تعبیر خواب باران 🌒 تعبیر خواب باران ابن سیرین، امام صادق و حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۰۴ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب باران 🌒 تعبیر خواب باران ابن سیرین، امام صادق و حضرت یوسف

تعبیر خواب باران, تعبیر خواب باران یوسف پیامبر, تعبیر خواب باران و رعد و برق, تعبیر خواب باران در حرم امام رضا, تعبیر خواب باران ماهی, تعبیر خواب زیر باران حاجت خواستن, تعبیر خواب باران مروارید, تعبیر خواب باران گندم, تعبیر خواب باران مار, تعبیر خواب ریختن آب از سقف خانه, تعبیر خواب باران و رعد و برق, تعبیر خواب طوفان حضرت یوسف, تعبیر خواب باریدن باران داخل خانه, تعبیر خواب باران برای زن باردار, تعبیر باریدن ماهی از اسمان, بارش ماهی از آسمان

تعبیر خواب باران, تعبیر خواب باران یوسف پیامبر, تعبیر خواب باران و رعد و برق, تعبیر خواب باران در حرم امام رضا, تعبیر خواب باران ماهی, تعبیر خواب زیر باران حاجت خواستن, تعبیر خواب باران مروارید, تعبیر خواب باران گندم, تعبیر خواب باران مار, تعبیر خواب ریختن آب از سقف خانه, تعبیر خواب باران و رعد و برق, تعبیر خواب طوفان حضرت یوسف, تعبیر خواب باریدن باران داخل خانه, تعبیر خواب باران برای زن باردار, تعبیر باریدن ماهی از اسمان, بارش ماهی از آسمان

تعبیر خواب باران, تعبیر خواب باران یوسف پیامبر, تعبیر خواب باران و رعد و برق, تعبیر خواب باران در حرم امام رضا, تعبیر خواب باران ماهی, تعبیر خواب زیر باران حاجت خواستن, تعبیر خواب باران مروارید, تعبیر خواب باران گندم, تعبیر خواب باران مار, تعبیر خواب ریختن آب از سقف خانه, تعبیر خواب باران و رعد و برق, تعبیر خواب طوفان حضرت یوسف, تعبیر خواب باریدن باران داخل خانه, تعبیر خواب باران برای زن باردار, تعبیر باریدن ماهی از اسمان, بارش ماهی از آسمان

دیدن و شنیدن باران نمادی از بخشش و فضل است.  باران همچنین استعاره اشک ، گریه و غم است.
از طرف دیگر ، باران نماد باروری و تجدید است.


اگر زیر باران خیس شدید

اگر از باران خیس شدید، نشان دهنده این است که مشکلات و غم های شما در حال سپری شدن است.


اگر از پنجره به بارش باران نگاه کردید

خواب دیدن اینکه باران را از پنجره مشاهده می کنید نشان می دهد که ایده ها و بینش های معنوی به ذهن شما خطور کرده است. همچنین ممکن است نمادی از ثروت و عشق باشد.


شنیدن صدای باران

شنیدن صدای باران نشانگر ایده های معنوی است که در ذهن شما به وجود می آید.


امام جعفر صادق(ع) می فرمایند :

دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است
رحمت، برکت، فریاد خواستن، رنج و بیماری، بل، کارزار، خون ریختن، فتنه، قحطی، امان یافتن، کفر، دروغ.


محمد بن سیرین گوید :

اگر شخصی خواب ببیند که باران سخت نه به وقت خویش می بارد نشانه این است که در آن دیار رنج و بلا برسد.
اگر خواب ببیند که با آب باران مسح می کند نشانه این است که از ترس و بیم رهایی پیدا کند.
اگر خواب ببیند که باران بر روی او می بارد نشانه رفتن به سفر خواهد بود و با سود و منفعت از آن سفر بازگردد.
اگر خواب ببیند که باران بر سر مردمانی همانند طوفان می بارد نشانه این است که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید.
اگر ببیند که از هر قطره بارانی که می بارد صدای آواز بیاد نشانه زیاد شدن عزت و جاه او خواهد بود .
اگر خواب ببیند که باران عظیمی می بارد و جوی ها از آب باران روان شده و زیانی به او نرسید نشانه این است که پادشاه یا مقامی تعصب کند و شر وی از خود بازدارد ولی اگر نتواند از آن جوی ها به سلامت بگذرد نشانه این است که شر پادشاه یا مقامی را از خود دفع کند.
اگر شخصی خواب ببیند که آب از هوا به کردار باران بیاید نشانه است که عذاب الهی و بیماری در آن منطقه فراگیر شود.
اگر خواب ببیند که به همراه باران رعد نیز هست نشانه این است که بیم و ترس کمتری به مردم خواهد رسید و خیر و نعمت فراوان خواهد شد.
اگر ببینی از آستانۀ خانه‌ای مثل باران، آب پاکی می‌بارد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن، مال و نعمت خواهد بود.
اگر ببینی بدون ابر باران باریده و آب از ناودان می‌ریزد، یـعـنـی خداوند مردم آنجا را مورد رحمت خودش قرار می‌دهد.
اگر ببینی باران بر سر تو می‌بارد، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و با سود و منفعت بازمی‌گردی. اگر ببینی با باران مسح می‌کنی، یـعـنـی از ترس و بیم در امان می‌مانی.


 ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند به جای باران انگبین همی بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و هر چیز که بیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز بود.
اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد.
اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد.
اگر ببینی از آب زلال و شفاف باران می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن خیر و راحتی می‌بینی، ولی اگر تیره و ناگوارا باشد، یـعـنـی به اندازه آن دچار رنج و بیماری می‌شوی.
اگر ببینی از آسمان مار یا عقرب و یا سنگ می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد.


اسماعیل بن اشعث میگوید :

اگر ببینی از آسمان مثل باران، سنگ می‌بارد، یـعـنـی عذاب و گرفتاری و بلای سختی به آنجا می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَاَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَارَهً مِّن سِجِّیلٍ _ …و سنگی از سجیل بر آنان بباریدیم .
اگر ببینی مثل باران آتش می‌بارد، یـعـنـی از جهت «پادشاهان» در آنجا بلا و گرفتاری و فتنه و خونریزی بوجود می‌آید.
اگر ببینی از آسمان گندم و جو می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین از نعمت‌های گوناگون و بی‌نظیر بهره‌مند می‌شود و مردم در امنیت بوده و رزق و روزی فراوانی به آن‌ها می‌رسد .


جابر مغربی میگوید :

اگر شخصی خواب ببیند که همراه ابر ، باران و رعد سختی درگرفته است تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان وجود دارد.
اگر همراه رعد ، برق نیز ببیند عذاب هایی که گفته شد شدیدتر می باشد و یا اگر صاعقه با آن ها نیز باشد عذاب گفته شده خیلی شدیدتر از قبل خواهد بود.


منوچهر مطیعی میگوید :

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است.
در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی .
عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است.

باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است.
مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد.
اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب است ولی اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشید.
اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته اند.
همین طور است اگر بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولا رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می شود.
مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خوابیده اید ببینید باران می بارد. این خواب به شما خبر از غمی می دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد.
اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران( از ناودان یا آبی که در گودال های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند. از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می گیرید. معبران اسلامی نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می پردازید.
اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد.
اگر باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می کند به سفر می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد.
اگر در خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش آن را می شنوید و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.


دانیال نبی گوید :

باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.

اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد.

اگر بیند که باران آهسته می بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود.

اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.

 

 

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments