعبیر خواب بازی به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب بازی با بچه به روایت امام صادق, تعبیر خواب دویدن, تعبیر خواب بازی بچه ها, تعبیر خواب والیبال بازی کردن, تعبیر خواب قایم باشک بازی, تعبیر خواب بدمینتون, لیست تعبیر خواب حضرت یوسف

تعبیر خواب بازی کردن, تعبیر خواب بازی به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب بازی با بچه به روایت امام صادق, تعبیر خواب دویدن, تعبیر خواب بازی بچه ها, تعبیر خواب والیبال بازی کردن, تعبیر خواب قایم باشک بازی, تعبیر خواب بدمینتون, لیست تعبیر خواب حضرت یوسف

تعبیر خواب بازی کردن, تعبیر خواب بازی به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب بازی با بچه به روایت امام صادق, تعبیر خواب دویدن, تعبیر خواب بازی بچه ها, تعبیر خواب والیبال بازی کردن, تعبیر خواب قایم باشک بازی, تعبیر خواب بدمینتون, لیست تعبیر خواب حضرت یوسف

برای‌ تعبیر هر چه‌ بهتر این‌گونه‌ خوابها لازم‌ است‌ که‌ حال‌ و هوای‌ عمیق‌ و واکنش‌های‌ احساسی‌ تان‌ را در آن‌ها بررسی‌ نمایید.

ممکن‌ است‌ در خوابتان‌ برای‌ تفریح‌ مشغول‌ بازی‌باشید، که‌ گاه‌ و بیگاه‌ رخ‌ می‌دهد.

ولی‌ دیگرخوابهای‌ «بازی‌ کردن‌« می‌توانند نشان‌ دهنده‌ چالش‌هایی‌ در زندگی‌ تان‌، ماهیت‌ رقابت‌ طلبانه‌ و بلندپروازی یا ساده‌ لوحی‌، ناپختگی‌، خامی‌ و بچگی‌شما باشند.

این‌ خوابها می‌توانند برملا کننده‌ اهداف‌و نیات‌ شما برای‌ کسب‌ موفقیت‌ یا شیوه‌ای‌ آسان‌ وراحت‌ برای‌ خارج‌ ساختن‌ نیرو و انرژی‌ بالای‌ شماباشند.

هم‌ چنین‌ مشاهده‌ بازی‌ در خواب‌ می‌تواندنمایانگر «بازی‌ زندگی‌« باشد.

اگر در خوابتان‌ مشغول‌ بازی‌ عجیبی‌ با افراد آشنا بودید، لازم‌ است‌ که‌ به‌دقت‌ رفتار، کنش‌ و تأثیر متقابل‌ خودتان‌ را با آنها ونقشی‌ را که‌ هر یک‌ در خوابتان‌ بازی‌ می‌کنند،بررسی‌ کنید.


تعبیر خواب بازی کردن از دیدگاه منوچهر مطیعی

بازی در اینجا جست و خیز و بازی است آن طور که کودکان بازی می کنند و به دنبال یکدیگر می دوند.

با مهره بازی کردن و انواع سرگرمی های دیگر از این قبیل مورد نظر نیست فقط جست و خیزهای شادمانه، مثل گرگم به هوا، الک دولک،قایم موشک و غیره.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب گل 🌒 تعبیر خواب گل رز ، نرگس و محمدی / تعبیر گل از حضرت یوسف

این نوع بازی ها در خواب کسالت و اندوه است.

اگر در خواب دیدید که بازی می کنید و می دوید و می خندید کسالتی و غمی برای شما پیش می آید.

چنانچه مشاهده کردید که در خواب با کودکان بازی می کنید و آنها شما را مانند خودشان پذیرفته اند در آینده نزدیک عملی انجام می دهید که مردم شما را سرزنش می کنند و شما از کرده خویش نادم و شرمگین خواهید شد.

اگر ببیند که بچه ها بازی می کنند و شما به تماشا ایستاده اید در محیط خانواده شما بحث های ناخوشایند پیش می آید.

اگر خانم و کدبانوی خانه ببیند که بازی می کند با شوهرش و اقوام منتسب به شوهرش اختلاف خواهد یافت که بزرگی و کوچکی آن به اندازه هیاهویی است که در نتیجه بازی به وجود آمده بود.

اگر در خواب ببیند که صدای بازی کودکان را می شنوید خبری غمناک دریافت می کنید و احتمالاَ مردم درباره شما بد خواهند گفت.

(توپ بازی) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فریب دنیا و رفتن به دنبال چیزهائی که پایه و مایه ندارند.

فریب و نیرنگ زندگی محسوب می شوند و انسان را از حقیقت دور می کنند.

توپ در خواب سراب است. سرابی فریبنده که چون به آن می رسید خاک می یابید و عطش در شما باقی می ماند.

چنانچه در خواب دیدید که دنبال توپ می دوید( در صورتی که فوتبالیست و والیبا لیست و اهل توپ بازی و توپ نباشید) خواب شما می گوید که فریب می خورید و مدت ها خود را به کاری بیهوده سرگرم و دل خوش نگه می دارید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب تهمت🌒تعبیر خواب تهمت زدن به بی گناه/تعبیر خواب تهمت دزدی

در واقع باد می کارید و حسرت درو می کنید.

اگر در خواب توپی که به دنبال آن هستید پنچر شود یا بترکد واقعیت بر شما آشکار می گردد.

در نیمه راه گمراهی چشم شما باز می شود و در می یابید که تا آن جا هم به امید عبث آمده اید.

اگر در خواب ببینید که کسی توپی را به طرف شما شوت می کند یا توپی خوش آب و رنگ و شکیل به شما می دهد خوابتان می گوید که در آینده نزدیک کسی در صدد اغوای شما بر می آید. عکس این هم صادق است

اگر شما توپی را به طرف دیگری شوت کنید یا به او بدهید.

دیدن توپ در خواب با تعریفی که از آن شد می تواند حالات گوناگون داشته باشد که خود بیننده خواب قادر به تشخیص و تعبیر خواهد بود.


تعبیر خواب بازی از دیدگاه لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن بازی ، دست نیافتن به هدف با انجام کارهای نادرست است.

تعبیر خواب دیدن توپ بازی ، مسخره شدن است.

تعبیر خواب بازی در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بازی سرپول ، پول فراوان است

تعبیر خواب یک بازیکن ، همه چیز به میل شما پیش میرود .

تعبیر خواب در بازی برنده می شوید ، زندگی شما بسیار لذتبخش خواهد شد .

تعبیر خواب در بازی می بازید ، رنج شما کاهش می یابد .

تعبیر خواب بازی شطرنج ، وقتتان را بیهوده تلف می کنید .

تعبیر خواب ورق بازی می کنید ، اعتبار و احترامتان را از دست میدهد.

تعبیر خواب با یک دوست بازی می کنید و برنده می شوید ، یکی از عزیزانتان را از دست می دهید .

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب اردوگاه 🌒تعبیر خواب پادگان نظامی/تعبیر خواب اردوگاه از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر خواب با یک دوست بازی می کنید و می بازید ، شما کس دیگری را دوست دارید .

تعبیر خواب بچه ها بازی می کنند ، شانس به شما روی می آورد .

تعبیر خواب در یک بازی ورزشی بازی می کنید ، پول است

تعبیر خواب دیگران بازی می کنند ، نگرانیها بر طرف می شوند.

تعبیر خواب در یک فانفار مشغول بازی هستید ، موفقیت شما به تاخیر افتاده است .

تعبیر خواب در شرط بندی و بخت آزمایی شرکت می کنید ، اشیاء قیمتی روی زمین پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب توپ بازی :


تعبیر خواب توپ از دیدگاه لوک اویتنهاو

دیر کرد در انجام برنامه ها ، شما کارهایتان را بدون فکر انجام میدهید.


تعبیر خواب توپ به روایت خالد بن محد العنبری

دیدن توپ در خواب، نشانه تفرقه است و ممکن است نشانه دنیا باشد که عدهای آن را از خود دور میکنند و عدهای دیگر به دنبال آن هستند و نیز، ممکن است بر سفر کردن یا منتقل شدن به مکانی دیگر دلالت داشته باشد.


تعبیر خواب توپ بازی در کتاب سرزمین رویاها

شما بازیهائی می کنید که با توپ انجام می شوند : دوستان وفادار فراوانی خواهید داشت .

توپهای مختلف : هیچ دوستی نخواهید داشت .

با یک توپ بیلیارد بازی می کنید : خبرهای بسیار خوش

توپ فوتبال :ناراحتی و بی پولی

توپ تنیس یا توپ پلاستیکی : تولد یک نوزاد


تعبیر خواب ورق بازی به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که در بازى ورق برنده مى شوید، به این معنا است که قاضى در دادگاه به نفع شما رأى صادر مى کند، اگر در بازى ورق بازنده شوید، به این معنا است که توطئه دشمنان شما را گرفتار مى سازد.

ورق بازى کردن در خواب براى سرگرمى، نشان دهنده آن است که به زودى به خواسته هایتان مى رسید.

اما اگر بر سر پول با کسى ورق بازى مى کنید، به این معنا است که گرفتارى ها و مشکلاتى شما را تهدید مى کند.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of